Tarapaty — nowy film dla dzieci

Tarapaty — nowy film dla dzieci

by -

Jul­ka, Olek i pies Pulpet, to główni bohaterowie sza­lonej his­torii, w którą zamieszana jest złodziejs­ka sza­j­ka, skarb i… Picas­so. „Tara­p­aty” według sce­nar­iusza i w reży­serii Mar­ty Kar­wowskiej trafią do kin 15 wrześ­nia, a już dziś prezen­tu­je­my zwias­tun fil­mu. 

Tara­p­aty” pokazu­ją, że przy­jaźń to wcale nie taka pros­ta sprawa – Jul­ka dobrze o tym wie. Ma 12 lat, chodzi do szkoły z inter­natem i jeszcze nigdy nie miała prawdzi­wej przy­jaciół­ki. Zaczy­na­ją się wakac­je, a razem z nimi kłopo­ty. Jul­ka zami­ast do rodz­iców w Kanadzie, trafia do ciot­ki w Warsza­w­ie. W tej samej kamieni­cy miesz­ka Olek i jego nieodłączny towarzysz — pies Pulpet. Kiedy dzieci­akom wpa­da w ręce plan prowadzą­cy do skar­bu, zaczy­na­ją się przy­gody. Na drodze do rozwiąza­nia zagad­ki sta­je złodziejs­ka sza­j­ka, nia­nia – nało­gowa palacz­ka i pode­jrzany pożer­acz cukierków. Nikt nie jest tym, za kogo się poda­je, a wyś­cig z cza­sem trwa. Żeby wyjść cało z tej his­torii, Jul­ka musi pokon­ać nieufność i odważyć się na przy­jaźń.

W filmie zobaczymy m.in. Pio­tra Głowack­iego: – Moja postać jest mrocz­na i tajem­nicza. Lubię takie postaci. A ta jest naprawdę tajem­nicza – przez duże t. To słowo najlepiej odd­a­je jej ekra­nowy charak­ter. To zabawne móc szcz­erze powiedzieć: „Jeśli chcą się państ­wo dowiedzieć, kogo gram, muszą państ­wo zobaczyć film”.

Debi­u­tu­ją­cym na ekranie Hani Hryniewick­iej (Jul­ka) i Kubie Janocie-Bzowskiemu (Olek) towarzyszy również Roma Gąsiorows­ka: – Urzekła mnie reży­ser­ka, jej pas­ja i zaan­gażowanie w pro­jekt. A także to, w jaki sposób rozu­mie świat dzieci i jak myśli o wyobraźni dziec­ka, real­izu­jąc ten film. Dlat­ego zde­cy­dowałam się zagrać
w „Tara­p­at­ach”. Dzieci­a­ki są główny­mi bohat­era­mi, to film przy­godowy – dawno takiego nie było w pol­skim kinie. „Wakac­je z ducha­mi” czy „Pan Samo­chodzik” – tego typu tytuły nasunęły mi się po przeczy­ta­niu sce­nar­iusza – mówiła aktor­ka.

Ten film pow­stał z tęs­kno­ty za anal­o­gowym światem pod­wórkowych intryg, rowerowych poś­cigów i rozbitych kolan. I z przeko­na­nia, że dziś nadal ist­nieją prawdzi­we przy­gody. Na takim sen­ty­men­cie opiera się sukces wielu współczes­nych filmów, jak choć­by seri­alu „Stranger Things”  – mówi Agniesz­ka Dziedz­ic, pro­du­cen­t­ka „Tara­p­atów”. – W pomyśle Mar­ty Kar­wowskiej dostrzegłam coś, co może się spodobać nie tylko dzieciom, ale też ich rodz­i­com.

Na ekranie zobaczymy również Joan­nę Szczep­kowską, Jad­wigę Jankowską-Cieślak, Mar­ię Maj i Krzyszto­fa Stroińskiego. 

Do kin „Tara­p­aty” trafią 15 wrześ­nia, jed­nak spec­jal­ny pokaz przed­premierowy odbędzie się w sierp­niu pod­czas MFF T‑Mobile Nowe Hory­zon­ty. Film znalazł się w sekcji przy­go­towanej przez Kino Dzieci.
To fes­ti­w­al, którego głów­na edy­c­ja odby­wa się we wrześniu w Warsza­w­ie, Wrocław­iu, Poz­na­niu i 24 innych mias­tach. Został nomi­nowany do 10. Nagród Pol­skiego Insty­tu­tu Sztu­ki Fil­mowej w kat­e­gorii wydarze­nie fil­mowe.

Jeszcze w sierp­niu ukaże się również książ­ka „Tara­p­aty”, która pow­stała w opar­ciu o sce­nar­iusz fil­mowy. Współau­torka­mi są Mar­ta Kar­wows­ka i Katarzy­na Rygiel.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz