Niedobór magnezu? Nie przegap tych sygnałów!

Niedobór magnezu? Nie przegap tych sygnałów!

by -
Każda z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że życie mamy pełne jest wyzwań, a czasami także stresu. Na co dzień realizujemy wiele różnych zadań, troszczymy się o nasze pociechy i dbamy o dom – zmęczenie bywa więc czymś zupełnie naturalnym. Jeśli jednak oprócz przemęczenia zauważymy migreny, skurcze mięśni czy niepokojące zmiany skórne, przyczyną może okazać się… niedobór magnezu.

 

Brak mag­nezu – najważniejsze objawy

Niedobór mag­nezu zazwyczaj szy­bko daje o sobie znać, a nasz orga­nizm wysyła różne syg­nały. Nieste­ty częs­to są one mało charak­terysty­czne – spraw­ia to, że bywa­ją przeoc­zone lub zlekce­ważone. Najłatwiej nam przeoczyć chy­ba przemęcze­nie – bo prze­cież każ­da mama doskonale zna ten stan… Zwróćmy uwagę, czy nie towarzyszy mu także obniże­nie nas­tro­ju bądź zwięk­szona podat­ność na stres – są to bowiem kole­jne symp­to­my braku mag­nezu. Warto zwró­cić uwagę także na pow­tarza­jące się migreny czy też gorszą kondy­cję skóry, włosów oraz paznok­ci. Niedobór mag­nezu w orga­nizmie daje również dosyć charak­terysty­czne objawy, jaki­mi są skur­cze: najczęś­ciej mięśni nóg (uda, łyd­ki, podudzia, stopy), ale też dłoni, brzucha, a nawet powiek. Jeśli jesteś akty­wną mamą i częs­to upraw­iasz sport, przy niedoborze mag­nezu możesz zauważyć także spadek formy, skłon­ność do kon­tuzji czy przyspies­zone bicie ser­ca.

 

Jakie są przy­czyny niedoboru mag­nezu?

W dzisiejszych cza­sach niedobór mag­nezu jest bard­zo częs­to wys­tępu­ją­cym prob­le­mem. Dzieje się tak z powodu try­bu życia, jaki prowadz­imy. Jed­ną z przy­czyn jest nieod­powied­nia dieta. Będąc cią­gle w biegu, częs­to sięgamy po pro­duk­ty wysoko przetwor­zone, jemy niereg­u­larnie i niezdrowo. Co więcej, naduży­wamy uży­wek takich jak kawa, moc­na herba­ta oraz alko­hol. Wszys­tko to spraw­ia, że w orga­nizmie jest zbyt mało mag­nezu. Kole­jną przy­czyną kłopotów jest stres – wpły­wa on na obniże­nie poziomu tego cen­nego pier­wiast­ka w orga­nizmie. Mamy do czynienia z mech­a­nizmem błęd­nego koła, ponieważ nis­ki poziom mag­nezu wiąże się jed­nocześnie ze zwięk­sze­niem podat­noś­ci na stres. W przy­pad­ku osób upraw­ia­ją­cych reg­u­larnie sport prob­le­mem może być odwod­nie­nie spowodowane niewłaś­ci­wym uzu­peł­ni­an­iem elek­trolitów w trak­cie inten­sy­wnego treningu.

 

Jak może­my sobie pomóc?

Po pier­wsze – nie lekce­waż objawów. To, że jesteś mamą, nie oznacza, że przemęcze­nie powin­no być uważane za nor­mal­ny stan. Obser­wuj uważnie swój orga­nizm i jego reakc­je. Jeżeli zależy ci na pro­fi­lak­tyce, możesz sięgnąć po mag­ne­zowe suple­men­ty diety. Nato­mi­ast w przy­pad­ku, kiedy już zauważyłaś u siebie niepoko­jące symp­to­my, lep­iej będzie sięgnąć po lek (może być to preparat mag­ne­zowy ze zwięk­szoną dawką mag­nezu, jak np. Magne B6 Max). Warto pamię­tać, że najłatwiej przyswa­jal­ny przez orga­nizm są cytryn­ian lub mleczan mag­nezu. Wchła­ni­an­ie pier­wiast­ka ułatwia też dodatek wit­a­miny B.

Na co dzień sku­pi­asz się na zdrow­iu swo­jego dziec­ka. Nie zapom­i­naj jed­nak o włas­nych potrze­bach – utrzy­manie odpowied­niego poziomu mag­nezu poz­woli ci pozbyć się zmęczenia, migreny czy też innych uciążli­wych objawów.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz