Karmienie piersią od A do Z

Karmienie piersią od A do Z

by -
Zbliżający się Polski Tydzień Promocji Karmienia Piersią to doskonała okazja, by przedstawić już czwartą z serii publikację edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” – Poradnik karmienia piersią według zaleceń Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD). Jaką rolę odgrywa karmienie piersią w programowaniu żywieniowym i prewencji otyłości? Jaki ma wpływ na zdrowie dziecka teraz i w przyszłości? Dlaczego pokarm kobiecy uważany jest przez ekspertów za najbardziej specjalistyczne pożywienie dla niemowląt? Na te i inne pytania odpowiedzi udzieli najnowszy, opracowany przy współpracy wybitnych ekspertów, bezpłatny Poradnik karmienia piersią według zaleceń PTGHiŻD.

 

breastfeeding. mother breast feeding her baby toddler

Karmie­nie pier­sią stanowi jeden z fun­da­men­tów budowa­nia zdrowia najmłod­szych pokoleń Polaków. To ważny ele­ment pro­gramowa­nia żywieniowego we wczes­nym okre­sie życia. By wspier­ać pro­mocję tego typu karmienia, PTGHiŻD opra­cow­ało i zaadap­towało do warunk­ów pol­s­kich najnowsze wyty­czne między­nar­o­dowych towarzys­tw naukowych i renomowanych insty­tucji oraz zespołów ekspertów. Celem, do którego należy dążyć, są zalece­nia Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO) – wyłączne karmie­nie pier­sią przez 6 pier­wszych miesię­cy życia dziec­ka oraz jego kon­tynu­ac­ja po rozsz­erze­niu diety nawet do 2. roku życia. Nieste­ty, dane z bada­nia[1] opub­likowanego w 2015 roku, wskazu­ją, że pod­sta­wowe zalece­nia WHO doty­czące karmienia nat­u­ral­nego w Polsce nie są real­i­zowane. Niedostate­czne wspar­cie i edukac­ja kobi­et w tym zakre­sie stanowi główny powód rezy­gnacji matek z karmienia pier­sią, nieste­ty już nawet w ciągu 1 miesią­ca życia dziec­ka. Powody rezy­gnacji z karmienia pier­sią wynika­ją częs­to z niewiedzy i błęd­nego przeko­na­nia, bo 35% matek dzieci do 4. m.ż. i 48% matek dzieci do 6.m.ż.[2]. deklaru­je, że powo­dem zaprzes­ta­nia karmienia pier­sią było poczu­cie, że dziecko się nie naja­da lub przeko­nanie o braku pokar­mu.

W odpowiedzi na niepoko­jące wyni­ki bada­nia oraz realne potrze­by kobi­et, które chcą karmić nat­u­ral­nie i poszuku­ją kom­plek­sowego źródła wiedzy, pow­stał Porad­nik karmienia pier­sią według zale­ceń PTGHiŻD, który, poza eksper­cką wiedzą, będzie dla nich wspar­ciem i pomoże rozwiać wąt­pli­woś­ci związane z pro­ce­sem lak­tacji. „Aktu­alne rekomen­dac­je to nie rewoluc­ja w zalece­ni­ach, a wyłącznie przy­pom­nie­nie o tym nowym pokole­niom lekarzy i rodz­iców” – mówi prof. Han­na Sza­jew­s­ka – Kierown­ik Klini­ki Pedi­atrii Warsza­wskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego. – „Rewoluc­ja nie jest potrzeb­na, bo karmie­nie pier­sią było, jest i będzie opty­mal­nym sposobem żywienia niemowląt. Karmie­nie pier­sią to najlep­sze, co moż­na dać dziecku”.

Porad­nik karmienia pier­sią został zain­spirowany potrze­ba­mi mam i przyszłych mam. Mamy, które prag­ną karmić pier­sią, sta­ją częs­to w obliczu licznych, częs­to sprzecznych ze sobą źródeł infor­ma­cji, co powodu­je dezori­en­tację. Dlat­ego pod­czas redagowa­nia Porad­ni­ka ściśle współpra­cow­ali zarówno eksper­ci z zakre­su pedi­atrii, jak i spec­jal­iś­ci ds. żywienia. Pub­likac­ja porusza cały szereg zagad­nień związanych z karmie­niem nat­u­ral­nym. Poza rozdzi­ała­mi poświę­cony­mi anal­izie składu mle­ka i praw­idłowym tech­nikom karmienia, zaw­iera wiele prak­ty­cznych wskazówek, doty­czą­cych codzi­en­nych czyn­noś­ci związanych z karmie­niem pier­sią oraz diety kobi­ety karmiącej. W Porad­niku znaleźć moż­na również zbiór fak­tów i mitów związanych z karmie­niem pier­sią.

Kobi­ety w ciąży oraz rodz­ice najmłod­szych dzieci coraz częś­ciej zda­ją sobie sprawę z wpły­wu  praw­idłowego żywienia na przyszłe zdrowie już od momen­tu poczę­cia, a następ­nie w niemowlęctwie i wieku dziecię­cym i chcą ten czas wyko­rzys­tać jak najlepiej. To ważne, ponieważ 1000 pier­wszych dni życia dziec­ka ma fun­da­men­talne znacze­nie dla zdrowia dziec­ka ter­az i w jego dorosłym życiu. Jeszcze dłu­go po nar­o­dz­i­nach, w okre­sie karmienia pier­sią i rozsz­erza­nia diety dziec­ka inten­sy­wnie rozwi­ja się jego mózg, ksz­tał­tu­je układ odpornoś­ciowy, dojrze­wa układ pokar­mowy i pro­gra­mu­je się metab­o­lizm. W tym cza­sie ksz­tał­tu­ją się także nawy­ki żywieniowe. Poprzez praw­idłowe żywie­nie w okre­sie tego inten­sy­wnego roz­wo­ju i wzros­tu, rodz­ice mają real­ny wpływ na zdrowie dziec­ka ter­az i w przyszłoś­ci.

Porad­nik karmienia pier­sią według zale­ceń PTGHiŻD to, po kam­panii „Mamo, razem damy radę nauczyć się karmienia pier­sią”, kole­j­na inic­jaty­wa wspier­a­ją­ca karmie­nie nat­u­ralne real­i­zowana przez eduka­cyjny pro­gram 1000 pier­wszych dni dla zdrowia. Porad­nik opra­cow­ała redak­tor i mama czwór­ki dzieci – karmionych pier­sią – Aldona Mikul­s­ka, przy kon­sul­tacji z eksper­ta­mi z zakre­su żywienia najmłod­szych dzieci. Rozdzi­ał poświę­cony diecie mamy karmiącej przy­go­towała dr inż. diete­ty­ki Joan­na Rach­tan-Jan­ic­ka. Porad­nik karmienia pier­sią to jużczwarta wartoś­ciowa pub­likac­ja, stwor­zona w ramach eduka­cyjnego pro­gra­mu „1000 pier­wszych dni dla zdrowia”. W lutym 2013 roku opub­likowano Porad­nik żywienia dziec­ka w wieku od 1. do 3. roku życia, w październiku 2013 roku – Porad­nik żywienia kobi­et w ciąży, nato­mi­ast pod koniec 2014 roku ukazał się Porad­nik żywienia niemowląt. Krok po kroku od nar­o­dzin do pier­wszych urodzin. Pełne wer­sje wszys­t­kich porad­ników są dostęp­ne na eduka­cyjnej plat­formie www.1000dni.pl.

poradnik-z-n_150x210_okladka-...


[1]Badanie przeprowad­zone przez prof. Bar­barę Królak-Ole­jnik oraz dr inż. Danutę Gajew­ską we współpra­cy z Fun­dacją NUTRICIA w lat­ach 2014–2015 w 42 szpi­ta­lach, na łącznej grupie 1679 matek dzieci do 12. miesią­ca życia oraz na grupie 767 osób z per­son­elu medy­cznego. Badanie obe­j­mowało V etapów: anki­ety w szpi­talu dla matek i per­son­elu medy­cznego, anki­ety tele­fon­iczne wśród matek dzieci po 2. miesiącu, po 4. miesiącu, po 6. miesiącu, po 12. miesiącu życia dziec­ka. W każdym kole­jnym etapie uczest­niczyły mat­ki, które wcześniej deklarowały, iż nadal karmią pier­sią i wyraz­iły zgodę na dal­szy udzi­ał w pro­jek­cie.

[2] IV etap bada­nia. Anki­eta skierowana do 654 matek.

źródło: newsrm.tv

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz