Święto dzieci na Mysiej 3 w Warszawie

Święto dzieci na Mysiej 3 w Warszawie

by -
W najbliższą sobotę (12 maja) przy ulicy Mysia 3 w Warszawie, wielkie święto dzieci. Warszaty dla najmłodszych, wykłady dla rodziców i mnóstwo pięknych rzeczy: zabawki, ubranka, kosmetyki, książki i meble, które tworzone są z myślą o dzieciach. Start o godzinie 11.00. 

Krysty­na Star­czews­ka, jed­na z najwybit­niejszych nauczy­cielek, ped­a­gog z wielkim sercem, założy­ciel­ka pier­wszych społecznych szkół w Polsce, nazy­wana współczes­nym Kor­cza­kiem — opowie o autorskim pode­jś­ciu do wychowywa­nia.

Grze­gorz Łapanows­ki jest znanym sze­fem kuch­ni, ale od kilku lat prowadzi też fun­dację Szkoła na widel­cu, która stara się zre­for­mować szkolne stołów­ki — zdradzi paten­ty na to co zro­bić, by dzieci­a­ki jadły lep­iej, zdrowiej, jak poprowadz­ić te ciężką momen­ta­mi batal­ię.

Nie zabraknie też pięknych przed­miotów, które mogą stać się upominka­mi dla mamy i taty. Będą też smakoły­ki dla dużych i małych. Spędź­cie tę wyjątkową sobotę z cała rodz­iną na Mysiej3! Co tu dużo mówić, zrób­my sobie razem Dzień dziec­ka

PLAN DNIA:

11.00 – Z  czego składam się ja? warsz­taty twór­cze plat­formy edukacji artysty­cznej Spot­light Kids

Z czego skła­da się dzieło sztu­ki? Niek­tórzy twierdzą, że wystar­czy dobra kom­pozy­c­ja. A ja, z czego składam się ja? Mam oko, a nawet dwa, ręce, nogi i całe mnóst­wo częś­ci – tylko co spraw­ia, że jestem sobą? Za pomocą tech­ni­ki druku wypukłego stworzymy graficzne portre­ty nas samych, zas­tanow­imy się nad funkcją znaku i sym­bolu i poszukamy tego, co nas różni i tego, co łączy nas w całość, nas ludzi, dzieci, isto­ty na Zie­mi.

Zaję­cia zaczy­namy o 11.00, potr­wa­ją godz­inę. Licz­ba osób ogranic­zona, obow­iązu­ją zapisy. Koszt warsz­tatu 25 zł. Zapisy

12.00 – Mis­ja Stołówka — o dobrym żywie­niu dzieci w teorii i prak­tyce opowie Grze­gorz Łapanows­ki, założy­ciel Fun­dacji Szkoła na widel­cu

13.00 – Krysty­na Star­czews­ka filo­zof, ped­a­gog, prekursko­r­ka szkol­nict­wa spolecznego w Polsce, założy­ciel­ka
i wielo­let­nia dyrek­tor­ka zespolu szkoł Bed­nars­ka opowie o swoim pode­jeś­ciu do wychowa­nia

14.00 — Unschool­ing, szkoła demokraty­cz­na — rewoluc­ja w edukacji,
spotkanie z Mar­i­an­na Kosińs­ka założy­cielką Fun­dacji Buller­byn i pier­wszych w Polsce szkół demokraty­cznych

15.00 – tren­ing ze SNIEŻNYMI POTWORAMI (bezpłat­nie)

11.00–18.00 przez cały dzień dzieci będą mogły pobaw­ić się wyjątkowym instru­mentem, stwor­zonym przez pol­s­kich pro­jek­tan­tów spec­jal­nie dla dzieci. Musi­con Club pozwala na spon­tan­iczną zabawę dźwiękiem, tworze­nie i wykony­wanie włas­nych utworów muzy­cznych. Jego wyjątkowa kon­strukc­ja pozwala dotknąć, zobaczyć i usłyszeć efek­ty wszys­t­kich tych ekspery­men­tów, rozwi­ja kreaty­wność, uzdol­nienia muzy­czne, matem­aty­czne i pro­gramisty­czne (bezpłat­nie)

WYSTAWCY: choo­choo., Purite, Nat­u­ral­nie na patyku, Pro­jekt Dzioopla, MISS MELLOW, Van­i­ty Nap, MILLE, Der­ma Pol­s­ka, Gin­gerOr­gan­ic Copen­hagen, SNIEZNE POTWORY, SPOTLIGHT KIDS, Kol­lale, Jacob­sony, Sucré — Lody Nat­u­ralne, AGATA BIELEŃ, Detoxikate • Kasia Knioła, Wydawnict­wo Dwie Siostry, Karmiusz­ka, COOK­ie, Musi­con Club, O JEJU, Kopy­tko Mamu­ta, L’a­mulette, Fun­dac­ja Buller­byn na rzecz wspól­no­ty dzieci i dorosłych, Lili Liv­ing

Orga­ni­za­torzy Mag­a­zyn USTA & MYSIA 3

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz