Kobiety karmiące oczami Ivette Ivens

Kobiety karmiące oczami Ivette Ivens

by -
Karmienie piersią w miejscach publicznych wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Kobiety często obawiają się negatywnych komentarzy, wstydzą się… Przeciw dyskryminacji kobiet karmiących wystąpiła Ivette Ivens i stworzyła album zatytułowany Breastfeeding Goddesses, czyli Boginie karmiące piersią.

Dla niek­tórych kobi­et karmie­nie pier­sią może być nieprzy­jemne, niewygodne, cza­sa­mi nawet bolesne. Dla innych to akt miłoś­ci, spełnienia, misty­czne przeży­cie… Dopó­ki kobi­ety karmią dzieci we włas­nych 4 ścianach wszys­tko jest ok. Gorzej kiedy wychodzą na ulice, do parków, sklepów, restau­racji. Ten nat­u­ral­ny akt — jakim jest karmie­nie pier­sią — wciąż przez niek­tórych odbier­any jest jako coś nies­macznego, prowokację, a nawet obnażanie się.

Litews­ka fotograf­ka, mama dwój­ki dzieci, mówi, że dzieci karmiła wszędzie — zaczy­na­jąc od koś­cioła poprzez tar­gowiska, na diza­jn­er­s­kich butikach kończąc. Jej zdaniem karmić pier­sią trze­ba wtedy, kiedy potrze­bu­je tego dziecko, bez wzglę­du na okolicznoś­ci.

Ilus­trac­je w jej książce pokazu­ją kobi­ety karmiące pier­sią w miejs­cach pub­licznych. Jak się czu­ją w tej sytu­acji i jak wyglą­da­ją. Naszym zdaniem to “Boginie” — tak mówi o nich Ivette Ivens. A Wy, jak czułyś­cie się karmiąc pier­sią?

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz