Zmalowana Warszawa

Zmalowana Warszawa

by -
To varsavianistyczny projekt edukacyjny dla młodzieży, który ma pobudzić głód wiedzy w zakresie historii, sztuki, kultury czy plastyki. Akcja realizowana jest przez Fundację Co Dwie Głowy i Galerię Art in House,
a finansowana przez stołecznego konserwatora zabytków.

W trak­cie zajęć młodzież ma szan­sę poz­nać malarst­wo związane, czy inspirowane Warsza­wą — od cza­sów Canalet­ta do współczes­noś­ci, między inny­mi na pra­cach Edwar­da Dwurni­ka, czy Woj­ciecha Brew­ki. Uczniowie  nie tylko podzi­wia­ją dzieła sztu­ki na sla­j­dach, ale również oglą­da­ją je w rzeczy­wis­toś­ci — przez dotyk — poz­na­ją ich struk­turę.

- “Zmalowana Warsza­wa” to bard­zo dobra for­ma pozafor­mal­nej edukacji. To pro­jekt, w którym  przy­bliżamy młodym ludziom his­torię Warsza­wy i uświadami­any jak to mias­to było i nadal jest ważne w twór­c­zoś­ci artys­tów. To także możli­wość inter­ak­ty­wnego dotknię­cia sztu­ki — mówi Grze­gorz Kieniks­man, prezes Fun­dacji Co Dwie Głowy.

Uczest­ni­cy zajęć dowiadu­ją się m.in.: jak dzi­ała współczes­na gale­ria sztu­ki, dom auk­cyjny oraz jak prowad­zone są aukc­je dzieł sztu­ki. Dodatkową atrakcją jest wiz­y­ta w pra­cowni artysty­cznej malarza Woj­ciecha Brew­ki. Finał każdej “lekcji ze sztuką” to quiz, w którym zwycięz­ca otrzy­mu­je “warsza­wską” nagrodę — album ze zdję­ci­a­mi Warsza­wy.

- Wywodzę się ze street artu. Swój udzi­ał trak­tu­ję jako mis­ję w ksz­tał­towa­niu gustów młodych ludzi. Uważam, że naj­gorszym rozwiązaniem jest pozostaw­ie­nie sztu­ki samej sobie — mówi Woj­ciech Brewka. 

Autorską prelekcję “Zmalowana Warsza­wa” przy­go­towała i prowadzi Alek­san­dra Kaczanows­ka,
his­to­rycz­ka sztu­ki. Zaję­cia odby­wa­ją w Domu Auk­cyjnym Art and in House w Warsza­w­ie. Trwa­ją od 15 do 29 październi­ka.

Pro­jekt cieszy się tak wielkim zain­tere­sowaniem wśród młodzieży, że jego pomysło­daw­cy, już zapowiedzieli kole­jne edy­c­je.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz