Ząbkowanie jak pomóc dziecku?

Ząbkowanie jak pomóc dziecku?

by -
Oto one – długo wyczekiwane pierwsze ząbki dziecka. Twoja radość może zostać przyćmiona niepokojącymi objawami. Dziecko może być rozdrażnione i płakać częściej niż zwykle, mieć słabszy apetyt, gorzej spać i bardzo się ślinić.

Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie został stwor­zony spec­jal­nie, by zmniejszyć uczu­cie dyskom­for­tu i bólu wywołanego przez wyrzy­na­jące się ząb­ki u dzieci. Poma­ga przetr­wać ząbkowanie tworząc niewidoczną warst­wę ochron­ną i łagodzi nieprzy­jemne objawy. Warst­wa ta stwarza ide­alne środowisko sprzy­ja­jące regen­er­acji tkanek. Pomóż swo­je­mu dziecku w cza­sie ząbkowa­nia, sto­su­jąc Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie.

Fak­ty doty­czące ząbkowa­nia

Two­je dziecko miało ząb­ki już przed urodze­niem. Były one ukryte w szczękach. Przez pier­wsze 4 do 6 miesię­cy te malutkie ząb­ki rozwi­ja­ją się jako zęby mleczne, ukryte pod chronią­cy­mi je dziąsła­mi.

Niemowlę z gryzakiem

Szczególne warun­ki dla mojego dziec­ka

Pod­czas gdy niek­tóre dzieci nie czu­ją zupełnie bólu, dla innych ząbkowanie to trud­ny, a nawet bolesny okres. Przy­czyną tego stanu jest wyrzy­nanie się zębów
i związane z tym nieprzy­jemne uczu­cie ucisku i napię­cia w koś­ci­ach szczęk, ponieważ wzmożone krąże­nie krwi i zwięk­szona prze­puszczal­ność naczyń mogą prowadz­ić do obrzęku.

Zmniejsze­nie bólu i dyskom­for­tu mojego dziec­ka

Aby ułatwić dziecku pro­ces ząbkowa­nia i łagodz­ić towarzyszące mu uczu­cie dyskom­for­tu, moż­na podać mu do gryzienia schłod­zoną w lodów­ce (plas­tikową) łyżeczkę lub schłod­zony gryzak.

Płaczące dziecko

Pokry­wanie warst­wą ochron­ną vs leki prze­ci­w­bólowe

W przy­pad­ku osób dorosłych, aby uśmierzyć ból, sto­su­je się leki prze­ci­w­bólowe. Niek­tóre z nich mają spec­jal­ną postać zatwierd­zoną do stosowa­nia u dzieci. Ostate­cznie moż­na je zas­tosować, żeby pomóc ząbku­jące­mu dziecku. Niem­niej jed­nak za wszelką cenę należy unikać leków mogą­cych mieć wpływ na delikat­ny układ ner­wowy dziec­ka.

 Kiedy należy się udać do pedi­atry?

Gdy tem­per­atu­ra ciała przekracza 38,5°C, gorącz­ka utrzy­mu­je się powyżej 2 dni lub gdy dziecko cią­gle płacze — należy skon­sul­tować się z pedi­atrą.

Matka z ząbkującym dzieckiem

Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie

Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie to bioad­hezyjny żel doust­ny. Szy­bko tworzy niewidoczną warst­wę chroniącą dziąsła przed uczu­ciem dyskom­for­tu i bólu. Jego nat­u­ralne skład­ni­ki łagodzą ból i zacz­er­wie­nie­nie zaję­tych miejsc.

 

PODOBNE ARTYKUŁY

6 KOMENTARZE

  1. Pomóc moż­na na kil­ka sposobów, ale chy­ba nie ma nic lep­szego nic przy­tu­lanie, nosze­nie na rękach. W stanach niepoko­ju, jeżeli dziecko płacze moż­na dać home­opaty­czny Vibur­col.

  2. słysza­łam że moż­na schłodz­ić dziecku gryza­czek, cho­ci­aż najlepiej pos­marować mu delikat­nie dziąseł­ka żelem bez lidokainy, np dolo­gel bo jest bez­pieczny już dla bard­zo malut­kich dzieci.

  3. Wysłać dziecko na kurs przys­poso­bi­enia społecznego. Rycze­nie to chamst­wo które należy tępić od dziec­ka.

Dodaj komentarz