Podróż z dziećmi

Podróż z dziećmi

Wiele osób na samą myśl o podróży z mały­mi dzieć­mi dosta­je pal­pi­tacji ser­ca. I cho­ci­aż fak­ty­cznie wiele sytu­acji należy przewidzieć jeszcze przed wyjaz­dem, dzię­ki coraz szer­szej ofer­cie i pomo­cy inter­ne­tu bez prob­le­mu zaplanu­je­my rodzin­ny wyjazd. Nawet z najmłod­szy­mi.

Obec­ni trzy­dziesto- czy czter­dziesto­latkowie żyją inten­sy­wnie i nie są przyzwycza­jeni do rezyg­nowa­nia ze swoich planów. Jeśli zawsze chęt­nie podróżowali, nie chcą żeby się to zmieniło po pojaw­ie­niu się w rodzinie dzieci. Na szczęś­cie nie muszą! Waka­cyjny wyjazd, nawet z najmłod­szy­mi pociecha­mi, moż­na bez prob­le­mu zor­ga­ni­zować samodziel­nie, dopa­sowu­jąc sposób podróżowa­nia czy miejsce poby­tu do swoich potrzeb. Czym więc najlepiej kierować się wybier­a­jąc miejsce na waka­cyjny wypoczynek z dzieck­iem?

Ofer­ta uszy­ta „na miarę”
Wybier­a­jąc się na zor­ga­ni­zowany wypoczynek z biurem podróży musimy dos­tosować się do godzin posiłków w hotelu czy planu wyciecz­ki, a wszyscy rodz­ice wiedzą jak trud­no cza­sa­mi jest sko­or­dynować wyjś­cie z domu o określonej godzinie. Zale­ta­mi samodziel­nego poszuki­wa­nia miejs­ca urlopowego jest całkowi­ta nieza­leżność. Dzię­ki por­talom poma­ga­ją­cym w rez­erwac­jach z pewnoś­cią zna­jdziemy miejsce, które bez prob­le­mu spełni nasze oczeki­wa­nia. Dużym ułatwie­niem jest szczegółowe fil­trowanie, dostęp­ne na więk­szoś­ci stron. Dzię­ki niemu bez prob­le­mu wyszukamy obiek­ty ofer­u­jące dodatkowe łóżecz­ka dla najmłod­szych, fote­li­ki do karmienia czy plac zabaw. Jed­nak, jak się okazu­je, posi­adanie dzieci nie zawsze deter­min­u­je wybór miejs­ca nocle­gowego. Cho­ci­aż udo­god­nienia dla dzieci są z pewnoś­cią atrak­cyjną propozy­cją, według anki­ety przeprowad­zonej przez por­tal Nocleg.pl, tylko 31% osób, wyszuku­jąc obiek­ty na waka­cyjny noc­leg, uza­leż­nia wybór miejs­ca od obec­noś­ci ofer­ty dla najmłod­szych.

Zaletą samodziel­nego planowa­nia urlopu jest również szansa uniknię­cia tłumów turys­tów, którzy co roku wybier­a­ją najbardziej pop­u­larne waka­cyjne kierun­ki. Wyszuku­jąc odpowied­ni obiekt może­my sko­rzys­tać z sze­rok­iej ofer­ty pen­sjonatów czy agro­tu­rysty­ki, god­nym polece­nia jest również wybór aparta­men­tu. Te ostat­nie nie odb­ie­ga­ją stan­dar­d­em od pokoi hotelowych, a ich cena jest zde­cy­dowanie niższa. Jest to szczegól­nie korzystne rozwiązanie dla więk­szych rodzin.

Maluchy w trasie
Podróżu­jąc z dzieć­mi zazwyczaj wybier­amy miejs­ca z dobrym dojaz­dem lub niedługim cza­sem przelo­tu, żeby jak najbardziej zmin­i­mal­i­zować niedo­god­noś­ci podróży. Z tego powodu dużą pop­u­larnoś­cią wśród rodzin z dzieć­mi cieszy się Pol­s­ka oraz kra­je sąsiedzkie. – Wśród zagranicznych kierunk­ów najchęt­niej w tym sezonie wybier­ane są Węgry. Użytkown­i­cy naszego por­talu szczegól­nie upodobali sobie Budapeszt oraz najsłyn­niejsze uzdrowisko w Hajdús­zo­bos­zló. Nie bez powodu kurort nazy­wany jest stolicą rekreacji i pole­cany w szczegól­noś­ci rodzi­nom z dzieć­mi. Zna­jdziemy tu aqua­park ze zjeżdżal­ni­a­mi, base­ny i atrakc­je przys­tosowane dla najmłod­szych, a nawet plażę – mówi Karoli­na Solis, Mar­ket­ing Man­ag­er por­talu Nocleg.pl.

Jeśli decy­du­je­my się na podróż włas­nym samo­cho­dem, warto przed wyjaz­dem prześledz­ić trasę i sprawdz­ić miejs­ca, w których zna­jdziemy miejsce do przewi­ja­nia czy plac zabaw dla starszych dzieci. Niewąt­pli­wą zaletą włas­nego środ­ka loko­mocji jest również możli­wość zabra­nia więk­szej iloś­ci bagażu. Wybier­a­jąc podróż lini­a­mi lot­niczy­mi zawsze musimy upewnić się czy na pokład może­my wnieść dziecię­cy wózek, bez koniecznoś­ci uiszcza­nia dodatkowych opłat.

O czym pamię­tać?
Nieza­leżnie od tego jaki środek trans­portu wybierze­my, nasze pociechy mogą zacząć się nudz­ić. Dlat­ego, o ile to tylko możli­we, wyrusza­jmy w drogę w cza­sie, kiedy dzieci są najm­niej akty­wne. Przy­go­tu­jmy ulu­bione zabaw­ki, a – jeśli nasze maluchy szy­bko się nudzą – miejmy również pod ręką nowe gadże­ty, które zain­tere­su­ją dzieci­a­ki na dłuższy czas.

Decy­du­jąc się na konkretne miejsce wypoczynku, wybierzmy takie o umi­arkowanym kli­ma­cie. Nieza­leżnie czy podróżu­je­my na włas­ną rękę czy w ramach zor­ga­ni­zowanej grupy, zawsze pamię­ta­jmy o skom­ple­towa­niu aptecz­ki.

Najważniejsze w planowa­niu wyjaz­du z dzieć­mi to nie dać się zwar­i­ować. Jeśli o czymś zapom­nieliśmy, z pewnoś­cią uda się nam znaleźć odpowied­ni pro­dukt w miejs­cu wypoczynku. Urlop to czas relak­su i dobrze go wyko­rzys­ta­jmy.

Dane z anki­ety przeprowad­zonej na por­talu Nocleg.pl wśród grupy 401 użytkown­ików w okre­sie od 8 do 22 kwiet­nia 2016 r.

5 KOMENTARZE

  1. Nice post Jim,I heard this ance­do­tal sto­ry once.The mil­i­tary con­duct­ed a study to test instincts. It put a group of stock bro­kers in a mil­i­tary strat­e­gy game against gen­er­als. Com­plete­ly shock­ing the mil­i­tary the stock bro­kers one every game. They chaulked it up to the stock bro­kers learn­ing to act quick­ly with lim­it­ed infor­ma­tion and trust their “gut” call.The “gut” is use­less if you don’t hone it. It is actu­al­ly a fine­ly devel­o­pled tool just like any­thing else.

  2. Seri­ous­ly? I work with brands that are earn­ing $50K per week from referred traf­fic from Face­book. You may not believe in the mar­ket­ing pow­er of it but you’re com­ment is SO far from the truth that I had to respond.

  3. You know guys I am begin­ning to get the feel­ing that the minor league sys­tem for the Nats is star­ing to get stronger. I heard the comp for pitch­ers in spring traing at every lev­el was very strong. I think this will bode well for the future of our beloved nats­Great Job Rizzo,Harris ‚Boone and com­pa­ny

Dodaj komentarz