Marta Żmuda Trzebiatowska designerką akcesoriów dla dzieci

Marta Żmuda Trzebiatowska designerką akcesoriów dla dzieci

by -
ilovepanda — ukłon w kierunku skandynawskiego wzornictwa, a także klasycznego połączenia czerni i bieli. Ekskluzywne akcesoria dla dzieci dla La Millou — pościel, kocyki, śpiworki, a także dekoracje już są dostępne w sprzedaży. Część dochodu ze sprzedaży produktów zostanie przeznaczona na cele charytatywne.

- Kolekc­ja #ilovepan­da to moja wiz­ja dziecięcego szczęś­cia i radoś­ci, który­mi warto się dzielić. Pomysł, aby wesprzeć fun­dację, która na co dzień poma­ga dzieciom, wydawał mi się nat­u­ral­nym odruchem. Była to też dodatkowa motywac­ja, aby stworzyć coś naprawdę wyjątkowego — mówi Mar­ta Żmu­da Trze­bi­a­tows­ka.

W linii by Mar­ta Żmu­da Trze­bi­a­tows­ka zna­j­du­je się: poś­ciel, kocy­ki, śpi­wor­ki, wyposaże­nie łóżeczek, oraz cza­pecz­ki, chus­t­ki i deko­rac­je — nakle­j­ki na ścianę, miar­ki wzros­tu, a także wyjątkowa plus­zowa pozy­ty­wka w ksz­tał­cie pandy, odt­warza­ją­ca melodię “Some­where over the rain­bow”.

- Blis­ki jest mi styl skan­dy­naws­ki – ciepły, ale jed­nocześnie oszczęd­ny. Dlat­ego zależało mi na stworze­niu wzoru wpisu­jącego się ten kli­mat. Wybór zabawnego moty­wu pandy i zachowaw­czej kolorys­t­ki ma dodatkowe uza­sad­nie­nie i nie był przy­pad­kowy, jako że niemowlę­ta przez pier­wsze tygod­nie rozpoz­na­ją tylko biel i czerń, to to zestaw­ie­nie doskonale sprawdza się dla maluchów. Jed­nak nie ukry­wam, że już niebawem planu­je­my też posz­erzyć gamę kolorysty­czną, aby każdy znalazł coś dla siebie – doda­je aktor­ka.

Kolekc­ja #ilovepan­da to również doskon­ały pomysł na wyjątkowy, bożonar­o­dzeniowy prezent. Kupu­jąc pro­duk­ty syg­nowane nazwiskiem Mar­ty Żmudy Trze­bi­a­towskiej mamy szan­sę nie tylko obdarować naszych blis­kich, ale również wesprzeć tych, którzy tej pomo­cy potrze­bu­ją. Pro­jek­tan­t­ka wraz z właś­ci­cielka­mi mar­ki La Mil­lou postanow­iły część dochodu ze sprzedaży kolekcji #ilovepan­da przez­naczyć na cele chary­taty­wne. Pieniądze trafią do Fun­dacji Odzyskać Radość zaj­mu­jącej się opieką, edukacją i reha­bil­i­tacją dzieci z niepełnosprawnoś­ci­a­mi, które w więk­szoś­ci zostały porzu­cone przez rodz­iców.

- Macierzyńst­wo budu­je w człowieku szczegól­ny rodzaj wrażli­woś­ci i bliskoś­ci z dzieck­iem, której nie doświad­czyła więk­szość z naszych podopiecznych. To właśnie chęć pomo­cy oraz tros­ka o innych przyprowadz­iły Martę do naszej Fun­dacji. Dodatkowe wspar­cie finan­sowe, zwłaszcza w pra­cy z dzieć­mi niepełnosprawny­mi, daje nam możli­wość zapewnienia im lep­szych warunk­ów do roz­wo­ju. Sym­bol­iczny gest ze strony mar­ki La Mil­lou oraz Mar­ty Żmudy Trze­bi­a­towskiej to wymar­zony prezent świąteczny – mówi Mag­dale­na Kra­jew­s­ka z Fun­dacji Odzyskać Radość.

Najnowsza kolekc­ja La Mil­lou by Mar­ta Żmu­da Trze­bi­a­tows­ka dostęp­na jest w sklepie inter­ne­towym, pod adresem www.lamillou.com, oraz sklepie stacjonarnym La Mil­lou na warsza­wskim Wilanowie i w punk­tach part­ner­s­kich mar­ki w Polsce i zagranicą.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz