Lego — wyspa kreatywności

Lego — wyspa kreatywności

by -

Takich even­tów LEGO jeszcze nie było! We wrześniu fir­ma LEGO Pol­s­ka zaprasza na wielkie, rodzinne, bezpłatne imprezy pod hasłem „LEGO® Wys­pa kreaty­wnoś­ci”, pod­czas których dzieci będą mogły cały­mi dni­a­mi baw­ić się klock­a­mi LEGO i budować wszys­tko, co pod­powie im wyobraź­nia. Even­ty odbędą się w cen­tra­ch hand­lowych w Warsza­w­ie, Krakowie, Gdańsku i Wrocław­iu.

LEGO_Wyspa_Kreatywnosci

LEGO Wys­pa kreaty­wnoś­ci” to miejsce, gdzie wszys­tko jest możli­we. Tu dzieci mogą dać upust swej kreaty­wnoś­ci i zbu­dować z klock­ów LEGO wszys­tko, co tylko przyjdzie im do głowy! Po przekrocze­niu mag­icznego por­talu zna­jdą się w różnych stre­fach: Wys­pa pomysłów, LEGO® NEXO KNIGHTS™, LEGO® NINJAGO, LEGO® Friends, LEGO® City, LEGO® DUPLO® i LEGO® Video Games, gdzie będą mogły baw­ić się pro­duk­ta­mi LEGO i brać udzi­ał w licznych konkur­sach z atrak­cyjny­mi nagro­da­mi. Z kolei dla rodz­iców w stre­fie LEGO DUPLO odbędą się warsz­taty, pod­czas których dowiedzą się, jak dzię­ki zabaw­ie klock­a­mi LEGO DUPLO mogą wspier­ać już od najmłod­szych lat wszech­stron­ny rozwój swoich dzieci: moto­ryczny, emocjon­al­ny i społeczny, wzmac­ni­a­jąc przy tym ich kreaty­wność i wiarę we własne siły.

Nowoś­cią w ramach cyk­lu imprez „LEGO Wys­pa kreaty­wnoś­ci” będzie stre­fa „Wys­pa pomysłów”, stanow­ią­ca kwin­tes­encję zabawy klock­a­mi LEGO tzn. możli­wość urzeczy­wist­nienia wszys­tkiego, co rodzi się w wyobraźni dziec­ka. Małym fanom LEGO zostaną zapro­ponowane różne zagad­nienia np. sen, miłość, wol­ność, pię­kno, odwa­ga, fan­taz­ja, pra­ca, mądrość, które mają pobudz­ić ich kreaty­wność, dając okazję do tworzenia autors­kich budowli. Tem­aty będą na bieżą­co zmieni­ane w zależnoś­ci od dziecię­cych pomysłów i życzeń. Naj­ciekawsze kon­strukc­je wezmą udzi­ał w konkur­sach i będą pre­miowane prezen­tem-niespodzianką. Dodatkowo zostanie przeprowad­zona spec­jal­na akc­ja w medi­ach społecznoś­ciowych. Na pro­filu www.facebook.com/LEGO/ lub na pry­wat­nych kon­tach na Insta­gramie rodz­ice będą mogli zamieszczać zdję­cia mod­eli swych dzieci z hash­tagiem #LEGOwys­pakreaty­wnosci. Dzieci będą mogły budować na imprezie lub w domu. Opub­likowane zdję­cia z hash­tagiem pod­czas even­tu pojaw­ią się na wielkim telebimie, a wszys­tkie zdję­cia wezmą udzi­ał w konkur­sie. 40 najbardziej kreaty­wnych prac zostanie nagrod­zonych atrak­cyjny­mi zestawa­mi LEGO.

Obok najwięk­szej stre­fy „Wys­pa pomysłów” staną także mniejsze sek­to­ry tem­aty­czne, naw­iązu­jące do najpop­u­larniejszych kolekcji LEGO. Dzieci będą mogły tworzyć mod­ele według włas­nych pomysłów w ryc­er­skim świecie LEGO NEXO KNIGHTS™, stać się wojown­ikiem nin­ja w krainie LEGO NINJAGO, baw­ić się z przy­jaciółka­mi z Heart­lake i odgry­wać scen­ki doty­czące ich ulu­bionych zain­tere­sowań: muzy­ki, sportu, tań­ca, zwierząt i przy­rody w sek­torze LEGO Friends, a także zostać prawdzi­wym bohaterem: strażakiem, polic­jan­tem, lekarzem, lot­nikiem czy spec­jal­istą od wulka­nów w stre­fie LEGO City. Dla miłośników wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci zostanie przy­go­towana zona LEGO Video Games z kon­so­la­mi PlaySta­tion 4 i zain­stalowany­mi różnorod­ny­mi gra­mi video LEGO. Z kolei dla najmłod­szych budown­iczych w wieku od 1,5 do 5 lat zostanie stwor­zony sek­tor LEGO DUPLO. W „base­nie” wypełnionym klock­a­mi LEGO DUPLO oraz na stoliczkach do zabawy maluchy będą układać swo­je pier­wsze budowle, a rodz­ice będą mogli uczest­niczyć w bezpłat­nych warsz­tat­ach eduka­cyjnych i dowiedzieć się, w jaki sposób pod­czas zabawy klock­a­mi LEGO® DUPLO® sty­mu­lować dziecięcą kreaty­wnoś­ci i wyobraźnię, koor­dy­nację ruchową, doskon­al­ić umiejęt­noś­ci man­u­alne, intelek­tu­alne i społeczne. Prowadzą­cy pokażą także inspiru­jące ćwiczenia, dzię­ki który­mi maluchy pod­czas zabawy z rodzi­ca­mi będą mogły nauczyć się literek, cyfer­ek, ksz­tałtów i kolorów.

Otwarte, rodzinne even­ty LEGO® Wys­pa kreaty­wnoś­ci odbędą się w następu­ją­cych miejs­cach i ter­mi­nach:

1–8 wrześ­nia — Cen­trum Hand­lowe Arka­dia w Warsza­w­ie

10–11 wrześ­nia — Gale­ria Krakows­ka w Krakowie

17–18 wrześ­nia — Gale­ria Bał­ty­c­ka w Gdańsku

24–25 wrześ­nia — Cen­trum Hand­lowe Mag­no­lia Park we Wrocław­iu.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz