Przecinek i kropka — Targi Książki Dziecięcej

Przecinek i kropka — Targi Książki Dziecięcej

by -

Pięćdziesię­ciu wys­taw­ców prezen­tu­ją­cych najlep­szą lit­er­aturę dziecięcą i design, blisko dwudzi­es­tu goś­ci spec­jal­nych, spotka­nia autorskie, cztery stre­fy bezpłat­nych warsz­tatów przez cały week­end, pro­jekc­je fil­mowe oraz wys­tępy teatralne. Wszys­tko to w ramach I edy­cji Targów Książ­ki Dziecięcej Przecinek i Krop­ka już 8 i 9 kwiet­nia.

Syl­wia Chut­nik opowie o tym, jak to jest być pis­arką. Doro­ta Sum­ińs­ka otworzy drzwi do krainy zwierząt. Edy­ta Jun­gows­ka, Michał Rusinek, Cezary Harasi­mow­icz, Marcin Szczy­giel­s­ki, Andrzej Malesz­ka, Szy­mon Radz­imier­s­ki, Yvette Żół­tows­ka-Dars­ka – na sce­nie Przecin­ka i Krop­ki pojaw­ią się niezwyk­li goś­cie, którzy wprowadzą dzieci i rodz­iców w twór­czy świat lit­er­atu­ry. Na uczest­ników czeka­ją opowieś­ci o stworach, o tajnikach zawodu pis­arza, a także wspólne czy­tanie i inspiru­jące roz­mowy.

Ale Przecinek i Krop­ka to nie tylko lit­er­atu­ra, to kreaty­w­na zabawa w czterech bezpłat­nych stre­fach. Warsz­taty plas­ty­czne, graficzne i komik­sowe poprowadzą znani ilus­tra­torzy. Z Danielem de Latourem oraz autorką Justyną Bednarek uczest­ni­cy przeżyją niesamowite przy­gody,  z dziesię­cioma skar­petka­mi w roli głównej. Bohaterem zajęć z Piotrem Nowackim będzie Smoczek Loczek. Artysty­cz­na zabawa szyku­je się pod okiem Jac­ka Frąsia, komik­siarza, perku­sisty zespołu Cool Kids of Death, czy Boż­ki Rydlewskiej, twór­czyni pop-upów. Wielkie ekspery­men­ty dla małych ludzi zre­al­izu­je Woj­ciech Mikołuszko – dzieci będą miały szan­sę nie tylko wysłuchać opowieś­ci o badaczach, lecz także samodziel­nie przeprowadz­ić ekspery­men­ty, które zmieniły świat. Poza spotka­ni­a­mi „Docent Pięć Pro­cent i sza­lona his­to­ria kom­put­erów”, „Dr Dolit­tle w spód­ni­cy”, odbędą się warsz­taty społecznego savoir vivre’u, tworzenia teatral­nych lalek oraz fotografii cyfrowej dla najmłod­szych. Świę­to lit­er­atu­ry to także okaz­ja do spotka­nia z Kubus­iem Puchatkiem oraz rozwiązy­wa­nia zagadek ze Stu­milowego Lasu – a to tylko część atrakcji na Tar­gach Przecinek i Krop­ka.

Po akty­wnym dniu pełnym książkowych atrakcji, dzieci i rodz­ice będą mogli obe­jrzeć filmy Akademii Doku­men­tal­nej, opowiada­jące o pielęg­nowa­niu pasji, pewnoś­ci siebie, inspirac­jach, a także pozy­ty­wnym, mądrym staw­ia­n­iu czoła prze­ci­wnoś­ciom (m.in. „Gio­van­ni i jego wod­ny balet”). Nie zabraknie także dobrej muzy­ki, autors­kich piosenek i wspani­ałej gry aktorskiej – zapewni je Teatr Lalek Igrasz­ka w spek­tak­lu „Złote Jajko”, pod­czas którego dzieci dowiedzą się, że ktoś pozornie zły może się stać się dobrym i kocha­ją­cym.

Przez dwa dni trwa­nia Targów każdy będzie mógł zajrzeć również do ilus­trowanego świa­ta Harry’ego Pot­tera – zro­bić pamiątkowe zdję­cie i poczuć, jak magia przeni­ka rzeczy­wis­tość. Imprezie towarzyszyć będzie też wys­tawa prac Emilii Dzi­ubak, autor­ki ilus­tracji do książ­ki „Tycz­ka w Krainie Szczęś­cia”.

Pier­wszego dnia Targów Przecinek i Krop­ka – 8 kwiet­nia, o godz. 13:00, odbędzie się uroczys­tość wręczenia nagrody w konkur­sie na Najlep­szą Książkę Dziecięcą Przecinek i Krop­ka 2016. W konkur­sie nomi­nowane były: „Kląt­wa dziewią­tych urodzin” Marci­na Szczy­giel­skiego z rysunka­mi Magdy Wosik, „Prak­ty­czny Pan” Roksany Jędrze­jew­skiej-Wró­bel (ilus­trac­je Adam Pękals­ki), „Przed Twoim urodze­niem” Ras­cala z rysunka­mi autorstwa Man­dany Sadat, „Sam w domu” Lot­ty Olson z ilus­trac­ja­mi Marii Nils­son Thore oraz „Tru” Beaty Kos­mowskiej, z ilus­trac­ja­mi Emilii Dzi­ubak. Uroczys­tość poprowadzi Katarzy­na Bujakiewicz.

Kiedy dzieci będą zgłębi­ać tajni­ki lit­er­atu­ry i przeży­wać fas­cynu­jące przy­gody wraz z bohat­era­mi swoich ulu­bionych powieś­ci, rodz­ice będą mieli okazję posz­erzyć domową bib­lioteczkę o kole­jne intere­su­jące pozy­c­je w atrak­cyjnych, tar­gowych cenach. 8 i 9 kwiet­nia cen­trum hand­lowe­Plac Unii City Shop­ping w Warsza­w­ie zamieni się w wyjątkową stre­fę, wypełnioną najlep­szy­mi tytuła­mi książek.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz