WHO: ograniczajcie cukier!

WHO: ograniczajcie cukier!

by -
Na cukrzycę cierpi dziś około 230 mln ludzi. Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się siódmą najczęściej występującą przyczyną zgonów. Dzieci spożywają o blisko 30 proc. cukru więcej niż pokazują zalecenia. W przeliczeniu na łyżeczki przeciętne amerykańskie dziecko spożywa ich średnio 23 dziennie, czyli 35 kilogramów w ciągu roku!

Happy smiling little girl child with sweet caramel lollipop having fun in city

Świa­towa Orga­ni­za­c­ja Zdrowia (WHO) wprowadza nowe rekomen­dac­je z powodu coraz częś­ciej wys­tępu­jącej otyłoś­ci, do której we znacznym stop­niu przy­czy­nia się spoży­cie cukru. Według British Med­ical Jour­nal, częś­ciej tyją te oso­by, które spoży­wa­ją dużo napo­jów słod­zonych, ponieważ nie dają one sytoś­ci, ale dostar­cza­ją do orga­niz­mu spore iloś­ci cukru. WHO zale­ca ogranicze­nie cukrów prostych do 5% dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia ener­gety­cznego. Odnosi się to do każdego wieku:

- maksy­mal­nie 19g dzi­en­nie dla dzieci w wieku dla dzieci od 5 do 6 lat
- maksy­mal­nie 24g dzi­en­nie dla dzieci od 7 do 10 lat
- maksy­mal­nie 30g dzi­en­nie dla dzieci od 11 lat i dorosłych

Przekrocze­nie zale­canego spoży­cia cukru, może prowadz­ić do otyłoś­ci, choro­by zębów, chorób ser­ca i niezdrowych nawyków żywieniowych. Chodzi głównie o tzw. cuki­er ukry­ty, czyli ten, który zna­j­du­je się w pro­duk­tach spoży­w­czych, zarówno w napo­jach i jogur­tach, jak i w dżemie i kon­fi­tu­rach.

Według danych GUS, w 2015 roku prze­cięt­ny Polak spożył 40 kg cukru, z tego jedynie 14 kg przy­padało na cuki­er w tore­bkach, uży­wany do słodzenia kawy, herbaty oraz domowych potraw. Oznacza to, że codzi­en­nie spoży­wamy śred­nio ok. 100 g cukru!!!

fot. bigstockphoto.com

Na cukrzy­cę cier­pi dziś ok. 230 mln ludzi. W 2012 r. ta choro­ba była bezpośred­nią przy­czyną około 1,5 mln zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państ­wach o nis­kich i śred­nich dochodach. Według prog­noz WHO do 2030 r. cukrzy­ca stanie się siód­mą najczęś­ciej wys­tępu­jącą przy­czyną zgonów.

Cuki­er niejed­no ma imię
Może wys­tępować w pro­duk­tach pod bard­zo wielo­ma nazwa­mi. Najpop­u­larniejsze określe­nia, które moż­na znaleźć na etyki­etach pro­duk­tów spoży­w­czych, to:
  • sacharoza/fruktoza/glukoza/maltoza;
  • sok owocowy/koncentrat soku owocowego/jabłkowego/winogronowego;
  • sok z trzciny cukrowej;
  • syrop gluko­zowy/gluko­zowo-fruk­to­zowy/kukury­dziany;
  • słód jęczmi­en­ny;
  • karmel;
  • melasa;
  • gold­en syrup/złoty syrop/syrop klonowy;
  • dekstroza/maltodekstryna.

Od daw­na wiado­mo, że cuki­er uza­leż­nia podob­nie jak papierosy i alko­hol. Jeśli nie zda­jesz sobie sprawy ile cukru jesz każdego dnia, obe­jrzyj to video:

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz