Jak wybrać fototapetę?

Jak wybrać fototapetę?

by -

Marzysz o mieszka­niu z  widok­iem zapier­a­ją­cym dech w pier­si­ach? W kli­ma­cie umi­arkowanym ciężko o egzo­ty­czne pejza­że, jak wysok­ie góry, krys­tal­icznie czysty ocean, wodospad skry­ty w dżungli, czy tropikalny las. Najprost­szym rozwiązaniem są efek­towne foto­tapety. Dzię­ki nim będziemy się cieszyć kra­jo­braza­mi z naj­dal­szych zakątków.  Jak to zro­bić, którą opcję wybrać? 

Kra­jo­brazy to jeden z najbardziej uni­w­er­sal­nych moty­wów zdob­niczych, mal­own­icze pejza­że zawsze cieszyły się dużym uznaniem. Wprowadza­jąc taką ozdobę do mieszka­nia, zafun­du­je­my sobie pon­ad­cza­sową deko­rację wnętrza. Co więcej, współczesne foto­tapety pro­dukowane są z niezwyk­le wytrzy­małych, a nawet wodoo­d­pornych mate­ri­ałów, dlat­ego może­my je przyk­leić nie tylko w salonie czy syp­i­al­ni, ale także w kuch­ni i łazience. Najważniejszy jest wybór wzoru,  który się podo­ba i pasu­je do wnętrza i pozostałych ele­men­tów wys­tro­ju. Wybór ści­en­nych pejza­ży jest tak imponu­ją­cy, że z pewnoś­cią każdy zna­jdzie widok, który skrad­nie jego serce. Warto się jed­nak do tego przy­go­tować, bo pod­ję­cie ostate­cznej decyzji może okazać się nie lada wyzwaniem! Poniżej kil­ka propozy­cji, które są dobrym punk­tem wyjś­cia do rozpoczę­cia poszuki­wań.   

Salon pośrod­ku dżungli

W tym sezonie dużą pop­u­larnoś­cią cieszy się trend o nazwie “urban jun­gle”. Nowoczesne, typowo miejskie wnętrza zestaw­ia się z duży­mi, wyrazisty­mi, print­a­mi przed­staw­ia­ją­cy­mi liś­cie palm, papro­ci czy mon­stery. Soczyste kolory znakomi­cie roz­jaś­ni­a­ją i dynamizu­ją stonowaną przestrzeń, utrzy­maną najczęś­ciej w szaroś­ci­ach lub beżach, a roślinne akcen­ty przy­jem­nie ociepla­ją pokój. Jeśli chce­my stworzyć pon­ad­cza­sową aranżację, która będzie się prezen­tować świet­nie nie tylko ter­az, ale i za kil­ka miesię­cy czy lat, zde­cy­du­jmy się nie na graficzne wzo­ry, lecz real­isty­czne foto­tapety. Kra­jo­brazy 3d ukazu­jące gęstą dżunglę pełną wyso­kich drzew i splą­tanych lian, spraw­ią że nasz salon w mgnie­niu oka prze­niesie się w sam środek tropikalnego lasu. Przestrzen­ny wzór opty­cznie pow­ięk­szy niewiel­ki metraż. Wybierzmy zestaw­ie­nie: wiszą­cy most, który zni­ka w zielonej gęst­winie, dzię­ki temu wprowadźmy do poko­ju wraże­nie dodatkowej głębi.

Syp­i­al­nia na rozległej hali

Jak­by to było budz­ić się codzi­en­nie rano z widok­iem na majes­taty­czne góry – nasze pol­skie Tatry, Alpy lub Himala­je? Może­my to sprawdz­ić, nie rusza­jąc się z domu. Wystar­czy, że na ścian­ie naprze­ci­wko łóż­ka pojawi się odpowied­nia foto­tape­ta. Kra­jo­braz górs­ki gwaran­tu­je spek­taku­larną pobud­kę nawet w poniedzi­ałkowy poranek. Gdy już postanow­imy, jaki zakątek świa­ta jest nam najbliższy – czy chce­my cieszyć oczy widok­iem Mount Ever­estu, Anna­purny, czy Giewon­tu – musimy pod­jąć decyzję, jaki wzór wybrać. Może­my zde­cy­dować się na inten­sy­wnie kolorową fotografię, która oży­wi wys­trój, lub czarno-białe zdję­cie o nieco groźnym charak­terze, które będzie się znakomi­cie prezen­tować w nowoczes­nej aranżacji, lub wiz­erunek w sty­lu retro, stonowany, delikat­nie wypłowiały — pasu­ją­cy do klasy­cznego wys­tro­ju.

Łazien­ka pod wodospa­dem

Wodoo­d­porny­mi deko­rac­ja­mi ści­en­ny­mi, może­my ozdo­bić wnętrza, w których mamy do czynienia z trud­ny­mi warunk­a­mi — na przykład łazienkę. Panu­ją­ca w niej wilgoć, czy rozch­la­pana woda nie jest żad­ną przeszkodą dla foto­tapety. Wodospady, jezio­ra czy morza — wszys­tkie pejza­że z moty­wem wody,  doskonale będą prezen­tować się w tym pomieszcze­niu. Wybór konkret­nego przed­staw­ienia zależy od naszej pomysłowoś­ci. Na ścian­ie może się pojaw­ić Bał­tyk z mal­own­iczym molo, skan­dy­nawskie jezio­ra polodow­cowe, czy kaskad­owo opada­jące wodospady ze słyn­nego chorwack­iego Parku Jezior Plitwic­kich. Jeśli łazien­ka jest niewiel­ka, lep­iej zde­cy­dować się na pogod­ny pejzaż, który rozświ­etli wnętrze. Czarno — biała fotografia opty­cznie pom­niejszyć metraż.

Jeśli marzy nam się spek­taku­larny widok i przepiękny wys­trój, jedyne, co musimy zro­bić, to wybrać odpowied­nią foto­tapetę. Kra­jo­braz z egzo­ty­czną dżunglą, się­ga­ją­cy­mi chmur góra­mi lub bajecznym morzem spraw­ią, że nasze mieszkanie zmieni się nie do poz­na­nia. W zaled­wie kil­ka chwil zwykłe pomieszcze­nie przek­sz­tał­ci się w sty­lową aranżację, a my zyskamy pejzaż, który będzie nas zach­wycał każdego dnia.

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz