Trzeci migdał, co z nim zrobić?

Trzeci migdał, co z nim zrobić?

by -

Każdy cho­ci­aż raz prze­chodz­ił angine. Objaw­ia się zacz­er­wieniony­mi i powiek­szony­mi migdałka­mi z białym nalotem, towarzyszy jej też sil­ny ból gardła, głowy oraz najczęś­ciej wys­tepu­je wyso­ka goracz­ka. W lecze­niu sto­su­je się m.in. anty­bio­ty­ki. Częste anginy są bard­zo niebez­pieczne dla naszego orga­niz­mu i powodu­ja powazne powikła­nia. Jak je leczyć?

Jeżeli stosowanie anty­bio­tyków oraz lecze­nie uod­par­ni­a­jące, szczepi­onkowe nie poma­ga, konieczny jest zabieg. Trze­ci migdał położony jest w stropie nosog­a­rdła. Zwyk­le ma czworokąt­ny lub trójkąt­ny ksz­tałt i skła­da się z 4 do 6 płatów rozdzielonych prze­gro­da­mi łącznotkankowy­mi. Nasilony wzrost migdał­ka gardłowego przy­pa­da miedzy 3, a 4 oraz 6 i 7 rok­iem życia. Najczęś­ciej po okre­sie pok­wi­ta­nia ule­ga stop­niowe­mu zanikowi. Samo powiek­sze­nie migdał­ka nie jest choro­ba, jed­nak z uwa­gi na swo­je umiejs­cow­anie pato­log­icznie, prze­rośnię­ty trze­ci migdal może być przy­czyną wielu pro­cesów chorobowych.

Najczęś­ciej sa to: anginy, nawraca­jąc zapale­nie ucha srod­kowego,  czeste infekc­je nosa i zatok przynosowych. Objaw­ia­ja się się rop­ny­mi katara­mi, zaburzeni­a­mi w odd­y­cha­nia — pod­czas snu chra­paniem i bezdechem oraz zaburzeni­a­mi we wzroś­cie uzę­bi­enia i wada­mi zgryzu. Dzieci, które posi­ada­ja prze­rost migdał­ka gardłowego mają stale uchy­lone usta, są apaty­czne i blade. Utrud­nione­mu odd­y­cha­niu przez nos towarzyszy ślu­zowo-rop­na wydzieli­na. Jed­nym z możli­wych objawów jest gorszy słuch.  Przewlekła niedrożność dróg odd­e­chowych, może mieć wpływ na spowol­nie­nie roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i fizy­cznego dziec­ka.

Bard­zo waż­na jest kon­sul­tac­ja i  diag­noza u spec­jal­isty laryn­golo­ga który dobierze najskuteczniejsza metode leczenia.

W przy­pad­ku wys­tępowa­nia negaty­wnych objawów związanych z prze­rostem trze­ciego migdał­ka wykonu­je­my najczęś­ciej chirur­giczne usunię­cie – ade­noidek­tomię.  - Zabieg wykony­wany jest w znieczu­le­niu ogól­nym, przy zas­tosowa­niu wiz­ual­iza­cji endoskopowej, umożli­wia­jącej pre­cyzyjne wycię­cie tkan­ki ade­noidal­nej. Należy dodać, że wycię­cie migdał­ka gardłowego nie powodu­je upośledzenia odpornoś­ci orga­niz­mu. Obec­ne nowoczesne metody leczenia, są bezkr­wawe i bez­pieczne. Dziecko po takim zabiegu wraca do domu już po 3 – 4 godz­i­nach. Powrót do przed­szko­la, czy szkoły może nastąpić po upły­wie tygod­nia — mówi dr n. med. Michał Micha­lik, spec­jal­ista oto­laryn­gologii, chirurgii głowy i szyi z Cen­trum Medy­cznego MML w Warsza­w­ie.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz