Targi Kochane Smyki

Targi Kochane Smyki

by -
W niedzielę 22 maja w Hali Sportowej Koło w Warszawie odbędą się Targi Rodzinne KOCHANE SMYKI. To wyjątkowe wydarzenie skierowane do kobiet w ciąży, rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 12 roku życia oraz osób planujących założenie rodziny.


Warsza­wska edy­c­ja Targów KOCHANE SMYKI odbędzie się pod hasłem: „Szczęśli­wa Mama, Szczęśli­wy Smyk” i będzie peł­na atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla mam.

Na uczest­ników wydarzenia czekać będzie mnóst­wo atrakcji i niespodzianek. W częś­ci wys­taw­i­en­niczej zaprezen­tu­ją się firmy związane z tem­atyką ciąży i rodzi­cielst­wa, ofer­u­jące pro­duk­ty i usłu­gi dla kobi­et, rodz­iców oraz dzieci w różnym wieku. Ekspozy­cji wys­taw­ców będą towarzyszyły pokazy i prezen­tac­je na sce­nie oraz konkursy z nagro­da­mi.

Goś­ciem spec­jal­nym wydarzenia będzie Fit Mom — Ania Dziedz­ic - prop­a­ga­tor­ka akty­wnoś­ci fizy­cznej wśród kobi­et w ciąży i mam, mama dwój­ki dzieci, autor­ka unikalnego pro­gra­mu dla mam “BE FIT MOM”. Od kilku lat, korzys­ta­jąc z włas­nego doświad­czenia, moty­wu­je kobi­ety w ciąży i mamy z całej Pol­s­ki do akty­wnoś­ci fizy­cznej, by one i ich rodziny żyły akty­wnie. Ania Dziedz­ic dzieli się z kobi­eta­mi prak­ty­czny­mi porada­mi z zakre­su ćwiczeń, diety oraz trud­nych spraw z okre­su ciąży i po ciąży. Wspiera również kobi­ety w pro­ce­sie powro­tu do formy fizy­cznej po porodzie. Na co dzień prowadzi zaję­cia dla kobi­et w ciąży oraz mam z udzi­ałem dzieci w „Stu­dio Be Active” w Warsza­w­ie, jak również ofer­u­je indy­wid­u­al­ną opiekę tren­er­ską i ukła­da diety dopa­sowane do potrzeb kobi­et. W okre­sach wiosen­nym i jesi­en­nym prowadzi zaję­cia na warsza­wskim Polu Moko­towskim według pro­gra­mu “BE FIT MOM”.

Tar­gi KOCHANE SMYKI to źródło rzetel­nej wiedzy dla przyszłych i obec­nych rodz­iców. Odwiedza­ją­cy będą mogli wziąć udzi­ał w prelekc­jach i warsz­tat­ach prowad­zonych przez doświad­c­zonych spec­jal­istów, a także poroz­maw­iać oso­biś­cie z pier­wszą tren­erką pol­s­kich mam — Fit Mom — Anią Dziedz­ic.

Na Tar­gach wszys­tkie kobi­ety będą mogły poczuć się pięknie. W stre­fie relak­su dla mam zor­ga­ni­zowanej przez fir­mę AVON na uczest­nicz­ki wydarzenia czekać będą mak­i­jażowe meta­mor­fozy. Gdy mamy zajmą się sobą, tatu­siowie będą mogli udać się z mały­mi i nieco więk­szy­mi dzieć­mi do stre­fy zabawy zor­ga­ni­zowanej przez Part­nera wydarzenia — OLIGO kreaty­wne ani­mac­je dla dzieci.

Wstęp i wszys­tkie atrakc­je bezpłatne.

Tar­gi KOCHANE SMYKI to świet­ny pomysł na spędze­nie dnia w miłej, rodzin­nej atmos­ferze przed zbliża­ją­cym się Dniem Mamy i Dniem Dziec­ka.

Więcej infor­ma­cji o Tar­gach na pro­filu wydarzenia na Face­booku https://www.facebook.com/events/1058722664198972/ oraz na stron­ie: www.kochanesmyki.pl

Zaprasza­my 22 maja od godz. 10:00.

Targi_Kochane_Smyki_plakat

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz