Święta w Internecie

  by -
  Przepisy świąteczne ściągnięte z Internetu, życzenia składane głównie w formie SMS i za pośrednictwem mediów społecznościowych, a pomysły na prezenty zaczerpnięte z sieci. Tak wyglądają współczesne święta Polaków w dobie w nowych technologii.

  Inter­net i urządzenia mobilne zdomi­nowały codzi­enne życie, ale również przy­go­towa­nia i prze­bieg Świąt Bożonar­o­dzeniowych. Pon­ad 90% respon­den­tów „Jak współczesne tech­nolo­gie zmieni­a­ją świąteczne zwycza­je Polaków” przyz­nało, iż akty­wnie korzys­ta z urządzeń mobil­nych w przy­go­towa­niu do Bożego Nar­o­dzenia.

  Najczęś­ciej do wyszuki­wa­nia: przepisów kuli­narnych (27%), inspiracji na ozdo­by świąteczne i deko­rac­je domu (24%), do wyszuki­wa­nia życzeń świątecznych i kolęd (20%) oraz do ścią­ga­nia muzy­ki i przy­dat­nych w okre­sie świątecznym aplikacji (5%).

  Według 19% zapy­tanych respon­den­tów, urządzenia mobilne są wręcz nieza­stą­pi­one i bez nich nie było­by Świąt. Pon­ad 37% respon­den­tów deklaru­je, że takie urządzenia częs­to przy­da­ją się w okre­sie przy­go­towa­nia do grud­niowych świąt.

  Real­izu­jąc sondę zapy­tano również Polaków w jakiej formie najczęś­ciej składa­ją sobie życzenia świąteczne. Najwięcej, bo aż 27% respon­den­tów zdeklarowało, iż za pośred­nictwem por­tali społecznoś­ciowych. Kole­jnych 19% wskaza­ło na wiado­mość sms i 16% na roz­mowę tele­fon­iczną, a łącznie 13% na korzys­tanie z maila i kartek elek­tron­icznych. Do oso­bis­tego składa­nia życzeń przyz­nało się 21% osób.

  Istot­ną zmi­aną w zwycza­jach Polaków jest również for­ma kon­tak­towa­nia się pod­czas Świąt z rodz­iną mieszka­jącą poza grani­ca­mi kra­ju. Pon­ad 37% respon­den­tów uży­wa do tego mediów społecznoś­ciowych, 25% Skype’a, a 18% dar­mowych aplikacji na tele­fonie, czyli więk­szość prefer­u­je korzys­tanie z rozwiązań umożli­wia­ją­cych kon­takt inter­ne­towy oraz roz­mowy wideo. Tylko 7% potwierdza, że prowadzi z rodz­iną w okre­sie świątecznym trady­cyjne roz­mowy przez tele­fon.

  Zmienia się również pode­jś­cie Polaków do obdarowywa­nia blis­kich i sposób poszuki­wa­nia świątecznych inspiracji prezen­towych. Pon­ad 40% respon­den­tów pod­kreśliła, że czer­pie pomysły na prezen­ty  świąteczne  przede wszys­tkim z Inter­ne­tu, 27% od zna­jomych, a 18% z sug­estii osób, które chce obdarować. Dla 15 % inspiracją są pomysły pochodzące z reklam pra­sowych, radiowych i telewiz­yjnych.

  Współczes­ny sposób życia przekła­da się również na pożą­dane formy prezen­tów. Oprócz trady­cyjnej elek­tron­i­ki, książek czy per­fum coraz częś­ciej podarowu­je­my bliskim upomin­ki, które pozwala­ją im doświad­czyć czegoś nowego. W opinii 37% respon­den­tów prezent w formie przeży­cia to dobry pomysł na upominek świąteczny. Pozwala podarować bliskiej oso­bie nieza­pom­ni­ane emoc­je (28% wskazań) i może być ory­gi­nal­ną niespodzianką (24% wskazań).

  W dobie Inter­ne­tu i wsze­chobec­nych tech­nologii, przy­go­towanie i prze­bieg Świąt zostały zdomi­nowane przez urządzenia mobilne i media społecznoś­ciowe. W natłoku reklam i komer­c­jal­iza­cji Świąt, szukamy jed­nak pomysłów na ory­gi­nalne prezen­ty dla blis­kich i coraz częś­ciej sięgamy po prezen­ty nie­ma­te­ri­alne w postaci przeżyć. Paradok­sal­nie zamaw­iamy je chęt­nie za pośred­nictwem ser­wisów inter­ne­towych.

  * źródło: Son­da  “Jak współczesne tech­nolo­gie zmieni­a­ją zwycza­je świąteczne Polaków” została zre­al­i­zowane na pró­bie  4162 respon­den­tów w formie sondy online przez ser­wis Prezent­marzeń w listopadzie 2016

  BRAK KOMENTARZY

  Dodaj komentarz