Maszyna do prania

Maszyna do prania

by -
Jest naszpikowana najnowszymi technologiami, posiada aż 22 programy. Nas najbardziej zainteresował system AllergySmart, który usuwa wybrane alergeny i bakterie. Poznajcie następczynię kultowej Frani — zupełnie nowa i wyjątkowo nowoczesna pralka Sharp ES-GFD8145W5

To mod­el, który jest odpowiedz­ią na jed­ną z najbardziej uciążli­wych chorób cywiliza­cyjnych — alergię. Pral­ka  została wyposażone w sys­tem Aller­gyS­mart, zatwierd­zony przez Bry­tyjskie Towarzyst­wo Aler­giczne (Aller­gy UK), dzię­ki które­mu bez prob­le­mu moż­na usunąć z odzieży wybrane alerge­ny i bak­terie. To ide­alne rozwiązanie dla osób cier­pią­cych na alergie skórne, tak dokuc­zli­we zwłaszcza dla dzieci. Również czyszcze­nie pral­ki w wysok­iej tem­per­aturze zabi­je bak­terie i pozostawi bęben w czys­toś­ci i świeżoś­ci.

Z myślą o rodz­i­nach którą żyją akty­wnie i cenią swój czas Sharp wdrożył Ther­mo­Jet – funkcję która pod­grze­wa wodę od pier­wszych sekund po włącze­niu urządzenia. Dzię­ki niej nie czekamy na napełnie­nie pral­ki i pod­grzanie wody. Samodziel­nie może­my też ustaw­ić godz­inę, o której pranie ma się zakończyć, a pral­ka uru­cho­mi się, uwzględ­ni­a­jąc nasze pref­er­enc­je. W ten sposób to pranie dos­to­su­je się do naszego har­mono­gra­mu dnia, a nie na odwrót.

Od ter­az nie musimy też czekać, aż zbierze się dostate­cznie dużo brud­nych ubrań, by zapełnić całą pralkę. Ten mod­el posi­a­da jeden
z najkrót­szych cyk­li pra­nia na świecie, który upo­ra się z małym wsa­dem
w ciągu zaled­wie 12 min­ut w tem­per­aturze 30°C. Odpowied­ni sys­tem wykry­wa też, gdy bęben jest załad­owana w połowie i samodziel­nie skra­ca czas pra­nia oraz zmniejsza ilość użytej wody, oszczędza­jąc tym samym energię. To nie jedyne rozwiązanie dzię­ki które­mu może­my zaoszczędz­ić. Eco Timer poz­woli uru­chomić pralkę dokład­nie wtedy, gdy tary­fy za energię elek­tryczną są niższe!

Pral­ka Sharp ES-GFD8145W5 to ide­alne rozwiązanie dla więk­szej rodziny. Duże drzwi ułatwią wkładanie
i wyj­mowanie odzieży. W ten sposób nawet poś­ciel może­my wyprać bez więk­szego trudu. Całkowi­ta pojem­ność wsadu wynosi 8 kg, pręd­kość odwirowa­nia wynosi 1400 obrotów na min­utę.

Cena: 2499 PLN

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz