Trzy godziny dla rodziny

Trzy godziny dla rodziny

by -
Polacy chętnie skorzystaliby z dodatkowych 3 godzin wolnego czasu w tygodniu. Niemal co czwarty (23%) internauta przeznaczyłby je dla rodziny i dzieci, co szósty (16%) na realizowanie własnych pasji, a co ósmy (12%) na relaks i odpoczynek.  Wbrew pozorom nie tak trudno je wygospodarować, bo jak pokazuje badanie, cenne godziny najczęściej tracimy  w marketach.

Mother and daughter are resting in the country side. Retro style.

¾ anki­etowanych poświę­ca na to przeszło godz­inę tygod­niowo, połowa (54%) nawet więcej niż dwie godziny. Częś­ciej niż co trze­ci anki­etowany (36%) przyz­na­je, że chci­ał­by mniej cza­su tracić na zaku­pach spoży­w­czych. Bada­nia pokazu­ją, że dodatkowe trzy godziny wol­nego cza­su w ciągu tygod­nia 23% respon­den­tów poświę­ciło­by w pier­wszej kole­jnoś­ci właśnie na rodz­inę i dzieci. Jest to najczęś­ciej wskazy­wana odpowiedź wśród ogółu badanych – zarówno kobi­et jak i mężczyzn. Co ciekawe, pod­czas gdy taką chęć wyraża 21% pań, to wśród panów udzi­ał jest nawet więk­szy i wynosi 25%. Badanie wskazu­je też, że odsetek respon­den­tów chcą­cych spędzać z rodz­iną więcej cza­su rośnie wraz z wiekiem posi­adanych dzieci, dopó­ki nie ukończą one szkoły pod­sta­wowej. Pod­czas gdy dodatkowe chwile z rodz­iną chci­ało­by mieć 30% rodz­iców dzieci do 2 lat, wśród osób z dzieć­mi w wieku 3–6 odsetek ten się­ga 33%, a w grupie rodz­iców posi­ada­ją­cych dzieci w wieku wczes­noszkol­nym 7–12 wynosi już 36%.

 

Na co jeszcze braku­je nam cza­su?
Dla 16% badanych najważniejsze było­by w dodatkowym cza­sie wol­nym real­i­zowanie włas­nych pasji, a dla 12% — po pros­tu relaks. Wyni­ki bada­nia wskazu­ją przy tym, że im starsze dzieci posi­ada­ją anki­etowani, tym więk­szą odczuwa­ją oni potrze­bę dodatkowego odpoczynku. Pod­czas gdy odsetek badanych mają­cych dzieci w wieku do 2 lat, którzy chcieli­by się w dodatkowym cza­sie zre­lak­sować wynosi 9,2% , to wśród rodz­iców nas­to­latków w wieku 13–15 lat taką odpowiedź wskaza­ło już 18,2% anki­etowanych. Na kole­jnych miejs­cach wśród wszys­t­kich badanych upla­sowały się podróże (11%), spotka­nia z przy­jaciół­mi (8%), czas dla chłopa­ka czy dziew­czyny (7%) i czy­tanie książek (7%). Po 5% badanych chci­ało­by te godziny przez­naczyć na upraw­ian­ie sportu, a także na zad­ban­ie o urodę. W pier­wszej dziesiątce znalazła się też taka rozry­wka jak kino, teatr czy film (2%).

Co pożera nasz czas?
Więcej niż 2 godziny w tygod­niu zaj­mu­je oczy­wiś­cie pra­ca — 80% wskazań, a także rodz­i­na – 74%. Inter­nau­ci stara­ją się jed­nak nie zapom­i­nać o relak­sie – powyżej 2 godzin na odpoczynek przez­nacza 2/3 badanych (65%). Pon­ad połowa (51%) respon­den­tów co najm­niej 2 godziny tygod­niowo poświę­ca na real­i­zowanie włas­nych pasji, 46% dla chłopa­ka czy dziew­czyny, a 45% na spotka­nia z przy­jaciół­mi. Badanie pokazu­je, że sporym pożer­aczem cza­su są właśnie duże zakupy spoży­w­cze — bo powyżej 2 godzin co tydzień traci na nie 41% anki­etowanych. Na kole­jnych miejs­cach w pier­wszej dziesiątce są przy­jem­noś­ci, czyli sport – 37%, czy­tanie książek – 35% i podróże – 35%. Już poza top 10 są bieżące zakupy spoży­w­cze – pon­ad 2 godziny tygod­niowo poświę­ca na nie 30% badanych, dalej nau­ka – 27%, film czy teatr – 26%, a także zakupy niespoży­w­cze – 26%. Ostat­nie miejs­ca zaj­mu­ją zaś zaję­cia związane z dban­iem o urodę – 22% i wyjś­cie do restau­racji – 18%.

  • Badanie dla e‑supermarketu Frisco.pl zostało przeprowad­zone przez SW Research metodą omnibus na reprezen­taty­wnej pró­bie 849 inter­nautów w Polsce w dni­ach 4–6 maja 2016 r.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz