Od czekoladki do raka?

Od czekoladki do raka?

by -

Food­watch — niemiec­ka orga­ni­za­c­ja zaj­mu­ją­ca się kon­trolą żywnoś­ci wykryła w “Kinder czeko­ladzie” czyn­ni­ki rakotwór­cze. Ter­az doma­ga się wyco­fa­nia pro­duk­tu ze sprzedaży.  

Kinder czeko­la­da została wpisana na listę pro­duk­tów, które mogą zwięk­szyć praw­dopodobieńst­wo zachorowa­nia na raka. Spec­jal­iś­ci z Food­watch znaleźli w niej aro­maty­czne i nasy­cone ole­je min­er­alne, które  Europe­js­ki Urząd Bez­pieczeńst­wa Żywnoś­ci uznał za sub­stancję o potenc­jal­nym dzi­ała­niu rakotwór­czym.

Pysz­na i szkodli­wa
Aro­maty­czne i nasy­cone ole­je min­er­alne nie mają nic wspól­nego ze zdrowy­mi ole­ja­mi czy min­er­ała­mi. MOSH — min­er­al oil sat­u­rat­ed hydro­car­bons i MOAH — min­er­al oil aro­mat­ic hydro­car­bons to pochodne ropy naftowej, gro­madzą się w ludzkim ciele, w szczegól­noś­ci w narzą­dach, takich jak wątro­ba czy śledziona, jak również w węzłach chłon­nych. Przez wiele lat duże stęże­nie min­er­ałów w orga­nizmie człowieka może spowodować uszkodze­nie narzą­du. Według Europe­jskiej Agencji Bez­pieczeńst­wa Żywnoś­ci (EFSA) na takie ryzyko szczegól­nie narażone są dzieci.

Skąd to się bierze?
Ole­je min­er­alne mogą prze­dostać się różny­mi droga­mi do żywnoś­ci. Głównym źródłem mogą być far­by drukarskie z opakowań, maku­latu­ry i kar­tonów, które są wyko­rzysty­wane do prze­chowywa­nia i trans­portowa­nia. Ale również mogą to być ole­je maszynowe wyko­rzysty­wane w pro­dukcji żywnoś­ci.

Czarna lista pro­duk­tów
Oprócz Kinder Czeko­la­dy na liś­cie znalazły się też praliny Fioret­to Nougat Mini pro­dukowane przez fir­mę Lindt oraz batoni­ki Sun Rice Clas­sic Schoko-Hap­pen — poda­je Food­watch.

W 2016 roku Food­watch przetestowało m.in. zawartość szkodli­wych sub­stancji w płatkach śni­adan­iowych (najwięcej ole­jów min­er­al­nych wykry­to w pro­duk­tach mar­ki Kellogg’s) oraz pop­u­larnych na Zachodzie wielka­noc­nych króliczków (najszkodli­wsze okaza­ły się złote zającz­ki Lind­ta).

Raporty orga­ni­za­cji Food­watch przy­czyniły się do złoże­nia w Par­la­men­cie Europe­jskim pro­jek­tu rezolucji w spraw­ie ure­g­u­lowa­nia zawartoś­ci ole­jów min­er­al­nych w środ­kach spoży­w­czych i innych pro­duk­tach codzi­en­nego użytku, który wzy­wa do ograniczenia ich iloś­ci nie tylko w jedze­niu, ale i np. żelach pod prysznic, z których szkodli­we sub­stanc­je mogą przenikać wprost do naszego ciała.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz