Warszawa Wita Święta

Warszawa Wita Święta

by -

Warsza­wa wita Świę­ta — wiel­ki rodzin­ny event w mag­icznym świątecznym kli­ma­cie!

10 grud­nia (sob­o­ta) Pałac Kul­tu­ry i Nau­ki w Warsza­w­ie

Warsza­wa wita Świę­ta to wydarze­nie zaplanowane jako dzień pełen atrakcji dla
rodzin z dzieć­mi, przepełnione niepow­tarzal­ną atmos­ferą Świąt Bożego
Nar­o­dzenia i poprzed­zone inten­sy­wną kam­panią pro­mo­cyjną, zgro­madzi tysiące
warsza­w­iaków w Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki!

Wydarze­nie skierowane jest także dla osób szuka­ją­cych wyjątkowych i
ory­gi­nal­nych prezen­tów dla najbliższych. Na wydarze­niu zaprezen­tu­je­my
pol­skie i zagraniczne mar­ki z rzecza­mi ide­al­ny­mi na prezen­ty pod choinkę!
Będzie także moż­na kupić wszelkie pro­duk­ty świąteczne, pro­duk­ty na
świąteczny stół, ozdo­by, pro­duk­ty syl­we­strowe i wiele innych! Będziemy
inspirować, baw­ić i edukować.
Zaprasza­my na świąteczne zakupy w pro­mo­cyjnych cenach, z dala od zgiełku
dużych sklepów.

Niepow­tarzal­ny świąteczny kli­mat, doskon­ała lokaliza­c­ja even­tu, moc
przy­go­towanych atrakcji oraz inten­sy­w­na kam­pa­nia pro­mo­cyj­na poprzedza­ją­ca
wydarze­nie to zapowiedź ogrom­nego zain­tere­sowa­nia i frek­wencji warsza­ws­kich
rodz­iców poszuku­ją­cych wysok­iej jakoś­ci pro­duk­tów i usług dla siebie i
swoich dzieci.

Warsza­wa wita Świę­ta to:

-unikalna atmos­fera Świąt zamknię­ta w Pałacu!
‑najlep­sze mar­ki, nowoś­ci rynkowe i świąteczne zakupy w super cenach!
‑spotka­nia ze znany­mi i lubiany­mi Rodzi­ca­mi!
‑stre­fa mega zabawy i pro­fesjon­al­na opieka dla maluchów!
‑mnóst­wo atrakcji i konkursów z nagro­da­mi!
‑akc­ja chary­taty­w­na Świątecz­na Paka-zbier­amy gwiazd­kowe prezen­ty dla
najbardziej potrze­bu­ją­cych dzieci!

Warsza­wa wita Świę­ta-najwięk­szy i niepow­tarzal­ny świąteczny event rodzin­ny w
Warsza­w­ie! Możli­wość zro­bi­enia zakupów świątecznych w przy­jaznej atmos­ferze,
mnóst­wo inspiracji, pomysłów, konkursów z super nagro­da­mi i zabawy!

Najlep­sze mar­ki, najwyższy poziom orga­ni­za­cyjny i atrak­cyjny pro­gram — każdy
zna­jdzie coś dla siebie!

We współpra­cy z Part­nera­mi wydarzenia zapewn­imy mnóst­wo atrakcji, będziemy
baw­ić, inspirować i poma­gać!

 

Warszawa Wita Święta

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz