Pierwszy odcinek bajki Atopowi Bohaterowie

Pierwszy odcinek bajki Atopowi Bohaterowie

by -

Atopowe zapale­nie skóry (AZS) jest jed­nym z najczęst­szych schorzeń wieku dziecięcego, w Polsce cho­ru­je na nie już co piąte dziecko[1]. Kam­pa­nia Atopowi Bohaterowie zwraca uwagę na psy­cho­log­iczne skut­ki AZS‑u dzieci. Jed­nym z nich jest obniżone poczu­cie włas­nej wartoś­ci. Aby pomóc małym atopikom zaak­cep­tować siebie i zrozu­mieć chorobę, pow­sta­je 5 odcinków baj­ki ter­apeu­ty­cznej. Każdy z nich opowia­da o wybranym aspekcie AZS i emoc­jach jakie temu towarzyszą. Pier­wsza część, Swędzą­cy potwór, pojaw­iła się właśnie na stron­ie kam­panii.

Image.1450358672737

Częs­to zapom­i­namy, że tros­ka o stan emocjon­al­ny małego atopi­ka jest tak samo waż­na, jak dbałość
o kondy­cję jego skóry. Celem baj­ki jest zwróce­nie uwa­gi na dziecięce emoc­je, a także uświadomie­nie dzieciom, że nie są osamot­nione w swo­jej choro­bie, a obok jest wiele innych osób, boryka­ją­cych się
z taki­mi samy­mi ograniczeni­a­mi.

Jak mówi Mar­ta Żysko-Pału­ba psy­cholog i psy­choter­apeut­ka, ekspert kam­panii „Baj­ki ter­apeu­ty­czne mają doskon­ały wpływ na ksz­tał­towanie emocji dzieci w wieku wczes­noszkol­nym. Uczą rozpoz­nawa­nia i akcep­tacji włas­nych oraz cud­zych emocji, pokazu­ją, że każ­da emoc­ja jest waż­na i że wszyscy ludzie przeży­wa­ją te same uczu­cia, choć każdy na swój sposób. Poma­ga­ją upo­rać się z dziecię­cy­mi lęka­mi, trud­noś­ci­a­mi i wąt­pli­woś­ci­a­mi. Poprzez bajkę, dziecko doświad­cza rozwiąza­nia trud­nej sytu­acji, dzię­ki czemu jest przeko­nane o swo­jej nieza­leżnoś­ci, wewnętrznej sile, budu­je poczu­cie włas­nej wartoś­ci i spraw­c­zoś­ci”.

Baj­ka Atopowi Bohaterowie jest efek­tem współpra­cy autor­ki Roksany Jędrze­jew­skiej Wró­belpsy­cholog dziecięcej Mar­ty Żysko — Pału­by oraz rodz­iców atopików, którzy dzielą się swoi­mi doświad­czeni­a­mi związany­mi z chorobą dzieci.

Główny­mi bohat­era­mi baj­ki są Emil i Emil­ka, dzieci chore na AZS. Emil ma 5 lat i uczęszcza do przed­szkol­nej zerów­ki. Jest nieśmi­ałym, zamknię­tym w sobie chłopcem. AZS spraw­ia, że jest niepewny siebie, wyco­fany. Emil­ka ma 7 lat i chodzi do drugiej klasy, jest prze­ci­wieńst­wem swo­jego kole­gi. Lubi akty­wnie spędzać czas, miewa trochę sza­lone pomysły. Choro­ba to jej wróg, z którym musi wal­czyć.

W pier­wszym odcinku bohater­ka próbu­je poradz­ić sobie ze złoś­cią, którą stale odczuwa ze wzglę­du na nie dają­cy jej spoko­ju upor­czy­wy świąd, zawsze obec­ny w atopowym zapale­niu skóry.

Czy Emilce uda się oswoić swędzącego pot­wo­ra? Czy zna­jdzie sposób na opanowanie negaty­wnych emocji? Odpowiedź jest dostęp­na już ter­az na www.atopowibohaterowie.pl.

[1] W. Zagórs­ka, Forum Pedi­atrii Prak­ty­cznej, luty 2015; 51 – 57

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz