“Uprowadzenie Księcia Margaryny” Twaina w księgarniach!

Uprowadzenie Księcia Margaryny” Twaina w księgarniach!

by -

Uprowadze­nie Księ­cia Mar­garyny”. To niewąt­pli­wie ważne wydarze­nie lit­er­ack­ie, szczegól­nie dla wiel­bi­cieli Mar­ka Twaina  — mogą bowiem poz­nać niepub­likowaną dotąd książkę mis­trza! 

Pewnego wiec­zoru w lat­ach osiemdziesią­tych XIX wieku cór­ki Mar­ka Twaina poprosiły, żeby opowiedzi­ał im bajkę. Szuka­jąc natch­nienia, pis­arz spo­jrzał na ilus­trację w gaze­cie i zaczął opowiadać his­torię John­ny’ego, bied­nego chłop­ca, który niespodziewanie dostał zaczarowane nasiona i wyruszył na ratunek uprowad­zone­mu księ­ciu.

Twain zachował tę opowieść w notatkach, ale baj­ka pozostała nieukońc­zona. Aż do ter­az, gdy po pon­ad wieku z frag­men­tów baj­ki odnalezionych w archi­wum Mar­ka Twaina na Uni­w­er­syte­cie Kali­forni­jskim w Berke­ley, pow­stała ta opowieść. Philip Stead, wspo­ma­ga­jąc się ogól­nym zary­sem akcji, wpisał się w twain­ows­ki styl — pełen ironii i łobuzer­skiego humoru, przewrot­ny i niepoko­rny — by po lat­ach dokończyć dzieło mis­trza. His­torię współt­worzą pełne wdz­ięku, żar­to­bli­we i wzrusza­jące do łez grafi­ki Erin Stead.

Baj­ka nad wyraz aktu­al­na: o królu nikczem­nego wzros­tu, którego nikt w jego państ­wie nie miał prawa prz­eras­tać. O zgar­bionych pod­danych dyk­ta­to­ra i ucz­ci­wym chłopcu, który — nie wiedząc nic o zakazach — zdołał odnaleźć uprowad­zonego księ­cia i zmienić bieg his­torii. Książkę już moż­na znaleźć w księ­gar­ni­ach.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz