Mysia — Chcemy Piękna

Mysia — Chcemy Piękna

by -
MYSIA3 na sezon jesień-zima postanowiła przypomnieć bliskie jej hasła i wartości. Hasła demonstrujące pozytywne bodźce – drobne i wielkie, zależne od nas i ponadczasowe. Wartości stojące za każdą z marek, które wyróżniają to miejsce spośród innych zakupowych destynacji. MYSIA 3 jak zawsze zwraca się w stronę indywidualnego odbiorcy, a nie do grupowego konsumenta.

Chce­my pięk­na” to nasza wewnętrz­na potrze­ba, aby dźwięk klak­sonu zastąpić śpiewem ptaków, aby otaczać się prosty­mi, wysok­iej jakoś­ci przed­mio­ta­mi, których funkcjon­al­ność idzie w parze z este­tyką. To potrze­ba i konieczność zarazem, aby codzi­en­ność postrze­gać jako ciąg pozy­ty­wnych zdarzeń, które zależą od nas.
W tym sezonie podążamy z powrotem w kierunku natu­ry. Naturę rozu­miemy już nie tylko przez piknik na polanie czy spac­er po lesie, patrze­nie w niebo pełne gwiazd czy wdy­chanie lekko chłod­nego jesi­en­nego powi­etrza, ale przez otaczanie się drew­ni­any­mi mebla­mi, ciepły­mi nat­u­ral­ny­mi koca­mi i pleda­mi czy nawet biżu­ter­ię z moty­wa­mi zacz­erp­nię­ty­mi z natu­ry, bo wiemy i czu­je­my jed­no: “natu­ra zawsze wygry­wa”. To ona pozwala nam się zre­lak­sować, zdys­tan­sować, dzię­ki niej sta­je­my się bardziej kreaty­wni, odradza­my się na nowo.

Mysia3 to przestrzeń twór­czej swo­body, miejsce, w którym to, co tworzymy jest sztuką, zabawą, grą. Radoś­cią. To przestrzeń sku­pi­a­ją­ca pol­s­kich i zagranicznych pro­jek­tan­tów i mar­ki, które łączy umiłowanie min­i­mal­iz­mu i przede wszys­tkim jakoś­ci. To miejsce, które przy­pom­i­na nam, że lubimy być sobą, pozwala nam być na luzie i przede wszys­tkim uczy nas, aby dostrze­gać więcej.

#Moda to za mało
Myślimy, zas­tanaw­iamy się, kwes­t­ionu­je­my. Nie chce­my, aby wyko­rzysty­wać innych tylko dlat­ego, aby zapłacić trochę mniej za t‑shirt. Wolimy kupić mniej, ale rozsąd­nie. Firmy z wyboru stały się odpowiedzialne — Nenukko pro­ponu­je wegańską modę, Bal­a­gan i Ele­men­ty ujaw­ni­a­ją kosz­ty pro­dukcji i odd­a­ją część zysku ze sprzedaży na inic­jaty­wy społeczne. Firmy dzi­ała­ją, poma­ga­ją, zwycza­jnie poma­ga­ją budować lep­szą jakość życia.

#less­waste

Face­book wypeł­ni­a­ją zdję­cia, pety­c­je i akc­je, które nawołu­ją do dzi­ała­nia — z jed­nej strony ryby zami­ast plank­tonem żywią się wrzu­cony­mi przez nas do wody plas­tika­mi, z drugiej kole­jne firmy wmaw­ia­ją nam, że co miesiąc potrze­bu­je­my nowego t‑shirtu. Wierzymy, że mniej znaczy lep­iej, a odpady moż­na kreaty­wnie wyko­rzys­tać, dlat­ego też na face­booku Mysiej ruszyła akc­ja w duchu #less­waste wymier­zona w plas­tikowe tore­b­ki. W skró­cie starym firankom dal­iśmy drugie życie i zostały zamienione na wielo­razowe tore­b­ki m.in. na warzy­wa. Jak otrzy­mać taką tore­bkę czy odd­ać swo­ją firankę przeczyta­cie na face­booku Mysia3.
W naszej kaw­iarni Deli3 plas­tikowe słom­ki zostały zamienione na papierowe, w 8288 con­cept store zna­jdziemy koszule zszyte z dwóch połówek starych koszul, recy­clin­gowe rzeczy wypeł­ni­a­ją pół­ki na dwóch pię­tra­ch w salonie NAP, a dro­bi­az­gi typu zszy­ty z odpadów brelok od mar­ki Bal­a­gan, mogą stać się naszym małym, oso­bistym man­i­festem.

#kiedyś cen­zu­ra dzisi­aj kul­tura

MYSIA3 to nie tylko miejsce, w którym w duchu slow zro­bimy zakupy, ale to przestrzeń, która prze­siąknię­ta jest kul­turą, i to częs­to tą przez duże K. Na dniu pra­sowym usłyszymy dźwię­ki z fortepi­anu z cyk­lu “Kwad­rans z Klasyką”, które naw­iązu­ją do inic­jaty­wy spon­sorowa­nia przez markę Alba 1918 znakomitego pianisty Georgi­js Osokins. Na wernisażach i wys­tawach w Leica Gallery spo­tyka­ją się nasi klien­ci, i najwięk­si entuz­jaś­ci doskon­ałej fotografii, a wydarzenia przy­go­towywane wspól­nie z mag­a­zynem USTA weszły w kalen­darz naj­ciekawszych warsza­ws­kich even­tów i zach­wyca­ją z każdą, kole­jną edy­cją. 20 październi­ka już po raz czwarty odbędzie się Świę­to Kawy i Herbaty, pod­czas którego nie tylko zach­wycimy się smakiem, ale także posłuchamy wykładów czy odkry­je­my wspani­ałą ceramikę.

#rękodzieło

NAP zgod­nie z hasłem “powrót do rękodzieła” pro­ponu­je między inny­mi ręcznie rzeźbione stoły, w butiku pro­jek­tan­t­ki Anny Orskiej zna­jdziecie przepiękną biżu­ter­ię, którą wykon­ała sama, albo z inny­mi rzemieśl­nika­mi pod­czas swoich artysty­cznych podróży. Współwłaś­ci­ciel 8288 Con­cept Store Robert Kuta prezen­tu­je w nim swo­je grafi­ki. Dla nas rękodzieło nie oznacza tylko pra­cy wykony­wanej przez 1 osobę, chodzi o ele­ment ludz­ki, pracę w szwal­ni­ach, a nie wiel­kich fab­rykach, a właśnie w taki sposób pow­sta­je więk­szość ubrań sprzedawanych w domu hand­lowym MYSIA3.

#dogfriend­ly

Jesteśmy miejscem przy­jaznym nie tylko zna­jomym, rodzi­nom z dzieć­mi, młod­szym i starszym, ale też czworono­gom, które są częs­to członka­mi naszych rodzin. U nas zro­bisz zakupy z psi­akiem, a potem spoko­jnie wyp­i­jesz kawę, pod­czas kiedy twój pies pochlip­ie wodę. Z psem możesz wpaść na dowolne wydarze­nie, nie tylko na odby­wa­ją­cy się 16 grud­nia Łapa Targ.

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz