Problemy w sypialni? Zobacz, jak możesz mu pomóc!

Problemy w sypialni? Zobacz, jak możesz mu pomóc!

by -

Prob­le­my z erekcją mogą pojaw­ić się u mężczyzn w różnym wieku, na różnych eta­pach życia. Niekiedy są to krótkotr­wałe kłopo­ty, jeśli jed­nak nie ustępu­ją, lecz naras­ta­ją, warto zas­tanow­ić się nad przy­czyną i pod­jąć odpowied­nie dzi­ała­nia. Poz­naj powody zaburzeń erekcji i zobacz, jak możesz pomóc swo­je­mu part­nerowi.

 

Poz­naj przy­czyny prob­lemów z potencją
Prob­le­my ze wzwo­dem mogą mieć dwo­jakie podłoże. Po pier­wsze, mogą wiązać się ze sferą psy­cho­log­iczną. Po drugie, mogą mieć podłoże somaty­czne, czyli fizjo­log­iczne. Bard­zo częs­to te dwa rodza­je przy­czyn przenika­ją się – początkowo prob­le­mem jest kwes­t­ia fizy­cz­na, powodu­ją­ca stres i dyskom­fort, w wyniku którego pojaw­ia­ją się prob­le­my z erekcją o podłożu psy­cho­log­icznym. Wśród przy­czyn fizjo­log­icznych wymienić należy przede wszys­tkim prob­le­my z krąże­niem nasi­la­jące się z wiekiem. Istotne znacze­nie mają także zaburzenia hor­mon­alne; znaczą­cy wpływ na wys­tępowanie takich zaburzeń mają również nieod­powied­nia dieta, brak snu, zmęcze­nie czy stres. Coraz więcej akty­wnych zawodowo mężczyzn, pracu­ją­cych na wyso­kich obro­tach, doświad­cza­ją­cych stre­su­ją­cych sytu­acji na co dzień, skarży się na zaburzenia w sferze sek­su­al­nej. Są to nie tylko kłopo­ty z erekcją, ale także przed­w­czes­ny wytrysk oraz brak apety­tu na seks. Prob­le­my w syp­i­al­ni doty­czyć mogą również młodych rodz­iców. Powrót do sek­su po ciąży potrafi być doświad­cze­niem stre­su­ją­cym; kłopo­ty spotę­gować mogą także niewys­panie i zmęcze­nie związane z opieką nad noworod­kiem.

 

Czy może­my poradz­ić sobie sami?
Prob­le­my w sferze sek­su­al­noś­ci to czuły punkt każdego mężczyzny – dlat­ego zami­ast kry­tykować part­nera, okażmy mu dużo zrozu­mienia i bezwarunk­owej akcep­tacji. Warto zająć się prob­le­mem odpowied­nio wcześnie, aby nie dop­uś­cić do naras­ta­nia psy­cho­log­icznej blokady. Ist­nieje szereg sprawd­zonych metod, które pomóc nam mogą w syp­i­al­ni. Coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią cieszy się np. pierś­cień erek­cyjny, którego zadaniem jest uniemożli­wie­nie odpły­wu krwi z człon­ka – nie wywołu­je on wzwodu, ale skutecznie go utrzy­mu­je. Jeśli pode­jrze­wamy, że u podłoża prob­lemów leżą stres i zmęcze­nie, warto zad­bać o zmi­anę warunk­ów pra­cy. Jeżeli nie ma takiej możli­woś­ci, pomóc mogą week­end we dwo­je, odpręża­ją­ca kąpiel lub wieczór spęd­zony w sprzy­ja­jącej atmos­ferze, pozwala­ją­cy na chwilę zapom­nieć o codzi­en­nych obow­iązkach.

 

Wiz­y­ta u sek­suolo­ga
Jeśli prob­le­my z wzwo­dem pow­tarza­ją się, koniecz­na będzie wiz­y­ta u lekarza spec­jal­isty. Na pod­staw­ie wywiadu lekarskiego oraz odpowied­nich badań rozpoz­nana zostanie przy­czy­na dolegli­woś­ci. Oprócz wspom­ni­anych już prob­lemów z krąże­niem i zaburzeń hor­mon­al­nych kłopo­ty z erekcją mogą zwias­tować także cukrzy­cę, niewydol­ność nerek i wątro­by, schorzenia prostaty czy pęcherza moc­zowego. Mogą wiązać się także z przyj­mowany­mi leka­mi, na przykład prze­ci­wde­presyjny­mi lub naser­cowy­mi. Po określe­niu przy­czyn lekarz dobierze odpowied­ni sposób leczenia. Przyp­isać może sub­stanc­je wspo­ma­ga­jące krąże­nie, popraw­ia­jące gospo­darkę hor­mon­al­ną orga­niz­mu, popraw­ia­jące potencję.

Jeśli twój part­ner ma kłopo­ty z erekcją, nakłoń go do wiz­y­ty u sek­suolo­ga. Warto poz­nać przy­czyny zaburzeń i wyk­luczyć poważniejsze choro­by. Dzię­ki rzetel­nym badan­iom i odpowied­niemu lecze­niu szy­bko poradzi­cie sobie z prob­le­ma­mi w syp­i­al­ni.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

  1. U mnie prob­le­my z erekcją nastąpiły gdy staral­iśmy się z żoną o dziecko, to chy­ba przez tą pres­je. Dłu­go się staral­iśmy, ciągłe pyta­nia rodziny, otoczenia. Doszło do tego, że zacząłem brać suple­men­tac­je erek­ton fast. Erekc­ja powró­ciła po jakimś cza­sie, jak odpuś­cil­iśmy stara­nia. Ter­az jestem szczęśli­wym ojcem 3 miesięcznego Olafa. Moja part­ner­ka zawsze była dla mnie wspar­ciem.

Odpowiedz na „syfonAnuluj pisanie odpowiedzi