Bezpłatne badania płodności

Bezpłatne badania płodności

by -
Już od dzisiaj wszystkie kobiety, które planują macierzyństwo, mogą zapisać się na bezpłatne badania diagnostyczne określające ich płodność. Akcja zorganizowana specjalnie z okazji obchodów Dnia Matki przez katowicką Fundację Gyncentrum potrwa do 6 czerwca.

 

Planu­jesz zostać mamą? Zbadaj się!

26 maja to nie tylko świę­to wszys­t­kich mam, ale równie waż­na data dla kobi­et, które to cenne doświad­cze­nie mają jeszcze przed sobą. To z myślą o nich Fun­dac­ja Gyn­cen­trum przy­go­towała wyjątkową możli­wość zbada­nia swo­jej płod­noś­ci dzię­ki oce­nie rez­er­wy jajnikowej AMH.

Dlaczego warto się zbadać? Badanie AMH to pod­sta­wowe i bard­zo dokładne badanie, które daje pre­cyzyjną infor­ma­cję o stanie płod­noś­ci kobi­ety na każdym etapie jej życia. Nowoczes­ny test krwi pozwala na pomi­ar hor­monu anti-Müllerowskiego określa­jącego tzw. rez­er­wę jajnikową. Wyni­ki bada­nia są dostęp­ne jeszcze tego samego dnia.

- Rez­er­wa jajnikowa określa ilość pęcherzyków w jajniku, które są zdolne do wzros­tu i trans­for­ma­cji w dojrza­łą komórkę jajową. Każ­da kobi­eta rodzi się z konkret­ną, ogranic­zoną rez­er­wą jajnikową, moż­na to określić „potenc­jałem płod­noś­ci”, który z upły­wem lat male­je i zmniejsza szan­sę na posi­adanie potomst­wa. Dla każdej z pań ta grani­ca będzie inna, zależ­na od orga­niz­mu czy try­bu życia, nato­mi­ast nie ma możli­woś­ci jej wydłuże­nia. Wiek kobi­ety jest jed­nym z decy­du­ją­cych czyn­ników wpły­wa­ją­cych na jej płod­ność — mówi
dr Daw­id Ser­afin, ginekolog z Klini­ki Leczenia Niepłod­noś­ci i Diag­nos­ty­ki Pre­na­tal­nej Gyn­cen­trum
w Katow­icach, w której będzie moż­na wykon­ać bada­nia.

Oce­na hor­monu AMH jest kluc­zowa zwłaszcza dla młodych kobi­et, które już dziś mają prob­lem z zajś­ciem w ciążę. Badanie może zasyg­nal­i­zować m.in. prob­lem przed­w­czes­nego wygasa­nia czyn­noś­ci jajników. Dzię­ki temu pac­jen­t­ka ma szan­sę odpowied­nio wcześniej świadomie zaplanować macierzyńst­wo, a w razie prob­lemów z zajś­ciem w ciążę dobrać odpowied­nią metodę leczenia.

Zapisy dla kobi­et trwa­ją od 23 maja do 6 czer­w­ca, liczy się kole­jność zgłoszeń. Koniecz­na jest wcześniejsza rejes­trac­ja — aby zapisać się na bezpłatne badanie AMH należy dzwonić pod numer tel. Klini­ki Leczenia Niepłod­noś­ci i Diag­nos­ty­ki Pre­na­tal­nej Gyn­cen­trum: 32 506 57 77 w godz­i­nach 7.00 — 21.00.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz