GreenBells — las w słoiku

GreenBells — las w słoiku

by -
GreenBells, to tętniący ekosystem zamknięty w szklanej przestrzeni. Te żywe rzeźby pięknie ozdobią każde wnętrze. Zielone kompozycje nie są wymagające w pielęgnacji, za to robią oszałamiające wrażenie.

Każdy słoik, to unikalna kom­pozy­c­ja roślin, między inny­mi: mchów, papro­ci lub bon­sai. Inspiracją do stworzenia Green­Bells było kil­ka. Pier­wszą były podróże po Azji Wschod­niej, gdzie trady­c­ja zamyka­nia natu­ry w deko­ra­cyjnym szk­le jest niezwyk­le pop­u­lar­na, a potrze­ba miniatu­ryza­cji wszys­tkiego, prze­jaw­ia się w wielu aspek­tach, od drzewek bon­sai, po mini ter­raria roślinne w cen­tra­ch hand­lowych. Drugą inspiracją były ter­raria wik­to­ri­ańskie, spop­u­lary­zowane w dziewięt­nas­towiecznej Europie przez miłośni­ka botani­ki dr Nathaniela Bagshaw Ward’a.

Cieka­wostką jest, że w 1960 roku, fran­cus­ki botanik David Latimer założył swój ogród w but­li. Ostat­ni raz podle­wał go w 1972 roku —  wtedy to zamknął go ostate­cznie. Od tylu lat but­la jest odcię­ta od świa­ta zewnętrznego. Teo­re­ty­cznie, bo dociera do niej światło, dzię­ki które­mu zachodzi foto­syn­teza. Woda krąży w obiegu zamknię­tym, podob­nie jak skład­ni­ki min­er­alne. Tlen pochła­ni­a­ją bak­terie żyjące w glebie, wyt­warza­ją dwut­lenek węgla. Jedynym sposobem na pielę­gnac­je “ogro­du”, to przestaw­ian­ie go bliżej, lub dalej od światła słonecznego.

Jeśli ktoś z was ma zacię­cie botan­iczne, może spróbować samodziel­nie stworzyć zieloną rzeźbę… albo po pros­tu wybrać się do Green­Bells i wybrać słoik, który do “powie” — bierz mnie!

 

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz