Nie mów dziecku, że warzywa są zdrowe

Nie mów dziecku, że warzywa są zdrowe

by -
Jedząc marchewkę będziesz widział w ciemnościach — to jeden z trików stosowany przez rodziców, żeby przekonać dziecko do jedzenia warzyw. Najnowsze badania pokazują, że stosowanie “czarodziejskich” argumentów wobec dzieci ma dokładnie odwrotny skutek od zamierzonego.

Enjoying breakfast cereal

Naukow­cy z North­west­ern Uni­ver­si­ty w stanie Illi­nois podzielili dzieci w wieku od 3 do lat 5 na dwie grupy. Dzieciom z obu grup podano warzy­wa. Malu­chom z pier­wszej grupy powiedziano, że przekąs­ka, którą zjedzą wpłynie na ich siłę i pomoże w nauce liczenia. Dzieciom z drugiej grupy podano danie bez infor­ma­cji o właś­ci­woś­ci­ach. Jaki był wynik? Ci, którzy nie otrzy­mali infor­ma­cji o danym warzy­wie, zjedli więcej. Wszys­tko dlat­ego, że infor­ma­c­ja o korzyst­nym dzi­ała­niu pod­suwa myśl, że jeśli coś jest zdrowe, to trze­ba spróbować czegoś niezdrowego. W ten sposób dzieci mogą trak­tować jedze­nie jako narzędzie do osiąg­nię­cia celu — lep­iej się uczyć, szy­b­ciej bie­gać, wyżej skakać i jed­nocześnie dochodzą do do wniosku, że jedze­nie nie jest tak smaczne, jak im się wydawało, i jedzą go mniej.

Autorzy bada­nia dos­zli do wniosku, że ich obserwac­je mogą się przy­dać pro­du­cen­tom żywnoś­ci, którzy zami­ast pod­kreślać walo­ry zdrowotne płynące z jedzenia ich pro­duk­tu, powin­ni skupić się na pozy­ty­wnych doświad­czeni­ach płyną­cych z jedzenia. To cen­na wskazówka dla ekspertów diete­tyków, zaj­mu­ją­cych się walką z otyłoś­cią i cukrzy­cą typu dziecięcego. Badacze radzą rodz­i­com nie­jad­ków, by zami­ast opowiadać co się stanie gdy dziecko zje obi­ad, wystar­czy zwykłe: ummm pycha! Proste?

(źródło:dailymail)

PODOBNE ARTYKUŁY

3 KOMENTARZE

Dodaj komentarz