Palące dzieci Frieke Janssens

Palące dzieci Frieke Janssens

by -

Według najnowszych badań, od niko­tyny uza­leżnione są już nawet 10-lat­ki, zaś w Wielkiej Bry­tanii po pier­wszego papierosa się­ga aż 60% 12-latków. Najmłod­sze dziecko odno­towane przez orga­ni­za­cję wal­czącą z uza­leżnie­niem od niko­tyny ma 18 miesię­cy i wypala dwie pacz­ki dzi­en­nie.

Bel­gi­js­ka artys­t­ka, Frieke Janssens, postanow­iła zareagować na stale obniża­ją­cy się wiek, w którym młodzież się­ga po papierosy. Prowoka­cyj­na ses­ja zaty­tułowana The Beau­ty of an Ugly Addic­tion (z ang. Pię­kno Brzy­d­kiego Uza­leżnienia) pokazu­je ubrane w sty­lu retro dzieci, które częs­to w wyzy­wa­ją­cych pozach naśladu­ją­cych dorosłych palą papierosy. Janssens chci­ała zwró­cić uwagę na prob­lem nałogu, który jest niemal nieza­uważal­ny.

Inspiracją do sesji był film znaleziony w sieci. Wideo przed­staw­ia palącego 18 miesięcznego indonezyjskiego chłop­ca.  Nieste­ty, pomi­mo licznych kam­panii antyniko­tynowych wciąż spo­tykamy się z uza­leżnie­niem nawet u dziesię­ci­o­latków.

Dorosły palacz nie wywołu­je w naszym społeczeńst­wie żad­nej sen­sacji. Jed­nak dziecko, które zacią­ga się papierosem i z rozkoszą wypuszcza usta­mi dym, budzi wiele skra­jnych emocji. Zdję­cia przed­staw­ia­ją dzieci ubrane w sty­lu retro, pozu­jące z papierosa­mi w ustach. W trak­cie sesji artys­t­ka nie użyła prawdzi­wych papierosów, ale kredy albo paty­czków z sera. Dym uzyskano za pomocą świecy i kadzidełek.

 

Niko­ty­na jest bardziej uza­leż­ni­a­ją­ca od mar­i­huany, a w więk­szoś­ci kra­jów uważa się ją za sub­stancję względ­nie bez­pieczną – sko­men­towała swo­je zdję­cia Janssens. Palą­cy dorosły to widok, który niko­go nie szoku­je. Chci­ałam odwró­cić uwagę od oso­by i skupić się na samym prob­lemie pale­nia, dlat­ego na zdję­ci­ach znalazły się dzieci” - broniła swo­jego pomysłu Frieke Janssens.

 

 

 

 

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz