5. edycja Festiwalu Gier Planszowych

5. edycja Festiwalu Gier Planszowych

by -

Gdy nie ma prą­du, pada deszcz lub oczy są już zmęc­zone kole­jnym seri­alem, w długie, jesi­enne wiec­zo­ry pojaw­ia się ona – zaskaku­ją­ca i angażu­ją­ca plan­szówka. Już dziś zaprasza­my na Fes­ti­w­al Gier Plan­szowych, który roze­gra się w dziesię­ciu pol­s­kich mias­tach w salonach sieci Empik. Wydarze­nie połączy przy jed­nym stole oso­by z różnych pokoleń, a przy okazji da masę radoś­ci oraz poczu­cie dobrze spęd­zonego cza­su. W tym roku pod­czas już 5. edy­cji pojawi się również szansa dla wyjątkowo kreaty­wnych graczy: konkurs na rodzin­ną grę plan­szową.

Jed­na plan­sza, nieogranic­zone możli­woś­ci
Dlaczego sięgamy po nowe tytuły gier lub wracamy do tych, które są już moc­no ograne? O wpły­wie gier plan­szowych na rozwój nie trze­ba chy­ba już niko­go przekony­wać. Plan­szów­ki uczą dyscy­pliny, przestrze­ga­nia zasad a nawet empatii. Poma­ga­ją też ksz­tał­tować umiejęt­noś­ci anal­i­ty­czne oraz log­icznego myśle­nia. Wystar­czy szy­b­ki rzut oka na półkę z gra­mi w sklepach, by przekon­ać się, że ich bogact­wo tem­aty­czne jest olbrzymie. Każ­da dziedz­i­na życia, wiedzy, sztu­ki i rozry­w­ki została zaadap­towana na grę. Wśród nich zna­j­du­ją się pozy­c­je dla dzieci, eko­nom­iczne, wojenne oraz koop­er­a­cyjne. – Kiedy zapy­tałem zna­jomego z branży, co jego zdaniem powin­na mieć ide­al­na plan­szówka, odpowiedzi­ał, że gra skła­da się z trzech bard­zo ważnych ele­men­tów. Są to: mechani­ka, ilus­trac­je i tem­at – opowia­da Michał Her­man, redak­tor prowadzą­cy w wydawnictwie Fox Games.

Nowoś­ci, klasy­ki i edy­c­je kolekcjon­er­skie
6 i 7 październi­ka – pod­czas Fes­ti­walu Gier Plan­szowych – w salonach Empiku w Warsza­w­ie, Łodzi, Szczecinie, Wrocław­iu, Krakowie, Lublin­ie, Poz­na­niu, Gdańsku, Dąbrowie Gór­niczej oraz Katow­icach będzie moż­na zapoz­nać się z pre­miera­mi tego sezonu, przetestować best­sellery i nis­zowe tytuły. Prób­ne par­tie będzie moż­na roze­grać z osoba­mi, które nie tylko świet­nie zna­ją reguły, ale też potrafią je wyjaśnić i zaprezen­tować w prak­tyce. Dodatkowo z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia Empiku pow­stała lim­i­towana edy­c­ja pop­u­larnej gry Dob­ble Kul­tura. Kar­cian­ka zaw­iera 55 kart ze spec­jal­nie opra­cow­any­mi obrazka­mi kojarzą­cy­mi się z kul­turą, naw­iązu­ją­cy­mi m.in. do książek, filmów czy muzy­ki. A już w listopadzie swo­ją pre­mierę będzie miała lim­i­towana edy­c­ja gry Monop­oly.

W warsza­wskiej Arkadii 6 październi­ka o godz. 14.00, będzie moż­na poroz­maw­iać z właś­ci­cielem wydawnict­wa Por­tal Game, Igna­cym Trzewiczkiem. Panowie opowiedzą o swo­jej pasji, zdradzą jak tworzy się gry od pod­staw i odpowiedzą na wszys­tkie pyta­nia, by zain­spirować słuchaczy do stworzenia włas­nej plan­szów­ki.

Na tegorocznym fes­ti­walu swój debi­ut będzie miał konkurs na rodzin­ną grę plan­szową.  – Gra rodzin­na powin­na być uni­w­er­sal­na, czyli tak skon­struowana, żeby mogły w nią zagrać dzieci, które posi­ada­ją już umiejęt­noś­ci czy­ta­nia i liczenia; żeby mogli w nią zagrać dorośli, a także żeby wszyscy mogli zagrać razem – mówi pro­jek­tant gier, Fil­ip Miłuńs­ki. Pro­to­typy gier, będzie moż­na nadsyłać do 14 grud­nia. Ogłosze­nie wyników konkur­su zapowiadane jest na 20 lutego 2019 roku. Główną nagrodą będzie wydanie zwycięskiej gry, pro­moc­ja tytułu w Empiku oraz gaża autors­ka. Orga­ni­za­torem konkur­su jest Gru­pa Wydawnicza Fok­sal, której part­neru­je Empik. Reg­u­lamin konkur­su na pro­jekt rodzin­nej gry będzie dostęp­ny od 28.09 na stron­ie: https://www.empik.com/regulaminy-empiku

Jesi­en­nej edy­cji Fes­ti­walu Gier Plan­szowych towarzyszy też wiele dodatkowych atrakcji, w których do zdoby­cia będą liczne nagrody. Do wspól­nej zabawy zaprasza­ją Empik oraz wydaw­cy gier plan­szowych: Rebel, Fox Games, Tre­fl, Zielona Sowa, Nasza Księ­gar­nia, Egmont, Win­ning Moves, Granna, TM Toys, Mat­tel, Tac­tic, Por­tal Games, Hipokam­pus, MDR Dys­try­buc­ja, Epee.

Fes­ti­w­al Gier Plan­szowych

6–7 październi­ka, godz. 12:00–18:00

empik Arka­dia, Warsza­wa, ul. Jana Pawła II 82

empik Port Łódź, Łódź, ul. Pabi­an­ic­ka 245

empik Kaska­da, Szczecin, ul. Niepodległoś­ci 36

empik Pasaż Grun­waldz­ki, Wrocław, pl. Grun­waldz­ki 22

empik Bonar­ka, Kraków, ul. Kamieńskiego 11

empik, Plaza, Lublin, ul. Lipowa 13

empik Stary Browar, Poz­nań, ul. Półwiejs­ka 42 (6.10 wydarze­nie Monop­oly Poz­nań)

empik Gale­ria Bał­ty­c­ka, Gdańsk, al. Grun­waldz­ka 141

empik Gale­ria Katow­ic­ka, Katow­ice, ul. 3 Maja

Infor­ma­c­je o konkur­sie

Reg­u­lamin:

Reg­u­lamin na pro­jekt gry rodzin­nej dostęp­ny od 28.09:

https://www.empik.com/regulaminy-empiku

Ter­min nadsyła­nia pro­to­typów gier: 28 wrześ­nia – 14 grud­nia

Ogłosze­nie wyników konkur­su: 20 lutego 2019

Jury konkur­su: Michał Her­man (Fox Games), Maciej Wrzosek (Empik),

Fil­ip Miłuńs­ki (Lucky Duck Games)

Nagro­da: Wydanie gry, pro­moc­ja w empiku oraz gaża autors­ka

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz