Festiwal Warszawa Singera — atrakcje dla dzieci

Festiwal Warszawa Singera — atrakcje dla dzieci

by -

Dokład­nie za 17 dni rozpocznie się wielkie świę­to pol­sko — żydowskiej kul­tu­ry i trady­cji Fes­ti­w­al Warsza­wa Singera. Orga­ni­za­torzy 14 edy­cji Fes­ti­walu przy­go­towali bogaty pro­gram również dla najmłod­szych uczest­ników. Pikni­ki rodzinne, spac­ery i warsz­taty, to tylko niek­tóre atrakc­je jakie czeka­ją na dzieci. 

Już pier­wszego dnia Fes­ti­walu 26 sierp­nia na Sce­nie Let­niej Teatru Żydowskiego, przy uli­cy Sen­a­torskiej 35, artys­t­ka Han­na Kos­sows­ka poprowadzi rodzinne warsz­taty plas­ty­czne, których tem­atem prze­wod­nim będzie Arka Noego. Oprócz lep­i­enia zwierząt, które Noe miał zabrać na pokład, dzieci będą miały okazję zapoz­nać się z bib­li­jnym tem­atem Potopu i zalece­ni­a­mi Haszem, czyli Boga. (Wstęp wol­ny)

27 sierp­nia to dzień otwarty w Cen­trum Kul­tu­ry Jidysz (ul. Ander­sa 15). Dla dzieci w wieku 3–8 lat odbędą się warsz­taty wokół opowiadań Isaa­ca Singera „Zwierzyniec Pana Singera”. Poprowadzą je Patryc­ja Dołowy i Anna Pietrusz­ka-Dróżdż z Fun­dacji MaMa. Ze wzglę­du na ogranic­zoną liczbę miejsc, udzi­ał w “Zwierzyńcu” trze­ba zgłosić mailowo pod adresem: ckj@jidysz.org.pl. Starsze dzieci będą mogły uczest­niczyć w poka­zowej lekcji języ­ka hebra­jskiego i jidysz, oraz warsz­tatów piosen­ki jidysz.

Nie lada gratką z pewnoś­cią będą „Noc­ne pod­chody” w Muzeum Polin. Dzieci w wieku 4–10 lat będą miały okaz­je odkryć zaka­mar­ki muzeum z latarka­mi w rękach, a najod­ważniejsi zwiedzą wys­tawę stałą. (Wstęp płat­ny, bilet rodzin­ny: 30 zł).

W sobotę 2 wrześ­nia pis­ar­ka i pub­l­i­cys­t­ka Bel­la Szwar­c­man-Czarno­ta w Book­Book Księ­gar­nia Hoża, przy uli­cy Hożej 29/31 zaprasza na wspólne czy­tanie “Bajek żydows­kich” i warsz­taty plas­ty­czne. Będzie o dąże­niu do celu i pokony­wa­niu licznych trud­noś­ci, które spo­ty­ka się po drodze… (Wstęp wol­ny)

Tego samego dnia na Placu Grzy­bowskim odbędzie się rodzin­ny piknik na tarasie Meno­ry InfoP­unk­tu, pod­czas którego mali majsterkow­icze wykon­a­ją pamiąt­ki inspirowane żydowską trady­cją i kul­turą. Zaję­cia prowad­zone przez eduka­torów miejs­ca edukacji rodzin­nej „U króla Maciu­sia” w Muzeum POLIN. (Wstęp wol­ny)

Każdego roku Fes­ti­w­al odwiedza 60 tysię­cy widzów! Wśród tegorocznych wydarzeń od 26 sierp­nia do 3 wrześ­nia nie zabraknie kon­certów i spek­tak­li z udzi­ałem wybit­nych twór­ców. Będzie moż­na posłuchać Davi­da D’Ora, Renatę Prze­myk, wziąć udzi­ał w warsza­wskiej pre­mierze nowej pły­ty KROKE z gościn­nym udzi­ałem Anny Marii Jopek, obe­jrzeć spek­takl „Mal­owany ptak”, a żydowską twór­c­zość lit­er­acką zin­ter­pre­tu­ją m.in.: Andrzej Sew­eryn, Jerzy Radzi­wiłow­icz i Danu­ta Sten­ka. 

Zapowia­da się świet­na rodzin­na końcówka wakacji. Zaprasza­my! Więcej infor­ma­cji o Fes­ti­walu Singera TUTAJ

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz