Najlepsza książka dziecięca 2015 – już wybrana

Najlepsza książka dziecięca 2015 – już wybrana

by -

Mali czytel­ni­cy i ich rodz­ice zde­cy­dowali, że najlep­szą książką dla dzieci jest dzieło Justyny Bednarek i Daniela de Latoura – „Niesamowite przy­gody dziesię­ciu skar­petek (czterech prawych i sześ­ciu lewych)” Wydawnict­wa Porad­nia K.

 

Nagrod­zona his­to­ria odpowia­da na pytanie, które może wydawać się bła­he, a jed­nak nad odpowiedz­ią główkowała nie jed­na oso­ba – co dzieje się z zagin­iony­mi i roz­parowany­mi skar­petka­mi? Justy­na Bednarek – pis­ar­ka, dzi­en­nikar­ka, mama Bart­ka, Antka i Baś­ki – odkry­wa tę tajem­nicę na 160 boga­to ilus­trowanych stronach. Okazu­je się, że zagin­ione skar­pet­ki rusza­ją w świat, robią zawrotne kari­ery i mają świetne przy­gody: zosta­ją gwiaz­da­mi fil­mowy­mi, detek­ty­wa­mi, mysi­mi mama­mi albo po pros­tu uszczel­ni­a­ją wronie gni­az­do. Perypetie bohaterów zobra­zował pop­u­larny grafik i muzyk – Daniel de Latour.

Wśród nich, poza lau­re­atem, znalazły się dwa niezwykłe albumy: „Pszc­zoły” (Wydawnict­wo Dwie Siostry) Pio­tra Sochy o owadach, bez których świat nie mógł­by ist­nieć oraz „Pod wodą/Pod ziemią” (Wydawnict­wo Dwie Siostry) Alek­sandry i Daniela Mizielińs­kich. Autorzy doce­nieni na między­nar­o­dowej are­nie za „Mapy”, tym razem wprowadzą małego czytel­ni­ka w głąb plan­e­ty. O ważnych sprawach dysku­tu­ją bohaterowie „Królewny” (Wydawnict­wo Baj­ka). Postaci wymyślone przez Roksanę Jędrze­jew­ską-Wró­bel i narysowane przez Mar­i­an­nę Okle­jak próbu­ją zdefin­iować poję­cia, takie jak szczęś­cie czy samot­ność, o których trud­no roz­maw­ia się nawet dorosłym. „Kró­lik i Chopin” (Wydawnict­wo Rea) por­tu­gal­skiego pis­arza Miguela Sousa Tavere­sa to opowieść, w której kró­lik odkry­wa­jąc świat flo­ry i fauny, poz­na­je jeden z najws­panial­szych wynalazków człowieka – muzykę. Zwierzę zaprzy­jaź­nia się z genial­nym kom­pozy­torem, co owocu­je pow­staniem spec­jal­nego utworu.

Przecinek i Krop­ka” to orga­ni­zowany przez Empik konkurs, w którym liczy się wszys­tko, co w książkach dla dzieci najważniejsze – jakość lit­er­ac­ka, dbałość o ilus­trac­je, innowa­cyjność i wartość eduka­cyj­na. O zwycięz­cy zade­cy­dowali czytel­ni­cy. W inter­ne­towym plebis­cy­cie przez dwa tygod­nie odd­awano głosy na jed­ną z pię­ciu nomi­nowanych pozy­cji. Final­istów wybrało grono znaw­ców lit­er­atu­ry dziecięcej.

Selekcji dokon­ało grono znaw­ców lit­er­atu­ry dla najmłod­szych: Doro­ta Koman – dzi­en­nikar­ka i prezes Fun­dacji Pro­mocji Pol­skiej Książ­ki „Ars Lib­ri”, Ewa Gru­da – dyrek­tor Muzeum Książ­ki Dziecięcej, Ewa Świerżews­ka – tłu­macz i redak­tor naczel­na por­talu Qltur­ka oraz psy­cholog dziecię­ca dr Alek­san­dra Piotrows­ka. Inic­ja­torem i orga­ni­za­torem konkur­su „Przecinek i Krop­ka” jest sieć salonów Empik.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz