Poznaj cechy swojego dziecka, zanim się urodzi

Poznaj cechy swojego dziecka, zanim się urodzi

by -

Przed przyjś­ciem dziec­ka na świat zada­je­my sobie mnóst­wo pytań. Jaki będzie miało kolor oczu. Jaką gru­pa krwi? Czy będzie tolerowało lak­tozę? Dzię­ki bezpłat­nej aplikacji stwor­zonej moż­na już sprawdz­ić praw­dopodobieńst­wo uwarunk­owa­nia powyższych cech, bazu­jąc na danych doty­czą­cych rodz­iców (i ewen­tu­al­nie dzi­ad­ków) jeszcze nien­ar­o­d­zonego lub też dopiero planowanego dziec­ka. Jeśli jesteśmy ciekawi, jak może ono wyglą­dać – warto z niej sko­rzys­tać!

Moment nar­o­dzin dziec­ka jest zazwyczaj przełomem dla całej rodziny i dłu­go się do niego przy­go­towu­je­my. Częs­to zas­tanaw­iamy się także, jak dziecko będzie wyglą­dać, czym będzie się wyróż­ni­ać oraz czy będzie podob­ne do które­goś z rodz­iców. Żeby dowiedzieć się czegoś o nim jeszcze przed dniem nar­o­dzin, może­my sko­rzys­tać z ciekawego narzędzia, którym jest pros­ta w obsłudze i bezpłat­na aplikac­ja dostęp­na na plat­formy Android oraz iOS. Poz­woli nam ona poz­nać pod­sta­wowe cechy dziec­ka, zan­im ono zdąży się urodz­ić.

Cecha Bobasa” to nazwa aplikacji, która może być szczegól­nie przy­dat­na dla przyszłych rodz­iców.
Za jej pomocą może­my poz­nać między inny­mi pod­sta­wowe cechy wyglą­du dziec­ka. Wszys­tkie obliczenia dokonu­ją się na pod­staw­ie wprowad­zonych danych doty­czą­cych cech rodz­iców i ewen­tu­al­nie dzi­ad­ków (uwzględ­nie­nie pokole­nia przed rodzi­ca­mi poma­ga uzyskać jeszcze bardziej pre­cyzyjny wynik).

Aplikac­ja jest podzielona na trzy mod­uły. Każdy z nich doty­czy innego atry­bu­tu. Jest to aplikac­ja przy­jaz­na w uży­ciu, z czytel­nym menu. Wystar­czy kil­ka chwil na wpisanie danych — wynik również otrzy­mu­je się od ręki. Uwagę zwraca też miła dla oka grafi­ka, ide­al­nie dopa­sowana do poszczegól­nych mod­ułów, co czyni korzys­tanie z aplikacji przy­jem­niejszym.

Aplikac­ja Cecha Bobasa jest dostęp­na za dar­mo na plat­formy Android i iOS. Moż­na pobrać ją tutaj:

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz