Oddychaj swobodnie — test oczyszczacza powietrza

Oddychaj swobodnie — test oczyszczacza powietrza

by -

Prze­by­wanie w pomieszczeni­ach z niesprawny­mi kli­matyza­tora­mi i wiecznie zamknięte okna, dają nam pozorne odsep­a­rowanie się od wielkomiejs­kich zanieczyszczeń. W rezulta­cie w naszych mieszka­ni­ach jest więcej zanieczyszczeń niż w wielkomiejskim zgiełku. Postanow­iliśmy wytoczyć walkę roz­toc­zom, kur­zowi, pyłkom roślin, zar­o­d­nikom grzy­bów i przez 3 tygod­nie testowal­iśmy nowoczes­ny oczyszcza­cz powi­etrza z funkcją naw­ilża­nia — Sharp KC-A60E.


Co czwarty Polak zma­ga się z alergią, w więk­szoś­ci to dzieci. Nasze redak­cyjne dziecko, te statysty­ki nieste­ty pod­bi­ja. Zas­tanaw­ial­iśmy się czy jest urządze­nie, które może oczyś­cić “atmos­ferę” z domowych zanieczyszczeń, a nie tylko ją rozd­muchać. Zaczęliśmy szukać i tak wpadł nam ręce — Sharp KC-A60E. Jak zapewne wiecie oczyszcza­cz powi­etrza, to poważne urządze­nie również ze wzglę­du na gabary­ty (jest spory, ale lek­ki), na szczęś­cie ma kół­ka, więc przestaw­ian­ie go, to pest­ka.

Oczyszcza­cz posi­a­da czu­jni­ki wilgo­t­noś­ci, tem­per­atu­ry, kurzu i przykrych zapachów, dlat­ego był strza­łem w dziesiątkę. Ale o tym za chwilę. Rozłoże­nie urządzenia i zain­stalowanie fil­trów jest dziecin­nie proste, oczy­wiś­cie z instrukcją w ręku.

Urządze­nie ma trzy try­by pręd­koś­ci wenty­la­to­ra sterowane przez Użytkown­i­ka lub inteligent­ny sys­te­mu nad­muchu i cyrku­lacji powi­etrza opar­ty na pra­cy wspom­ni­anych wcześniej czu­jników.  Urządze­nie jest na tyle potężne, że na najniższym, bard­zo cichym try­bie — dalej zapew­nia olbrzymią wyda­jność oczyszcza­nia i naw­ilża­nia powi­etrza, nie zakłó­ca­jąc przy tym snu. Jed­nak chy­ba główną zaletą, jaką posi­a­da Sharp KC-A60E, jest tech­nolo­gia Plas­maclus­ter. Dzię­ki odpowied­nim fil­trom, oczyszcza­cz zatrzy­mu­je 100% aler­genów o wielkoś­ci powyżej 1 mikro­na, z drugiej strony za pomocą spec­jal­nych klas­trów deza­k­ty­wu­je najm­niejsze i naj­groźniejsze (alerge­ny, pył­ki, roz­tocza, cząst­ki sierś­ci, czy piór zwierząt), które jest najtrud­niej zas­sać do wnętrza oczyszcza­cza. Brz­mi kos­micznie, ale dzi­ała.

Sharp KC-A60E, ma też opcję mon­i­torowa­nia zanieczyszczenia i wilgo­t­noś­ci powi­etrza. Dzię­ki jonom Plas­maclus­ter HD skutecznie usuwa szkodli­we drob­nous­tro­je i alerge­ny nie tylko z powi­etrza, ale również z trud­no dostęp­nych zaka­marków, w tym ścian, mebli i tkanin. Elimin­u­je szkodli­wą elek­tro-staty­czność z urządzeń biurowych, mon­i­toru­je jakość powi­etrza, uwzględ­ni­a­jąc jej tem­per­aturę. Posi­a­da funkcję Ion Show­er – 15. min­u­towy pro­gram oczyszcza­ją­co – naw­ilża­ją­cy. Sprawdza się, jeśli mamy kil­ka syp­i­al­ni, a tylko jed­no takie urządze­nie. Usuwa też nieprzy­jemne zapachy z kuch­ni. Pod­czas upałów przestal­iśmy uży­wać wenty­la­to­ra, bo urządze­nie moż­na wyko­rzysty­wać jako pop­u­larny kli­matyz­er. Dla tej funkcji zbiornik na wodę zasy­pu­je się kostka­mi lodu. Proste i skuteczne.

Gen­er­al­nie sprzęt może pra­cow­ać 24h na dobę 365 dni w roku i jest prak­ty­cznie bezob­słu­gowe. Musimy zad­bać jedynie, by raz na dzień dolać do pojem­ni­ka wodę (zwykłą z kranu), raz kil­ka tygod­ni odkurzyć fil­tr i umyć pojem­nik na wodę.

Po pier­wszej fazie wielkiego scep­ty­cyz­mu, po testowanie i odczu­cie real­nej ulgi przez dziecko, stwierdzam że było warto. W końcu skończyło się przysłowiowe “poranne kichanie i zatkany nos”. Minusem może wydawać się cena urządzenia (ok. 3000 zło­tych), ale tutaj Sharp obiecu­je 10 let­nią żywot­ność wszys­t­kich niezbęd­nych fil­trów. To z kolei może być olbrzymim plusem, jeśli chodzi o ekonomikę zakupu.

Zdrowie jest bez­cenne i ostate­cznie chy­ba warto o tym pamię­tać, kiedy jed­nak zadrży wam ręka pod­czas zakupu takiego cuda. Warto dodać, że urządze­nie posi­a­da atest Państ­wowego Zakładu Higieny a stosowana w nim tech­nolo­gia Plas­maclus­ter uzyskała pozy­ty­wną opinię Insty­tu­tu Mat­ki i Dziec­ka.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz