Nowy model Matki Polki

Nowy model Matki Polki

by -
Spełnione profesjonalistki czy niespełnione “superwoman”? Panie domu czy obywatelki świata? Zachłanne konsumpcjonistki, a może: osamotnione konserwatystki? Współczesnych portret Polek znacząco odbiega od tego, który reprezentowały nasze matki i babki.

Happy loving family. mother and child girl playing kissing and hugging

Dużą grupę, bo aż ok. 5 mil­ionów stanow­ią kobi­ety, które są sfrus­trowane. W więk­szoś­ci to są mat­ki. Ich frus­trac­ja wyni­ka z nie potrafią połączyć obow­iązków związanych z byciem mamą, gospo­dynią domową, part­nerką z obow­iązka­mi wynika­ją­cym z pra­cy zawodowej. Efekt jest taki, że są niespełnione w pra­cy, bo myślą o dzieci­ach, a kiedy są w domu, myślą o kari­erze zawodowej — mówi Katarzy­na Paw­likows­ka ekspert ds. zachowań społecznych kobi­et.

Mat­ka kon­tra cór­ka
64% młodych Polek (18–24 lata) czu­je wspar­cie mat­ki w dąże­niu do rozwi­ja­nia oso­bistych pasji i planów zawodowych. 45% kobi­et w tej grupie wiekowej deklaru­je, że mama jest dla nich inspiracją i wzorem kobi­ety. Respon­den­t­ki nie chcą jed­nak powielać mod­elu mat­ki i żony, jaki zna­ją z włas­nego domu, praw­dopodob­nie widząc codzi­enne stresy i prze­ciąże­nie.

Najsil­niejsze wspar­cie odczuwa­ją kobi­ety pochodzące ze środowisk wiejs­kich. O ile w dużych mias­tach (powyżej 500 tys. mieszkańców) 55% młodych kobi­et deklaru­je, że mogły liczyć na pomoc mat­ki w roz­wo­ju oso­bistych pasji i planów zawodowych, o tyle w grupie kobi­et mieszka­ją­cych na wsi ten wynik wynosi 67%.

Uważam, że to w znacznej mierze efekt „niedokońc­zonej rewolucji“ kilku mil­ionów kobi­et, które dziś mają dorosłe lub doras­ta­jące cór­ki, a 20–25 lat temu wchodz­iły w czas decyzji o wyb­o­rach dróg życiowych – mówi Katarzy­na Paw­likows­ka, ekspert ds. zachowań społecznych kobi­et.

Jak pod­kreśla badacz­ka, bard­zo częs­to miały one odwagę opuś­cić swo­je środowisko po to, by się ksz­tał­cić, mając nadzieję na akty­wne i udane życie zawodowe. Wiele z nich należy do pier­wszego pokole­nia żyjącego otwar­cie w związkach part­ner­s­kich (choć z cza­sem wiele z tych związków zostało zale­gal­i­zowanych). Ale choć kobi­ety te deklaru­ją lib­er­al­ny świato­pogląd, bard­zo trady­cyjne wychowanie wdrukowało w ich głowy i ser­ca konieczność poświęce­nia się dla rodziny.

Około 70% kobi­et w wieku 35+ deklaru­je, że zostały wychowane przez matkę w poczu­ciu, iż najważniejsze jest bycie dobrą matką, żoną i gospo­dynią domową. 22% pań w wieku 35–44 lata potwierdza, że chci­ały­by wzorować się na swo­jej matce i inspirować się jej postawą, a jed­nak nie znalazły na tę zmi­anę wewnętrznej siły.

Tę wielką grupę Polek nieusta­ją­co nęka poczu­cie winy. Nie chcą one życia z pięt­nem wiecznego roz­dar­cia dla swoich córek. Dlat­ego wychowu­ją je zupełnie inaczej – to one sto­ją za dokonu­ją­cym się właśnie przełomem.

Niespełnie­nie i miłość do dzieci dała im moc, by stały się nowy­mi „Matka­mi Polka­mi“, wychowu­ją­cy­mi cór­ki tak, by żyły w zgodzie ze sobą, dzieliły się obow­iązka­mi z part­nerem i potrafiły odpuś­cić sobie to, czego one same nie potrafią – doda­je Katarzy­na Paw­likows­ka.

Stereo­typ mat­ki i syna
Bard­zo ciekawe zjawisko wys­tępu­je także w sferze wychowa­nia chłopców. Wyraźnie wskazu­je ono na to, że pro­ces zmi­an w pode­jś­ciu matek do wychowa­nia dzieci jeszcze się nie zakończył. Około 70% kobi­et mają­cych bra­ta na pytanie o to, czy jest on wychowywany podob­nie, odpowiedzi­ało, że jest on wychowywany według takich samych zasad. Jed­nocześnie jed­nak podob­na licz­ba Polek deklaru­je, że brat miał lub ma znacznie mniej obow­iązków niż one.

Nowe Mat­ki Pol­ki cią­gle stereo­ty­powo wychowu­ją synów. Wyda­je się, że świato­poglą­dowo są już gotowe na zmi­anę, ale etap przeła­ma­nia bari­ery wychowa­nia z równym podzi­ałem obow­iązków między dzieci obu płci jest jeszcze przed nimi.

Badanie doty­czące postaw wychowaw­czych matek w kon­tekś­cie przy­go­towywa­nia ich córek do dorosłego życia w społeczeńst­wie zostało przeprowad­zone przez Katarzynę Paw­likowską (Gar­den of Words) i agencję badaw­czą Mai­son & Part­ners między 29 kwiet­nia a 18 maja 2016 r. Zre­al­i­zowano je na ogólnopol­skim pan­elu badaw­czym Ari­ad­na, na pró­bie ogólnopol­skiej 2102 osób.

Katarzy­na Paw­likows­ka jest ekspertem w dziedzinie zachowań społecznych i kon­sumenc­kich kobi­et. Pomysło­daw­czyni i współau­tor­ka badań dają­cych reprezen­taty­wny obraz współczes­nych Polek („Pol­ki same o sobie” Gar­den of Words, DB Mai­son 2012) oraz książ­ki „Pol­ki” (WUW, 2014). Autor­ka pub­likacji na tem­at mar­ketingu kierowanego do kobi­et, pt. „Czu­jesz?” (CDW, 2011). Założy­ciel­ka agencji Gar­den of Words.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz