Multikino zaprasza na film „Hotel Transylwania 3”

Multikino zaprasza na film „Hotel Transylwania 3”

by -

Ani­mac­ja „Hotel Tran­syl­wa­nia” po raz trze­ci zagoś­ciła na wielkim ekranie Mul­ti­k­i­na! Dodatkowo do biletów na film zaku­pi­onych z kartą Rodz­i­na do Kina roz­dawane są wyjątkowe mas­ki z podobiz­na­mi ulu­bionych postaci.

Strasznie śmieszne przy­gody Dra­ka znowu doczekały się kon­tynu­acji. I nic dzi­wnego – „Hotel Tran­syl­wa­nia” skradł ser­ca widzów w każdym wieku na całym świecie. Czego moż­na spodziewać się po trze­ciej częś­ci hitowej ani­macji? Wiecznie wpada­ją­ca w tara­p­aty paka Dra­ka opuszcza mury hotelu i wybiera się w rejs statkiem wycieczkowym. Nieste­ty wakac­je ze snów szy­bko sta­ją się wakac­ja­mi z kosz­marów, kiedy Mavis odkry­je, że Drak zakochał się w tajem­niczej pani kap­i­tan statku, a Eric­ka ukry­wa niebez­pieczny sekret, który zagraża gatunkowi pot­worów…

To jed­nak nie wszys­tko! Mul­ti­ki­no jako jedyne kino w Polsce roz­da­je wyjątkowe mas­ki z podobiz­na­mi ulu­bionych postaci z fil­mu „Hotel Tran­syl­wa­nia 3”, wzbo­ga­cone o gry i łamigłów­ki, a także nakle­j­ki. Warunk­iem jest zakup biletów na ani­mację, korzys­ta­jąc z kar­ty Rodz­i­na do Kina (więcej o ofer­cie: www.multikino.pl/rodzina). Licz­ba masek jest ogranic­zona. Dostęp­ne będę we wszys­t­kich kinach sieci Mul­ti­ki­no na tere­nie całej Pol­s­ki.

Bile­ty na pokazy pre­mierowe „Hotelu Tran­syl­wa­nia 3” moż­na nabyć w kinach sieci Mul­ti­ki­no, przez stronę www.multikino.pl oraz przez aplikację Mul­ti­ki­no dostęp­ną dla tele­fonów komórkowych z sys­te­mem Android, Win­dows Phone oraz iOS.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz