Mapa na ścianie — koniec z nudnym wnętrzem!

Mapa na ścianie — koniec z nudnym wnętrzem!

by -
Kiedy myślimy: dekorowanie wnętrza — od razu widzimy kwiatowe ornamenty, geometryczne desenie lub typograficzne akcenty. Z pewnością mapa świata nie jest pierwszym skojarzeniem, a jednak ten zaskakujący pomysł umożliwia wykreowanie niepowtarzalnego wystroju. Jedno jest pewne, nie będzie nudno jak w szkolne, czy muzealnej sali. Oto propozycje, a właściwie wyprawa po najciekawszych wzorach i trendach, która zakończy się aranżacyjnym sukcesem!

Zaczni­jmy od pyta­nia: dlaczego aku­rat mapa? Najczęś­ciej kojarzy się ze szkol­ny­mi cza­sa­mi, zapamię­ty­waniem najwięk­szych stolic, najdłuższych rzek, czy najwyższych szczytów. Chce­my jed­nak odczarować te sko­jarzenia i pokazać, że to znakomi­ty motyw deko­ra­cyjny, jeśli tylko spo­jrzymy na dobrze nam znane kon­ty­nen­ty z niety­powej per­spek­ty­wy. Wyobraź­nia ludz­ka nie zna prze­cież granic, dlat­ego puśćmy wodze fan­tazji i zafun­du­jmy sobie deko­rację, która zapiera dech w pier­si­ach for­mą i pomysłowoś­cią. Czy istotne jest, w jakim sty­lu urządzil­iśmy mieszkanie? Tak, ponieważ ści­en­na ozdo­ba powin­na być dopa­sowana do este­ty­ki. Jed­nak bez wzglę­du na to, czy wybór pad­nie na nowoczes­ny, czy trady­cyjny wygląd, pasu­ją­cy wzór moż­na znaleźć bez trudu. Czy ist­nieje uni­w­er­sal­na nakle­j­ka? Mapa świa­ta na każdym wzorze prezen­tu­je się inaczej i właśnie ta różnorod­ność powodu­je, że każdy zna­jdzie ide­alne dla siebie rozwiązanie.

Deko­rac­ja, która przy­cią­ga uwagę  

Pier­wsza propozy­c­ja jest wyrazista i przykuwa­ją­ca uwagę, choć kojarzy nam się z wiz­erunk­iem krain geograficznych, oznaczanych zazwyczaj na żół­to, pomarańc­zowo lub zielono, może przyj­mować zupełnie inne bar­wy… Miłośnikom ory­gi­nal­nych i odważnych aranżacji z pewnoś­cią spodo­ba się wzór przy­pom­i­na­ją­cy malarskie dzieło sztu­ki. Jak prezen­tu­je się taka nakle­j­ka? Kon­ty­nen­ty to nie lądy o ściśle wyty­c­zonych grani­cach, lecz plamy kolorowej far­by, która została swo­bod­nie wylana na białą powierzch­nię. Odcie­nie przenika­ją się, tworząc piękne, bar­wne refleksy. Inną propozy­cją jest przed­staw­ie­nie inspirowane ulicznym graf­fi­ti. Tutaj dodatkowy efekt gwaran­tu­je nam imi­tac­ja ceglanego muru, który najpierw został poma­lowany na biało, a następ­nie pokry­ty geograficznym wzorem. W jakich wnętrzach sprawdzi się taka nakle­j­ka ści­en­na? Mapa w inten­sy­wnych kolorach oży­wi min­i­mal­isty­czne, bądź indus­tri­alne mieszkanie i sprawi, że przestrzeń zys­ka unikalny akcent deko­ra­cyjny. Jeśli w grę wchodzi coś o wyrazis­tej formie, ale w stonowanym kolorze, to znakomi­tym rozwiązaniem są kon­ty­nen­ty usy­pane z ziaren palonej kawy.

Min­i­mal­izm, który wiele zmienia 

Min­i­mal­izm to doskon­ały dowód na to, że naprawdę nie trze­ba wiele, by osiągnąć spek­taku­larne rezul­taty w dziedzinie aranżacji wnętrz. Jeśli chce­my odświeżyć doty­chcza­sowy wygląd mieszka­nia, nie zmieni­a­jąc jed­nak całkowicie stwor­zonego przed laty wys­tro­ju, znakomi­tym pomysłem jest efek­tow­na, ale jed­nocześnie wyważona nakle­j­ka na ścianę. Mapa świa­ta kon­tur­owa, czyli taka, która skła­da się jedynie z granic poszczegól­nych kon­ty­nen­tów, to strzał w dziesiątkę. Wybierzmy wzór, na którym lądy zostały zaprezen­towane w inten­sy­wnie turku­sowym kolorze, i cieszmy się bar­wnym akcen­tem, który oży­wi nasz niewyróż­ni­a­ją­cy się do tej pory pokój. Jeśli nato­mi­ast chce­my zachować stonowaną kolorystykę we wnętrzu, ide­al­nym pomysłem jest czarno-białe przed­staw­ie­nie utrzy­mane w steam­punkowym kli­ma­cie. Jest to mapa świa­ta złożona tylko i wyłącznie z mniejszych i więk­szych zębatych kół – takich, jakie może­my znaleźć na przykład w zegarkach. Jesteśmy przeko­nani, że taka deko­rac­ja zach­wyci nie tylko miłośników tech­ni­ki.

Ozdo­ba, którą pokocha­ją dzieci

Mapa świa­ta w poko­ju dla dzieci, to ide­al­ny przykład deko­racji, która może pełnić nie tylko funkcję este­ty­czną, ale także dydak­ty­czną. Co mamy na myśli? Zabawnie, kolorowo i przy­jaźnie zaprezen­towane kon­ty­nen­ty będą pretek­stem do tego, by nasza pociecha się czegoś nauczyła. Wystar­czy, że wybierze­my wzór, na którym zna­j­du­ją się malutkie syl­wet­ki zwierza­ków typowych dla danego regionu. W ten sposób szkrab zapamię­ta, że w Aus­tralii mieszka­ją misie koala i kan­gury, a w Afryce słonie i zebry. W przy­pad­ku nieco więk­szych dzieci może­my sięgnąć po wzór, na którym lądy składa­ją się z nazw poszczegól­nych kra­jów, zapisanych kolorowy­mi lit­era­mi. Ozdo­ba ściany może być także związana z zain­tere­sowa­ni­a­mi naszego malucha — jeśli kocha muzykę, sięg­ni­jmy po nakle­jkę z mapą, która skła­da się z najprz­eróżniejszych instru­men­tów muzy­cznych.

Im bardziej zaskaku­ją­ca ozdo­ba w mieszka­niu, tym ciekawszy efekt i znakomi­ty przykład — mapa, zaprezen­towana w niety­powy sposób, to ory­gi­nal­ny pomysł, żeby oży­wić doty­chcza­sową aranżację. Wybierzmy więc wzór, który pasu­je do naszego wnętrza, i cieszmy się zupełnie nową jakoś­cią wys­tro­ju.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz