Panache — nowy wymiar piękna

Panache — nowy wymiar piękna

by -
Ruszyła kampania “Nowy wymiar piękna” brytyjskiej marki bieliźnianej Panache. Celem akcji jest promocja inspirujących wzorców do naśladowania wśród kobiet na całym świecie. Nowy wymiar piękna to kobieta silna, niezależna, wyznaczająca sobie cele i krocząca własnymi ścieżkami.

 

Kobi­ety Panache są wpły­wowe, nie rywal­izu­ją tylko dzi­ała­ją i są inspiracją dla innych. W roku ubiegłym roku były to: londyńs­ka pielęg­niar­ka, która wal­czy z Ebolą w Sier­ra Leone, ter­apeut­ka sportowa, która prze­biegła 53 maratony w Wielkiej Bry­tanii, osiem­nas­to­let­nia Pol­ka, która wypro­mowała akcję odd­awa­nia krwi, świa­towej sławy mod­el­ka, która pro­mu­je zdrowy obraz kobiecego ciała, bry­tyjs­ka paraolimpij­ka oraz bry­tyjs­ka wokalist­ka, która wspiera akc­je chary­taty­wne.

 

Od 8 mar­ca każdy może nomi­nować swo­je bohater­ki. Mogą to być zwykłe kobi­ety robiące niezwykłe rzeczy lub może to być ktoś znany, kogo pra­ca inspiru­je nas i nasze otocze­nie. Nom­i­nac­je zamyka­ją się 03.04. Następ­nie między­nar­o­dowe jury, w którego skład wchodzi Bea­ta Sad­ows­ka, wybiera 15 kandy­datów i 10.04 rusza głosowanie pub­liczne, z którego w koń­cowym etapie zostanie wyło­niona 6 Wzor­ców do Naślad­owa­nia (Role Mod­els). Głosować, moż­na klika­jąc TUTAJ.

 

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz