Planujesz wakacje z dzieckiem? Wybierz Wyspy Kanaryjskie!

Planujesz wakacje z dzieckiem? Wybierz Wyspy Kanaryjskie!

Planując wakacje z dzieckiem, warto dokładnie zastanowić się nad wyborem kierunku podróży. Musi być on atrakcyjny dla malucha, a jednocześnie ciekawy dla rodziców. Dobrze też, aby w wybranym miejscu panowały bezpieczne i komfortowe dla dziecka warunki. Wyspy Kanaryjskie doskonale wpisują się w te wytyczne.

4_Planujesz wakacje z dzieckiem

Po pier­wsze – względy prak­ty­czne

Każ­da mama musi mieć na względzie kwest­ie prak­ty­czne – w życiu codzi­en­nym,  to właśnie one okazu­ją się częs­to decy­du­jące. Nic dzi­wnego, że planu­jąc wyjazd na wakac­je, również bierze­my je pod uwagę. Jed­ną z takich kwestii jest cena wyjaz­du: oczy­wiś­cie im niższa, tym bardziej atrak­cyj­na dla dużej rodziny, w której wydatków prze­cież nie braku­je. Na szczęś­cie nie będziemy mieli prob­le­mu ze znalezie­niem przys­tęp­nej cenowo wyciecz­ki na Wyspy Kanaryjskie: to bard­zo pop­u­larny kierunek i wiele biur podróży ofer­u­je ciekawe pro­moc­je oraz spec­jalne zniż­ki dla rodzin (sprawdź np. wyjazdy last minute na Ten­eryfę na R.pl/last-minute). Co ważne, Wyspy Kanaryjskie są położone sto­sunkowo blisko naszego kra­ju – nie narażamy więc malucha na długą i nud­ną podróż. Kole­jnym argu­mentem, który prze­maw­ia za wyjaz­dem na Kanary, jest panu­ją­cy tam kli­mat. Panu­je tam bowiem tzw. wiecz­na wios­na, co oznacza, że nasza pociecha nie będzie narażona na upały, a jed­nocześnie będzie miała świetne warun­ki do zabawy w wodzie i na plaży.

Po drugie – piękne plaże i zach­wyca­ją­ca przy­ro­da

Dla małego dziec­ka samo prze­by­wanie na plaży oraz zabawa w wodzie są niesamow­itą atrakcją – potrafi ono godz­i­na­mi baw­ić się w piasku, brodz­ić lub pły­wać w spec­jal­nej piance. Na każdej z wysp zna­jdziemy długie, piaszczyste plaże. Woda niemal przez cały rok nada­je się do kąpieli, choć zimą i wczes­ną wios­ną może być nieco chłod­na. Warto sprawdz­ić tem­per­aturę wody w danych statysty­cznych. Wyspy Kanaryjskie to wiele więcej niż same urokli­we plaże – to również zach­wyca­ją­ca przy­ro­da, stwarza­ją­ca okazję do długich, rodzin­nych spac­erów. Na wys­pach nie braku­je atrak­cyjnych parków kra­jo­bra­zowych, tajem­niczych zatoczek i innych atrakcji. Zobaczymy tu nawet… pod­wodne jask­inie!

Po trze­cie – atrakc­je dla najmłod­szych

Każ­da mama zda­je sobie sprawę, że starsze dziecko niekoniecznie będzie zach­wycone całodzi­en­nym siedze­niem na plaży – a i młod­sze może się tym w końcu znudz­ić. Dlat­ego warto mieć przy­go­towanych także kil­ka innych atrakcji. Może­my zde­cy­dować się na upraw­ian­ie sportów wod­nych – panu­ją tam doskon­ałe warun­ki, nie braku­je też szkółek dla dzieci. Wspani­ałą atrakcją będą też z pewnoś­cią liczne par­ki wodne, pokazy delfinów lub rejsy kata­ma­ranem.

Wyspy Kanaryjskie to mag­iczne miejsce, w którym nikt nie będzie się nudz­ił – ani rodz­ice, ani dzieci. Warto obrać je za cel waka­cyjnej podróży i cieszyć się wspól­ny­mi chwil­a­mi spęd­zony­mi na łonie natu­ry.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz