Siła grypy

Siła grypy

by -

Gry­pa zaatakowała z ogrom­ną siłą. Jak poda­je NIZP PZH od początku wrześ­nia w całej Polsce z objawa­mi grypy i chorób gry­popodob­nych do lekarzy trafiło, pon­ad 3 mln osób. Hos­pi­tal­iza­cji wyma­gało pon­ad 13 tysię­cy chorych, czyli o praw­ie 47% więcej niż w zeszłym roku. Nieste­ty naj­gorzej wyglą­da­ją statysty­ki zgonów. Z powodu grypy zmarły 124 oso­by, z czego aż 13 tylko w ostat­nim tygod­niu. Eksper­ci Ogólnopol­skiego Pro­gra­mu Zwal­cza­nia Grypy apelu­ją, aby nie lekce­ważyć żad­nych objawów, ponieważ gry­pa niesie za sobą możli­wość wys­tąpi­enia bard­zo groźnych dla życia powikłań pochorobowych.

- Niewąt­pli­wie sko­ro było tak dużo chorych to część z nich zapłaciła nieod­wracal­ny­mi powikła­ni­a­mi. Gry­pa doty­czy wielu narządów, wielu tkanek i tym się różni od zwykłego przez­ię­bi­enia, że wywołu­je bard­zo ciężkie i częs­to nieod­wracalne powikła­nia kar­di­o­log­iczne, neu­ro­log­iczne, płuc­ne – mówi newsrm.tv prof. dr med. Adam Antczak, prze­wod­niczą­cy Rady Naukowej Ogólnopol­skiego Pro­gra­mu Zwal­cza­nia Grypy.

Eksper­ci pod­kreśla­ją, że szczepi­eniom, które są najskuteczniejszym sposobem zabez­pieczenia się przed grypą (ich skuteczność wynosi 60–90%), powin­ny się pod­dawać głównie oso­by z grup ryzy­ka, tzn. przewlek­le chorzy, dia­bety­cy, dzieci, oso­by po 65 roku życia oraz kobi­ety w ciąży.

- Szczepi­e­nie jest najlep­szą for­mą pro­fi­lak­ty­ki ale nie powin­niśmy także zapom­i­nać o higien­icznym try­bie życia, o tym żeby się wysyp­i­ać. Jeżeli jest już cho­ra oso­ba w rodzinie powin­niśmy pamię­tać o przeciera­niu tych miejsc, które są najczęś­ciej dotykane np. klamek czy blatów środ­kiem dezyn­feku­ją­cym – wyjaś­nia Marek Posobkiewicz, Główny Inspek­tor San­i­tarny.

Według danych NIZP-PZH w sezonie gry­powym 2015/2016 zachorowało na grypę aż 1 468 106 dzieci poniżej 14 roku życia, tro­je dzieci zmarło. Należy przy­pom­nieć, że infor­ma­c­je doty­czące licz­by zachorowań bazu­ją tylko na potwierd­zonych bada­ni­a­mi lab­o­ra­to­ryjny­mi przy­pad­kach choro­by, dlat­ego real­na licz­ba chorych jest znacznie wyższa. Według WHO to właśnie dzieci od 6 miesią­ca do 2 roku życia, podob­nie jak oso­by starsze, cho­ru­jące przewlek­le i kobi­ety ciężarne są najbardziej narażone na powikła­nia gry­powe i powin­ny być szczepi­one prze­ciw gryp­ie w pier­wszej kole­jnoś­ci.

Na pod­staw­ie obserwacji pac­jen­tów odd­zi­ału pedi­atrycznego mogę potwierdz­ić, że prze­bieg grypy u dzieci częs­to przy­biera ciężką postać. Szczegól­nie w tegorocznym sezonie infek­cyjnym obser­wu­je­my wiele przy­pad­ków dzieci, u których wys­tąpiły powikła­nia ze strony ośrod­kowego układu ner­wowego a także groźne dla życia zapale­nie płuc – powiedzi­ała prof. Tere­sa Jack­ows­ka, Kra­jowy Kon­sul­tant ds. Pedi­atrii.

Dzieci odgry­wa­ją główną rolę w rozprzestrzeni­a­n­iu się wirusów grypy w pop­u­lacji, dlat­ego upowszech­nie­nie szczepień wśród dzieci umożli­wia prz­er­wanie trans­misji grypy i opanowanie epi­demii. Wyko­nane szczepi­enia łagodzą prze­bieg grypy oraz zapo­b­ie­ga­ją ewen­tu­al­nym powikłan­iom, takim jak zapale­nie płuc czy bak­teryjne zapale­nie ucha środ­kowego. Ponieważ dopiero dzieci powyżej 6 miesią­ca życia mogą być zaszczepi­one prze­ciw gryp­ie, eksper­ci zale­ca­ją wdroże­nie strate­gii kokonowej – dzi­ała­nia ochron­nego pole­ga­jącego na zaszczepi­e­niu prze­ciw gryp­ie wszys­t­kich osób z otoczenia małego pac­jen­ta.

źródło: newsrm.tv

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz