Matematyczne zagadki dla dzieci w całej Polsce

Matematyczne zagadki dla dzieci w całej Polsce

by -

Matem­aty­czny Escape Room Math­Rid­ers rusza w tajem­niczą podróż po Polsce. Co tydzień, aż do koń­ca roku szkol­nego, mobil­ny pokój zagadek odwiedzi pon­ad 35 lokaliza­cji! Na uczest­ników czeka­ją różnorodne łamigłów­ki, szyfry i kody, których rozwiązanie krok po kroku doprowadzi do odkrycia tajem­ni­cy Pro­fe­so­ra Sinu­soi­dosa. Udzi­ał w wydarzeni­ach jest bezpłat­ny.

Jak w dobie smart­fonów i inter­ne­tu zaan­gażować dzieci, zachę­cić do rozwiąza­nia kilku dzi­ałań oraz przekon­ać, że nau­ka matem­aty­ki może być przy­jem­na? Najlepiej zaprosić ich do spec­jal­nego poko­ju zagadek, w którym, aby odkryć tajem­nicę muszą wyko­rzys­tać swo­ją wiedzę i współpra­cow­ać.

Nieustan­nie rozwi­jamy nasze zaję­cia i wyko­rzys­tu­je­my innowa­cyjne metody oraz narzędzia do nau­ki matem­aty­ki. Zawsze staramy się pokazy­wać, że królowa nauk przy­da­je się w wielu codzi­en­nych sytu­ac­jach. Dzie­limy z ucz­ni­a­mi piz­zę, liczymy cukier­ki, seg­regu­je­my kloc­ki, czy budu­je­my bryły. Częs­to uży­wamy rek­wiz­ytów, aby pomóc dzieciom zapamię­tać matem­aty­czne reguły. Pokój zagadek jest kole­jnym narzędziem poma­ga­ją­cym odkry­wać fas­cynu­ją­cy świat matem­aty­ki poprzez zabawę mówi Mał­gorza­ta Gry­muza, ekspert Math­Rid­ers Pol­s­ka.

Pod­czas zagad­kowego wydarzenia orga­ni­za­torzy zaprasza­ją dzieci do tajem­niczego gabi­ne­tu Pro­fe­so­ra Sinu­soi­dosa. Ten sławny, eks­cen­tryczny i postępowy matem­atyk odkrył sposób na miłą i przy­jem­ną naukę matem­aty­ki. Jed­nak zan­im zdążył go ujawnić światu zniknął w niewy­jaśnionych okolicznoś­ci­ach. Zadaniem uczest­ników jest odnalezie­nie sekret­nego dzi­en­ni­ka uczonego, w którym zna­j­du­ją się jego oso­biste notat­ki. Wskazów­ki do rozwiąza­nia tajem­ni­cy zostały ukryte i zakodowane w różnych miejs­cach w jego gabinecie, aby dojść do celu należy obser­wować, łączyć fak­ty, ale przede wszys­tkim dobrze się baw­ić.

Matem­aty­czny Escape Room udowad­nia, że nau­ka matem­aty­ki może być przy­godą i świet­ną rozry­wką. Pokój zagadek jest również doskon­ałą grą zespołową, w której waż­na jest współpra­ca i wza­jem­na pomoc. Przy okazji mamy okazję ksz­tał­tować wśród dzieci takie kom­pe­tenc­je jak log­iczne myśle­nie, spostrze­gaw­c­zość, anal­i­zowanie i wycią­ganie wniosków. Pon­ad­to, poprzez takie akty­wnoś­ci chce­my pokazać, że wiedza matem­aty­cz­na jest ważnym ele­mentem rzeczy­wis­toś­ci i przy­da­je się nie tylko pod­czas szkol­nych zajęć – doda­je Mał­gorza­ta Gry­muza. 

Mobil­ny Escape Room Math­Rid­ers do koń­ca roku szkol­nego 2018/2019 odwiedzi pon­ad 35 miejs­cowoś­ci w całej Polsce. Aby wziąć udzi­ał w wydarze­niu należy skon­tak­tować się z placówką Math­Rid­ers w danym mieś­cie. 

Listopad

Math­Rid­ers Żyrardów 3–4.11.2018

Math­Rid­ers Poz­nań Grun­wald 17–18.11.2018

Math­Rid­ers Mińsk Mazowiec­ki 24–25.11.2018

Grudzień

Math­Rid­ers Śro­da Wielkopol­s­ka 01–02.12.2018

Math­Rid­ers Warsza­wa Białołę­ka 8–9.12.2018

Math­Rid­ers Warsza­wa Ursus-Włochy 15–16.12.2018

Sty­czeń

Math­Rid­ers Chełm 3–5.01.2019

Math­Rid­ers Piaseczno 12–13. 01.2019

Math­Rid­ers Siedlce 19–20.01.2019

Math­Rid­ers Częs­to­chowa 26–27.01.2019

Luty

Math­Rid­ers Mikołów 2–3.02.2019

Math­Rid­ers Józe­fów 6–7.02.2019

Math­Rid­ers Ząb­ki 9–10.02.2019

Math­Rid­ers Biel­sko-Biała 14–17.02.2019

Math­Rid­ers Radzymin 23–24.02.2019

Marzec

Math­Rid­ers Toruń 2.03–3.03.2019

Math­Rid­ers Tychy 09.03.2019

Math­Rid­ers Jaworzno 16.03.2019

Math­Rid­ers Kraków 23–24.03.2019

Math­Rid­ers Tomaszów Maz.30–31.03

Kwiecień

Math­Rid­ers Rumia 23.04.2019

Math­Rid­ers Piła 13–14.04 2019

Maj

Math­Rid­ers Wilanów 25–31.05.2019

Math­Rid­ers Warsza­wa Bemowo 18–19.05.2019

Czer­wiec

Math­Rid­ers Warsza­wa Wesoła 01.06.2019

Math­Rid­ers Katow­ice Północ 06–08.06.2019

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz