Barbie® wyróżnia Martynę Wojciechowską

Barbie® wyróżnia Martynę Wojciechowską

by -
Martyna Wojciechowska — dziennikarka i podróżniczka — została uhonorowana lalką Barbie Shero. Polka znalazła się w międzynarodowym gronie kilkunastu nagrodzonych, inspirujących osobowości, które motywują do działania i mogą być wzorem dla kolejnych pokoleń dziewczynek.
Wśród tegorocznych lau­re­atek Bar­bie Shero znalazły się inspiru­jące osobowoś­ci z całego świa­ta, z różnych środowisk społecznych i zawodowych. To kobi­ety, które mają szan­sę ode­grać ważną rolę w ksz­tał­towa­niu postaw i zachowań dziew­czynek na całym świecie. Wszys­tkie nagrod­zone Sheroes zosta­ją uhonorowane włas­ną, zapro­jek­towaną na ich podobieńst­wo lalką. Są to: Pat­ty Jenk­ins – reży­ser­ka z USA, Chloe Kim – mis­trzyni w snow­board­zie z USA, Bin­di Irwin – ekoloż­ka z Aus­tralii, Çağla Kubat – mis­trzyni wind­surfin­gu z Tur­cji, Hélène Dar­roze – świa­towej sławy sze­fowa kuch­ni z Francji, Hui Ruo­qi – mis­trzyni siatkars­ka z Chin, Ley­la Pie­dayesh – pro­jek­tan­t­ka i przed­siębior­czyni z Niemiec, Lore­na Ochoa – mis­trzyni w golfie z Meksyku, Nico­la Adams – mis­trzyni bok­su z Wielkiej Bry­tanii, Sara Gama – piłkar­ka z Włoch, Xiao­tong Guan – aktor­ka
i filantrop­ka z Chin, Yuan Yuan Tan – prima­ba­le­ri­na z Chin, Vicky Mar­tin Berro­cal – pro­jek­tan­t­ka mody z Hisz­panii.
Mar­ty­na Woj­ciechows­ka – dzi­en­nikar­ka i podróżnicz­ka; jest pier­wszą Polką, która została uhonorowana tytułem Bar­bie Shero. Lalkę inspirowaną jej wyglą­dem Mar­ty­na otrzy­mała za wyjątkową pasję, wewnętrzną siłę, deter­mi­nację w osią­ga­niu celów oraz inspirowanie mil­ionów kobi­et i młodych dziewczyn,by real­i­zowały swo­je marzenia.

Bar­bie Shero – inspiru­jące his­to­rie
Bar­bie Shero to glob­al­ny pro­jekt firmy Mat­tel, którego celem jest wyróżnie­nie inspiru­ją­cych osobowoś­ci, wzorów do naślad­owa­nia, dzię­ki którym dziew­czyn­ki na całym świecie mogą rozwi­jać swój potenc­jał, poszuki­wać włas­nych dróg oraz sposobów osią­ga­nia sukce­su i real­iza­cji marzeń. Inic­jaty­wa ta to kole­jny krok w mis­ji inspirowa­nia dziew­czynek – Bar­bie od pon­ad pół wieku daje dziew­czynkom możli­wość iden­ty­fikowa­nia się ze swo­ją lalką i wyobraża­nia sobie przyszłych ról poprzez zabawę. W myśl filo­zofii Możesz być kim chcesz zachę­ca do przekracza­nia włas­nych granic, a wciela­jąc się w różne role społeczne i zawodowe, odkry­wa przed dziew­czynka­mi całe spek­trum możli­woś­ci, jakie sto­ją przed nimi w dorosłym życiu.

Bar­bie wskazu­je, że motywacji moż­na szukać nie tylko wśród współczes­nych Sheroes i odwołu­je się także do his­torii, sukcesów i osiąg­nięć kobi­et, które inspirowały wcześniejsze pokole­nia. Tworząc lin­ię lalek Inspir­ing Women ™, udowad­nia, że znane i doce­nione już w przeszłoś­ci „bohater­ki”: pilot­ka – Amelia Earhart, malar­ka – Fri­da  Kahlo oraz matem­aty­cz­ka i fizy­cz­ka Kather­ine John­son, nadal mogą inspirować kole­jne pokole­nia dziew­czynek i kobi­et.

Wszyscy potrze­bu­je­my wzor­ców
Linia lalek Inspir­ing Wom­enTM, podob­nie jak pro­jekt Bar­bie Shero, to odpowiedź na niesłab­nącą potrze­bę kre­owa­nia i pro­mowa­nia wartoś­ciowych wzor­ców wśród doras­ta­ją­cych pokoleń. I cho­ci­aż siła i nieza­leżność pochodzą od nich samych, to wciąż wielu kobi­etom braku­je odwa­gi, by na co dzień pokazy­wać, jak wiele są warte. Kole­jne pokole­nia małych dziew­czynek – a przyszłych kobi­et – każdego dnia szuka­ją wspar­cia i inspiracji. To właśnie dlat­ego Bar­bie, jako jed­na z najbardziej rozpoz­nawal­nych marek na świecie, nie tylko inspiru­je, ale także moty­wu­je dziew­czyn­ki do poszuki­wa­nia włas­nych wzor­ców.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz