Szczęśliwe dzieciństwo według polskich mam

Szczęśliwe dzieciństwo według polskich mam

by -

Szczęśli­we dziecińst­wo to zabawa, akty­wnoś­ci i ener­gia, miłoś­ci i kocha­ją­ca rodz­i­na oraz zdrowie (w tym zdrowe jedze­nie i picie). Pon­ad połowa pol­s­kich mam uważa, że szczęśli­we dziecińst­wo jest szczegól­nie ważne z punk­tu widzenia budowa­nia poczu­cia włas­nej wartoś­ci u dziec­ka, a co trze­cia ma poczu­cie, że dzię­ki temu pociecha wyrośnie na dobrego człowieka.

Wśród pol­s­kich mam, najwięk­szym zmartwie­niem (81% respon­den­tek) są kwest­ie zdrowia i bez­pieczeńst­wa dzieci.

- Źródeł szczęśli­wego dziecińst­wa jest wiele. Należą do nich bliskie relac­je z ludź­mi, sprzy­ja­jące roz­wo­jowi środowisko życia, spoko­j­na atmos­fera wychowa­nia. Niewąt­pli­wie ważne jest również właś­ci­we żywie­nie dziec­ka, jak też jego codzi­en­na akty­wność. Odży­wian­ie pozwala tworzyć relację z dzieck­iem już od pier­wszego dnia życia. To pokarm mat­ki zaspoka­ja pier­wotne potrze­by, budu­je więź, kojarzy się z przy­jem­noś­cią i poczu­ciem bez­pieczeńst­wa. Wartoś­ciowe posił­ki i napo­je ściśle wiążą się ze zdrowiem – właś­ci­wie odży­wione dziecko to szczęśli­we dziecko. Kocha­ją­ca rodz­i­na jest ważnym filarem zdrowego roz­wo­ju psy­chicznego i emocjon­al­nego dziec­ka. To ona stanowi wzorzec zachowa­nia się, ksz­tał­tu­je postawy, zapew­nia bez­pieczne środowisko doras­ta­nia. Akty­wność i ener­gia są ważne nie tylko w roz­wo­ju fizy­cznym dziec­ka, ale także w budowa­niu dobrego samopoczu­cia, wiary w siebie i nau­ki relak­sacji. Sport uruchamia hor­mo­ny szczęś­cia, pozwala się odprężyć i wyrzu­cić z siebie trudne emoc­je. Każde dziecko od urodzenia lubi akty­wność, poz­nawanie świa­ta wszys­tki­mi zmysła­mi, spędzanie cza­su na wol­nym powi­etrzu –  filary szczęśli­wego dziecińst­wa opisu­je psy­cholog Moni­ka Perkows­ka.

Zdrowie i zdrowe odży­wian­ie
Mamy dzieci w wieku 3–12 lat wskazu­ją, że nieza­leżnie od wieku dziec­ka najważniejsze w żywie­niu rodziny jest zdrowie i smak. Z tego też powodu aż 73 % z nich gotu­je codzi­en­nie. Pol­ki zdrowe odży­wian­ie kojarzą przede wszys­tkim z jedze­niem dużej iloś­ci warzyw i owoców. Ich pode­jś­cie odnosi się nie tylko do głównych posiłków, ale również niezwyk­le ważnych w codzi­en­nej diecie przekąsek. Niemal wszys­tkie Mamy poda­ją swoim dzieciom przekąs­ki między posiłka­mi. Wśród najpop­u­larniejszych są owoce (73 %), do czołów­ki trafiły również ciast­ka (50 %). 18 % mam daje dzieciom do szkoły gotowy mus owocowy, który jest postrze­gany jako zdrowy, zaw­iera wit­a­miny i pow­stał z owoców.

Kocha­ją­ca rodz­i­na, beztros­ka i radość
Drugim filarem szczęśli­wego dziecińst­wa jest miłość – takiej odpowiedzi udzieliło 24 % kobi­et. Wyni­ki bada­nia wskazu­ją jed­nocześnie, że pomi­mo sko­jarzeń szczęśli­wego dziecińst­wa z beztroską (22 %) i radoś­cią (20 %), niemal wszys­tkie mamy zgadza­ją się ze stwierdze­niem, że istotne jest zrównoważone pode­jś­cie do wychowa­nia. Co ważne, 97 % anki­etowanych zgadza się ze stwierdze­niem, że dziecko powin­no mieć czas zarówno na obow­iąz­ki, jak i zabawę. Wśród mam pojaw­iły się również głosy, że szczęśli­we dziecińst­wo to: „Uśmiech na twarzy dziec­ka, spełnie­nie i szczęś­cie na co dzień (…). No i oczy­wiś­cie miejsce na małe przy­jem­noś­ci.”

Zabawa, akty­wność i ener­gia
Akty­wnoś­ci pode­j­mowane w wol­nym cza­sie w dużej mierze zależą jed­nak od wieku – młod­sze dzieci więcej cza­su spędza­ją „w ruchu”, choć w sposób mniej zor­ga­ni­zowany (np. zabawa na placu zabaw), nato­mi­ast starsze prowadzą bardziej siedzą­cy tryb życia (np. gra­jąc na kom­put­erze, ucząc się) lub na zaję­ci­ach zor­ga­ni­zowanych (np. zaję­cia sportowe). Wśród najczęst­szych zajęć dodatkowych zna­j­du­ją się zaję­cia sportowe –uczęszcza na nie 36 % dzieci.  Aż 60 % matek przyz­na­je, że ich dziecko przy­na­jm­niej raz w tygod­niu upraw­ia sport poza zaję­ci­a­mi lek­cyjny­mi z WF. Zbadane Mamy wskazu­ją, że ich pociechy między 3 a 12 rok­iem życia piją najczęś­ciej soki (73 %), a wśród ich ulu­bionych smaków są jabłko (48 %), mul­ti­wit­a­m­i­na (40 %), oraz banan-marchew-jabłko (31 %). Najmłod­si najczęś­ciej się­ga­ją po soki między posiłka­mi — 65 % oraz w cza­sie zabawy w domu – 77 %. i poza domem – 52 %. W szkole, starsze dzieci, piją wody butelkowane bezs­makowe i soki, a pod­czas akty­wnoś­ci fizy­cznej wodę butelkowaną bezs­makową, smakową i soki.

- Właś­ci­wy sposób odży­wia­nia dziec­ka warunk­u­je praw­idłowy rozwój fizy­czny, umysłowy i społeczny. Poży­wie­nie podawane w okre­sie pier­wszych 5 lat ma najwięk­szy wpływ na całe życie nie tylko w kon­tekś­cie zdrowia fizy­cznego, ale również psy­chicznego. Dlat­ego tak istotne jest, by zwró­cić na to szczegól­ną uwagę.

Dziecko potrze­bu­je adek­wat­nej iloś­ci poży­wienia, zapew­ni­a­jącej mu odpowied­nią ilość energii oraz skład­ników odży­w­czych, które pokryją jego zapotrze­bowanie. Bard­zo waż­na jest również jakość spoży­wanej żywnoś­ci. Dieta dziec­ka powin­na być właś­ci­wie zbi­lan­sowana, uroz­maicona i boga­ta w pro­duk­ty wysok­iej jakoś­ci. Rodz­i­com radzę, by kierowali się zdrowym rozsąd­kiem i poma­gali swoim pociechom kre­ować właś­ci­we nawy­ki żywieniowepod­sumowu­je rolę żywienia diete­tyk, Anna Jelonek.

Badanie przeprowad­zone w czer­w­cu 2016 roku przez dom badaw­czy Mai­son & Part­ners, na zlece­nie mar­ki Kubuś. Badanie zostało przeprowad­zone metodą CAWI na grupie matek dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Pró­ba badaw­cza wynosiła 763 mat­ki.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz