Warszawa wraca do szkoły

Warszawa wraca do szkoły

by -
Chociaż na razie pełnia lata, a dni naszych dzieci wypełnione są zabawą, odpoczynkiem i słodkim lenistwem, chcemy nieco umilić ten nieuchronnie zbliżający się moment i pokazać, że powrót do szkoły nie musi być aż tak straszny. Początek roku szkolnego może zacząć kojarzyć się z imprezą! Brzmi nieprawdopodobnie? Przekonajcie się sami!

Inau­gu­rac­ja roku szkol­nego 2016/2017 zapowia­da się w Warsza­w­ie wyjątkowo intere­su­ją­co. Wszys­tko za sprawą Fun­dacji Kid­Zone-Stre­fa Szczęśli­wych Dzieci, która w pier­wszy wrześniowy week­end orga­nizu­je w stol­i­cy wspani­ałe i niepow­tarzalne rodzinne wydarze­nie.

Warsza­wa wraca do szkoły/ War­saw Back to School — całodzi­en­na impreza pod tym hasłem, pod­czas której pożeg­namy lato i powita­my nowy rok szkol­ny, odbędzie się w sobotę 3 wrześ­nia w Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki. Tego dnia Pałac zamieni się w prawdzi­wy raj dla uczniów i przed­szko­laków- orga­ni­za­torzy przewidzieli mnóst­wo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i ich rodz­iców.

W pro­gramie m.in. prezen­tac­je pro­duk­tów-najlep­sze mar­ki, nowoś­ci rynkowe i zakupy w pro­mo­cyjnych cenach, bezpłatne bada­nia medy­czne, zaję­cia sportowe i taneczne, warsz­taty-naukowe, kuli­narne i inne, szkole­nia, degus­tac­je, ani­mac­je, gry, zabawy i konkursy z super nagro­da­mi, a także upomin­ki dla wszys­t­kich goś­ci! Każdy kto weźmie udzi­ał w wydarze­niu będzie miał okazję pomóc dzieciom i wesprzeć akcję chary­taty­wną Wyprawka.

3 wrześ­nia przy­jaźnie i wesoło wprowadz­imy uczniów w ich szkol­ną rzeczy­wis­tość. Co dokład­nie będzie się dzi­ało? Każdy kto pojawi się w tym dniu w Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki na wydarze­niu „Warsza­wa wraca do szkoły” może liczyć na mnóst­wo pozy­ty­wnych wrażeń, solid­ną por­cję cen­nej wiedzy i rodzin­nej rozry­w­ki, a także atrak­cyjne upomin­ki ufun­dowane przez Part­nerów wydarzenia! Będziemy baw­ić i edukować, inspirować i poma­gać!

Part­nerem tech­no­log­icznym wydarzenia jest Microsoft, który dla wszys­t­kich rodz­iców przy­go­tu­je tego dnia małą ścią­gawkę i pokaże, jak za sprawą pro­duk­tów mul­ti­me­di­al­nych moż­na osią­gać lep­sze wyni­ki w nauce, przy okazji moc­no odchudza­jąc szkolne ple­ca­ki. W Mul­ti­me­di­al­nej Stre­fie Nau­ki i Rozry­w­ki Microsoft będzie wszys­tko, czego potrze­bu­je rodz­ic XXI wieku. W między­cza­sie dzieci będą mogły akty­wnie spędz­ić czas z rówieśnika­mi ze szkol­nej ław­ki, baw­iąc się w stre­fie Xbox One!

Pod­czas even­tu będziecie moż­na również przekon­ać się oso­biś­cie jak przy­jemne może być odwoże­nie dzieci do szkoły. Samo­chody marek BMW, Mer­cedes-Benz, Sko­da, MINI i Peu­geot będą w moto­ryza­cyjnym miasteczku dostęp­ne do jazd testowych, a obsłu­ga udzieli wszel­kich infor­ma­cji na tem­at mod­eli powyższych marek. Part­ner moto­ryza­cyjny (mul­ti-brandowy deal­er PGA Pol­s­ka) przy­go­tował też mnóst­wo atrak­cyjnych ofert dla odwiedza­ją­cych.

Wszyscy Part­nerzy even­tu zaprezen­tu­ją najlep­sze pro­duk­ty i usłu­gi które spraw­ią, że powrót do szkoły będzie jak najbardziej udany. Rodz­ice będą mogli zapoz­nać się z ich propozy­c­ja­mi i zro­bić niezbędne zakupy (sze­ro­ki asorty­ment pro­duk­tów niezbęd­nych do domu i szkoły w bard­zo atrak­cyjnych cenach m.in. w butiku Tchi­bo ) a dzieci w tym cza­sie odd­adzą się sza­leńst­wom zabawy pod czu­jnym okiem ani­ma­torów.

W stre­fie zabawy Play­mo­bil nie lada grat­ka dla najmłod­szych- wyjątkowa zasa­da zabawy pobudzi wyobraźnię i kreaty­wność oraz wspo­może rozwój dziec­ka. Dzieci będą mogły nie tylko wczuć się w różne role, ale i odw­zorowywać świat w miniaturze i wieść tam własne życie. Każde dziecko otrzy­ma też wspani­ały prezent-niespodziankę!

Na głod­nych nie tylko wrażeń czekać będzie mnóst­wo pysznych i zdrowych przekąsek, takich jak kosze z jabłka­mi, chrupiące warzy­wno-owocowe chip­sy Crispy Nat­ur­al czy gorą­ca kukury­dza z masłem Bon­du­elle. Dzieci poz­na­ją też fas­cynu­jącą his­torię „Od ziaren­ka do bochen­ka” i dowiedzą się jak pow­sta­je chleb, a nawet będą mogły samodziel­nie go upiec. Odbędą się również warsz­taty na tem­at pro­dukcji pieczy­wa Oskro­ba, jego właś­ci­woś­ci odży­w­czych i innych istot­nych ele­men­tów doty­czą­cych żywienia. Dzieci dowiedzą się wszys­tkiego na tem­at piramidy żywieniowej i wezmą udzi­ał w warsz­tat­ach z przy­go­towa­nia właś­ci­wej, odży­w­czej kanap­ki-ide­al­nej na drugie śni­adanie do szkoły.

Towarzyst­wa w tym dniu będą dotrzymy­wać również przy­jazne dzieciom, sza­lone, żarłoczne stwor­ki Kon­spol czyli Żarła­ki- ide­alne towarzyst­wo zarówno dla przed­szko­laków, jak i dla starszych uczniów, które zaproszą do wspól­nej zabawy i udzi­ału w warsz­tat­ach kuli­narnych. Na pamiątkę każde dziecko otrzy­ma też od nich miły upominek.

Wszys­tkie dzieci z pewnoś­cią ucieszy również widok ich ulu­bionego misia Lubisia, który przy­tuli i poczęs­tu­je słod­ką przekąską. W mobil­nych kaw­iarenkach nie zabraknie też innych słod­koś­ci uwiel­bianych przez dzieci i pysznej kawy dla dorosłych.

Event Warsza­wa wraca do szkoły to niepow­tarzal­na okaz­ja do zro­bi­enia kom­plek­sowych, bezpłat­nych badań medy­cznych! Najwyższej klasy spec­jal­iś­ci z Insty­tu­tu Oka sprawdzą wzrok Two­jego dziec­ka i przeprowadzą diag­nos­ty­czne bada­nia okulisty­czne.

Eksper­ci Enel-Med będą przeprowadzać kończące się spec­jal­nym raportem bada­nia z zakre­su anal­izy składu ciała, bada­nia uzu­peł­ni­a­jące (m.in. badanie ciśnienia krwi, cuki­er) na miejs­cu także przez cały dzień będzie moż­na sko­rzys­tać z porad diete­ty­ka. Rodz­ice będą mieli także okazję skon­sul­tować się z najlep­szy­mi fizjoter­apeu­ta­mi dziecię­cy­mi w Polsce a dzieci ‑przetestować urządzenia, które pow­stały w opar­ciu o tech­nolo­gie kos­miczne NASA!

Wszys­tkie dzieci będą mogły też wziąć udzi­ał w castin­gu do akcji społecznej Part­nera, której celem jest uświadomie­nie rodz­i­com i dzieciom jak ważne jest codzi­enne zwracanie uwa­gi na ksz­tał­towanie praw­idłowej postawy dziec­ka. Gry dla dzieci, zabawy, tory przeszkód to nato­mi­ast przeds­mak sportowych wrażeń przy­go­towanych z okazji even­tu.

Warsza­wa wraca do szkoły również na sportowo! Klub Legia Warsza­wa i tren­erzy sekcji dziecię­cych (Legia Soc­cer School, Legia Ten­nis School, Legia Bas­ket School )zad­ba­ją w tym dniu o mnóst­wo sportowych wrażeń i akty­wnoś­ci, w trak­cie których każde dziecko złapie ducha rywal­iza­cji i poczu­je przy­jem­ność zdrowej, sportowej roz­gry­w­ki. Na miłośników i kibiców klubu czekać będzie prawdzi­wa grat­ka-Fan Store Legia Warsza­wa!

Jeśli sportowo, to również tanecznie! Warsz­taty z udzi­ałem najlep­szych tancerzy Egur­ro­la Dance Stu­dio to wspani­ała zabawa i być może dla niek­tórych początek dłuższej przy­gody z tańcem. Każde dziecko które weźmie udzi­ał w imprezie „Warsza­wa wraca do szkoły” otrzy­ma bowiem zaprosze­nie na bezpłat­ną pier­wszą lekcję w jed­nej ze szkół EDC.

Warsza­wa wraca do szkoły” to także nau­ka poprzez zabawę i cykl szkoleń i warsz­tatów dla całej rodziny. „Bez­piecz­na dro­ga do szkoły” to akc­ja eduka­cyj­na Głównego Inspek­toratu Trans­portu Dro­gowego i Fun­dacji Kid­Zone- Stre­fa Szczęśli­wych Dzieci. W towarzys­t­wie sym­pa­ty­cznego Krokody­la Tir­ka dzieci będą mogły zapoz­nać się z pod­sta­wowy­mi przepisa­mi ruchu dro­gowego oraz poz­nać zasady bez­piecznego porusza­nia się po dro­gach. Odbędą się także pokazy ratown­ict­wa medy­cznego, uczące dzieci zachowa­nia przy wypad­kach dro­gowych oraz udziela­nia pier­wszej pomo­cy.

W spec­jal­nym auto­bus­ie MZA dzieci poprzez zabawę nauczą się praw­idłowych zachowań w komu­nikacji miejskiej. Będzie mowa o bez­pieczeńst­wie w środ­kach komu­nikacji, do tego mal­owan­ki, rebusy, liczne konkursy z nagro­da­mi. Do wygra­nia m.in. smy­cze , opas­ki odblaskowe , kred­ki , tor­by baweł­ni­ane, bidony, zestawy śni­adan­iowe i inne upomin­ki. W ramach kam­panii społecznej „ Bądź życ­zli­wym pasażerem zami­ast być Mon­sterem” spotkanie z sym­pa­ty­czny­mi stworka­mi, które roz­dadzą kole­jne prezen­ty przy­pom­i­na­jące o życ­zli­woś­ci. Będzie moż­na też zre­lak­sować się i odpocząć na leżakach.

Stre­fę relak­su przy­go­tu­je też Nju Mobile- Part­ner komu­nika­cyjny wydarzenia. Z kolei dzię­ki obec­noś­ci takich Part­nerów jak PKO BP, Citi Bank czy Met Life dzieci poz­na­ją tajni­ki świa­ta finan­sów i pod­stawy edukacji finan­sowej, a rodz­ice będą mogli sko­rzys­tać z najlep­szej ofer­ty sek­to­ra bankowego i w zakre­sie opie­ki ubez­pieczeniowej.

Warsza­wa wraca do szkoły” to wspani­ałe rodzinne wydarze­nie które przy­jaźnie i wesoło wprowadzi uczniów w ich szkol­ną rzeczy­wis­tość. Kon­cer­ty dla dzieci, karaoke, spotka­nia z bohat­era­mi dziecię­cych bajek (m.in. bajkowa stre­fa Mul­ti­ki­no) ani­mac­je, gry, loterie z cen­ny­mi nagro­da­mi i całe mnóst­wo innych atrakcji-to wszys­tko czeka na Was 3 wrześ­nia w Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki. Bilet rodzin­ny tylko 10 zł*, wszys­tkie atrakc­je w cenie.

Aby wziąć bezpłat­ny udzi­ał w wydarze­niu, wystar­czy włączyć się do akcji chary­taty­wnej Wyprawka i przynieść ze sobą (lub zakupić na miejs­cu) jeden z ele­men­tów wyposaże­nia wypraw­ki szkol­nej dla dzieci (tor­nister, piórnik, kred­ki itp.) W ten sposób pomoże­my potrze­bu­ją­cym, a sami przeży­je­my bez­cenne wspólne chwile w rodzin­nym gronie.

Warsza­wa wraca do szkoły‑3.09.2016-dzień pełen atrakcji dla całej rodziny! Zabawa i edukac­ja, pomoc i inspirac­ja! Zaprasza­my- tego nie wol­no prze­gapić! Już dziś zapisz się na wydarze­nie i potwierdź swo­ją obec­ność.

www.warszawawracadoszkoly.pl

www.facebook.com/KidZoneStrefaSzczesliwychDzieci

Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Fun­dac­ja Kid­Zone- Stre­fa Szczęśli­wych Dzieci

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz