Jak wybrać idealny biustonosz do karmienia?

  by -

  W okre­sie ciąży, a później w cza­sie karmienia,  wybrany przez kobi­ety biustonosz  musi zmierzyć się z wielo­ma prob­le­ma­mi. Od praw­idłowego wyboru biustonosza, zależy wygodne karmie­nie, praw­idłowa lak­tac­ja oraz zachowanie jędrnych, pięknych pier­si. Radz­imy, jak wybrać właś­ci­wy  biustonosz pod­czas ciąży oraz na czas  karmienia malusz­ka. 

  Pod­stawą sukce­su jest dobrze dopa­sowany rozmi­ar biustonosza. Ściśnię­ty biust nie wyglą­da atrak­cyjnie, a zbyt cias­na mis­ecz­ka może doprowadz­ić nawet do zas­to­ju pokar­mu. Tym­cza­sem statysty­ki poda­ją, że aż 75 pro­cent kobi­et nosi źle dobrany rozmi­ar biustonosza.  Odpowied­ni wybór  biustonosza nie jest  wcale prosty.  W cza­sie ciąży i karmienia mis­ecz­ka i obwód biustonosza zwięk­sza­ją się o rozmi­ar lub dwa, co wyma­ga zmi­any doty­chcza­sowych przyzwycza­jeń. Aby znaleźć odpowied­ni rozmi­ar biustonosza, mama musi dokład­nie się zmierzyć, co może  zro­bić samodziel­nie sprawdza­jąc obwód w biuś­cie i pod biustem. Zna­jąc już wymi­ary, warto poszukać biustonoszy firm, które spec­jal­izu­ją się w pro­dukcji  bielizny wyłącznie na okres ciąży i karmienia, np. cenionej na świecie mar­ki Brava­do Designs. 

  Jaki mod­el biustonosza do karmienia będzie odpowied­ni?
  W cza­sie ciąży i  lak­tacji należy na jak­iś czas zrezyg­nować z biustonosza z fiszbi­na­mi: twarde ele­men­ty mogą spowodować zablokowanie kanalików mlecznych, a w kon­sek­wencji nawet miejs­cowy zastój pokar­mu. Pier­si w tym okre­sie sta­ją się wyjątkowo wrażli­we, dlat­ego też warto wybrać biustonosz bezsz­wowy, lub przy­na­jm­niej zwró­cić uwagę na umiejs­cowie­nie szwów, aby nie drażniły bro­dawek. Mięk­ki biustonosz to też dobry wybór na noc. Mamy częs­to zakłada­ją go także do spania i taki bezsz­wowy stanik  ide­al­nie się sprawdzi w nocy. Do biustonosza bezsz­wowego  może­my bez prob­le­mu włożyć wkład­ki lak­ta­cyjne, które ochronią poś­ciel i koszulkę noc­ną przed ulaniem się mle­ka. 

  Jaki wybrać mate­ri­ał?
  Najlepiej sprawdza­ją się biustonosze z włókien nat­u­ral­nych — gwaran­tu­ją przepływ powi­etrza, szy­bkie schnię­cie, nie powodu­ją bolesnych podrażnień i umożli­wia­ją odd­y­chanie skóry. Warte polece­nia są również biustonosze wyko­nane z nowoczes­nych, „odd­y­cha­ją­cych” dzian­in, np. z  mikrofi­bry: szy­bką schną, nie szty­wnieją po zaschnię­ciu mle­ka oraz odprowadza­ją wilgoć na zewnątrz. 

  Wygod­ny biustonosz do karmienia – sprawdzą się odpinane mis­ecz­ki
  Biustonosz w okre­sie lak­tacji powinien umożli­wiać wygodne karmie­nie, dlat­ego należy szczegól­ną uwagę zwró­cić na łatwy dostęp do pier­si. Szczegól­nie pole­cane są biustonosze z odpinaną mis­eczką, umożli­wia­jące dyskretne karmie­nie dziec­ka. Warto też zwró­cić uwagę na to,  by zapię­cie było łatwe do rozpię­cia. To ważne ze wzglę­du na wygodę i bez­pieczeńst­wo dziec­ka.  

  Wyso­ka jakość, kom­fort i styl, który pokochały gwiazdy

  Warto także  pamię­tać, że biustonosz musi się nam po pros­tu podobać, wów­czas czu­je­my się nie tylko kom­for­towo, ale i kobieco. Brava­do Designs to mar­ka kanadyjs­ka, która pro­jek­tu­je funkcjon­alne, sty­lowe i wygodne kro­je. Ich bieliz­na jest rekomen­dowana przez kon­sul­tan­tów lak­ta­cyjnych oraz położne. Biustonosze te zapew­ni­a­ją kom­fort, stapi­a­ją się z ciałem, gwaran­tu­jąc najwyższy kom­fort noszenia. Bezsz­wowa, mięk­ka dzian­i­na, z jakiej są wyko­nane, nie odz­nacza się pod ubraniem. Dobrze podtrzy­mu­ją biust i odciąża­ją ple­cy.

  Kolekc­ja biustonoszy Brava­do Designs dostęp­na jest  w sklepie babymama.pl

  BRAK KOMENTARZY

  Dodaj komentarz