Jak radzić sobie z dziecięcymi infekcjami podczas upałów

  by -
  W laryngologii obserwuje się sezonowość zachorowań. O tej porze roku pacjenci najczęściej zapadają na zapalenie ucha zewnętrznego i środkowego, zapalenie zatok przynosowych oraz zapalenia w obrębie gardła i krtani. Oczy w czasie wakacji bywają narażone na stany zapalne i infekcje. Dr n. med. Michał Michalik radzi, jak  chronić dzieci i siebie przed takimi niemiłymi niespodziankami.

  Najczęst­sze waka­cyjne prob­le­my laryn­go­log­iczne u dzieci  to zapale­nie ucha środ­kowego lub zatok.  Jak wtedy postępować ?

  Let­nie kąpiele częs­to przy­czy­ni­a­ją się do zapale­nia ucha zewnętrznego. Objawa­mi stanu zapal­nego jest ból, uczu­cie rozpiera­nia, może pojaw­ić się wydzieli­na z ucha, cza­sowy niedosłuch a także gorącz­ka. Najprost­szą metodą, aby uniknąć tych kom­p­likacji jest osuszanie ucha dziec­ka po każdej kąpieli. 

  Dr n. med. Michał Micha­lik

  W okre­sie upałów w pomieszczeni­ach  pod­muchy zim­nego powi­etrza  z wia­traków, kli­matyza­cji również mogą być przy­czyną stanu zapal­nego ucha a także  zatok.

  Jeśli objawy są nasilone tj. rop­ny katar, bard­zo inten­sy­wny ból ucha, pod­wyżs­zona tem­per­atu­ra ciała, to zawsze w takich przy­pad­kach należy zgłosić się do spec­jal­isty laryn­golo­ga i postępować zgod­nie z jego zalece­ni­a­mi . 

  Jak przy­go­tować dziecko do podróży samolotem ? 
  W przy­pad­ku podróży samolotem na 30 min­ut przed startem i lądowaniem warto zachę­cić dziecko do wyd­mucha­nia nosa. Gdy mimo tej czyn­noś­ci nos nadal jest zablokowany, pomoc­ne będą kro­ple obkur­cza­jące błonę ślu­zową nosa.

  Jeżeli  dziecko przed planowanym lotem ma rop­ny katar uniemożli­wia­ją­cy udrożnie­nie nosa, w trak­cie podróży samolotem może dojść do urazu ucha środ­kowego. Jest to bard­zo niebez­pieczne i należy rozważyć przełoże­nie  podróży na inny ter­min.

  Na co zwró­cić uwagę podróżu­jąc z dzieck­iem samo­cho­dem?

  W cza­sie jazdy samo­cho­dem nie należy w upalne dni otwier­ać okna, ponieważ inten­sy­wne pod­muchy powi­etrza mogą  wywołać zapale­nie ucha. Pamię­ta­jmy również o tym, aby pod­czas jazdy z umi­arem korzys­tać z kli­matyza­cji, gdyż sprzy­ja ona let­nim przez­ię­bi­eniom, różnice tem­per­atur między wnętrzem samo­chodu, a środowiskiem zewnętrznym powin­ny być możli­wie jak najm­niejsze. 

  Oczy a przy­gody waka­cyjne u  dzieci i młodzieży

  W cza­sie wakacji dzieci najczęś­ciej cho­ru­ją na zapale­nie spo­jówek: bak­teryjne, wiru­sowe oraz aler­giczne.

  Bard­zo przy­jemne  zabawy na plaży , posypy­wanie piask­iem, nieste­ty sprzy­ja­ją zapale­niu spo­jówek. Obec­ność ciała obcego: ziaren piasku oraz owadów czy pyłków  roślin w oku powodu­je zapale­nie. Objawa­mi chorych spo­jówek są : zacz­er­wie­nie­nie oczu,  męczące swędze­nie i piecze­nie. 

   Jeżeli zacz­er­wie­nie­nie oraz swędze­nie nie ustąpi w ciągu 1 – 2 dni należy zwró­cić się po poradę do lekarza okulisty.

  Urazy gał­ki ocznej

  Główne przy­czyny urazu gał­ki ocznej, to ciało obce w oku, uszkodze­nie ostrym narzędziem, uraz przed­miotem trzy­manym w ręku, sprzętem sportowym, w cza­sie gier i zabaw tertenowych, oparzenia chemiczne, broń pal­na, fajer­w­er­ki .

  Pier­wsza pomoc w przy­pad­ku urazu oka:

  1. oce­na sytu­acji, skali zranienia
  2. prze­my­cie rany jałową solą fizjo­log­icz­na lub czys­tą wodą
  3. założe­nie opa­trunku hamu­jącego krwaw­ie­nie
  4. pil­na kon­sul­tac­ja u okulisty

  BRAK KOMENTARZY

  Dodaj komentarz