Światło Chanuka — warsztaty rodzinne

Światło Chanuka — warsztaty rodzinne

by -

 

Chanuka to bardzo radosne żydowskie święto, to święto cudów, światła i radości. Ulubione święto wszystkich dzieci. Co roku Muzeum POLIN zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami do wspólnej zabawy.

W tym roku razem z aktora­mi Teatru 21 ‑osoba­mi z Zespołem Dow­na i spek­trum autyz­mu, dzieci będą baw­ić się na inte­gra­cyjnym przed­staw­ie­niu chanukowym. W całym budynku Muzeum czekać będą stanowiska warsz­tatów twór­czych, na których pow­staną między inny­mi lumi­nes­cen­cyjne ozdo­by, czy drew­ni­ane bącz­ki zwane drejd­la­mi. Dzieci będą grać, tańczyć i śpiewać, skosz­tu­ją gorą­cych pączków i przy­go­tu­ją własne zapa­chowe oli­wy. Pod­czas wielkiego finału odbędzie się inter­ak­ty­wny spek­takl chanukowy w jidysz z ilu­mi­nac­ja­mi świ­etl­ny­mi.

Koniecz­na wcześniejsza rez­erwac­ja.

TEATR 21

14.00–16.45

Inter­ak­ty­wny spek­takl Teatru 21

Miejsce: Klubokaw­iar­nia Muzeum POLIN

Jeśli masz przy­ja­ciela, które­mu wierzysz
I życ­zli­woś­ci się spodziewasz,
Otwórz mu swą duszę i dary wymieni­aj,
i częs­to spo­tykaj 

Hava­mal, stro­fa 44; Edda Poe­t­y­c­ka; przeł: Apolo­nia Załus­ka Stromberg.

Chanu­ka – świę­to światła, cud­ów, smakołyków i….. prezen­tów, które moż­na otrzymy­wać codzi­en­nie przez 8 dni! A czy teatr może być prezen­tem? Zespół Teatru 21 zaprasza dużych i małych, dzieci z opieku­na­mi i rodzi­ca­mi na świąteczną insta­lację per­for­maty­wną. Zabierze­my Was w niezwykłe doświad­cze­nie, w którym darem może być każdy gest, mrug­nię­cie, dotknię­cie, dźwięk, szept i błysk światła. Spotkaj się z nami, przyjmij prezent i zostaw coś od siebie.

Zespół: Grze­gorz Brandt, Anna Drózd, Tere­sa Foks, Maja Kowal­czyk, Daniel Kra­jew­s­ki, Bar­bara Lityńs­ka, Anna Łuczak, Alek­sander Orlińs­ki, Emil­ia Raj­ca, Piotr Sakows­ki, Cecylia Sobolews­ka, Mar­ta Stańczyk, Mag­da Świątkows­ka

Reży­se­ria: Sebas­t­ian Świąder
Przestrzeń: Ewa Mach­nio
Muzy­ka: Mag­dale­na Sowul
Światło: Sebas­t­ian Klim

Prosimy o wcześniejszą rez­erwację bezpłat­nych wejś­ciówek na wybraną godz­inę spek­tak­lu (w spek­tak­lu może wziąć udzi­ał jed­no­ra­zowo 30 osób):

14.00–14.30 I tura, REZERWUJ »

14.45- 15.15 II tura, REZERWUJ » 

15.30–16.00 III tura, REZERWUJ »

16.15–16.45 IV tura, REZERWUJ »  

WARSZTATY

15.00–17.30

Warsz­taty dla rodzin z dzieć­mi

Miejsce: miejsce edukacji rodzin­nej „U króla Maciu­sia”, hol główny Muzeum, foy­er przed audy­to­ri­um I piętro.

Lumi­nes­cen­cyjne zającz­ki
Warsz­tat połąc­zony z zabawą świ­etl­ną bezpośred­nio na ścianach krzy­wolin­iowych muzeum, na którym pow­staną lumis­cen­cyjne ozdo­by chanukowe. Dzi­ała­nia pod kierunk­iem artysty insta­lacji i wideo Syl­wes­tra Łucza­ka.
miejsce: hol główny

Melodie Chanu­ki
Warsz­tat muzy­czny z trady­cyjny­mi żydowski­mi melo­di­a­mi, śpiewem i tańcem pod kierunk­iem Jac­ka Hołdysa i zespołu.
miejsce: foy­er przed audy­to­ri­um

Drew­ni­ane bącz­ki
Warsz­tat, na którym pow­staną drew­ni­ane bącz­ki – drej­dle ozdo­bione hebra­jski­mi lit­era­mi.
miejsce: foy­er przed sala­mi pro­jek­cyjny­mi 

Fluo chanuk­i­je
Warsz­tat twór­czy, w którym będziemy tworzyć własne chanuk­i­je z mate­ri­ałów flu­oscen­cyjnych.
miejsce: foy­er przed sala­mi pro­jek­cyjny­mi 

Zapa­chowe oli­wy
Warsz­taty kuli­narne, na których przy­go­tu­je­my własne zapa­chowe oli­wy w pięknych karafkach.
miejsce: foy­er przed sala­mi pro­jek­cyjny­mi

Zawody sportowe dla małych Mach­abeuszy
Będziemy pra­cow­ać nad swo­ją tężyzną fizy­czną poprzez gry i zabawy ruchowe.
miejsce: sala pro­jek­cyj­na A, piętro I

Turniej w drejd­la
Wspól­na gra „na cukier­ki” w jed­ną z trady­cyjnych gier chanukowych – drejd­la.
miejsce: miejsce edukacji rodzin­nej 

Coś dla łasuchów
Warsz­tat kuli­narny, na którym zdo­bić będziemy domowe, kosz­erne pącz­ki pros­to z pieca.
miejsce: miejsce edukacji rodzin­nej 

Prosimy o wcześniejszą rez­erwację bezpłat­nych wejś­ciówek na warsz­taty REZERWUJ » 

KONCERT

17:30–18:00

Spek­takl Światła Chanu­ki
Inter­ak­ty­wny kon­cert z jidys­zowy­mi piosenka­mi chanukowy­mi Jac­ka Hałasa oraz jego zespołu wraz z ilu­mi­nacją świ­etl­ną Syl­wes­tra Łucza­ka.
miejsce: audy­to­ri­um

Prosimy o wcześniejszy zakup biletów (5zł/os) na kon­cert KUP BILET » 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz