Jubileusz Fundacji Między Niebem a Ziemią

Jubileusz Fundacji Między Niebem a Ziemią

by -

Fun­dac­ja Między Niebem a Ziemią w tym roku obchodzi 5 urodziny, z tej okazji 8 grud­nia w Biznes Klu­bie na Sta­dion­ie Legii Warsza­wa, odbyła się wiel­ka aukc­ja chary­taty­w­na. Całkow­ity dochód przez­nac­zony został na stałą pomoc nieuleczal­nie chorym dzieciom i ich rodzi­nom.

 

Po aukc­jach w Gdańsku, Wrocław­iu i Krakowie, Warsza­wa była ostat­nim miastem, w którym odbyła się licy­tac­ja na rzecz Fun­dacji Między Niebem a Ziemią. Wieczór rozpoczął wspani­ałym wys­tępem MARIKI Mar­ty Kosakowskiej. Po chwili wzruszeń i prezen­tacji filmów o podopiecznych, odbyła się emocjonu­ją­ca licy­tac­ja, brawurowo prowad­zona przez dzi­en­nikarza One­tu Jarosława Kuź­niara. Goś­cie licy­towali prace m.in. Rafała Olbińskiego i Stanisława Młodożeń­ca, książ­ki z auto­grafa­mi: Roz­mowa Katarzyny Mont­gomery z Krystyną Jandą — „Pani Zysku­je przy bliższym poz­na­niu“ i wywiad rzekę Mag­dale­ny Łyczko z Robertem Biedroniem. Najwięk­sze emoc­je wzbudz­iła aukc­ja portre­tu pro­fe­so­ra Bar­toszewskiego autorstwa Rad­ka Pola­ka oraz indy­wid­u­alne warsz­taty fotograficzne z tym samym fotografem. Zostały sprzedane za reko­r­dową jak doty­chczas kwotę ze wszys­t­kich aukcji od 5 lat.

His­to­ria Fun­dacji zaczęła się w maju 2011 roku, kiedy mec. Syl­wia Zarzy­c­ka, funda­tor­ka Między a Ziemią zde­cy­dowała o założe­niu orga­ni­za­cji, mającej na celu wspieranie rodzin nieuleczal­nie chorych dzieci. Założy­ciel­ka Fun­dacji wielokrot­nie nagradzana była za swo­ją dzi­ałal­ność pro bono.

- To co wyróż­nia naszą Fun­dację od innych jest to, że opieką obe­j­mu­je­my całą rodz­inę, nie tylko nieuleczal­nie chore dzieci. Obec­nie opieku­je­my się 50 rodz­i­na­mi z całej Pol­s­ki. Znam oso­biś­cie praw­ie każde dziecko i ich rodz­iców, dokład­nie wiem czego im potrze­ba. U nas nie ma anon­i­mowoś­ci, są przy­ja­ciel­skie relac­je — mówi prezes Fun­dacji Między Niebem a Ziemią, mec. Syl­wia Zarzy­c­ka.

Corocznie odby­wa­ją się akc­je chary­taty­wne na rzecz podopiecznych. Tym razem pod hasłem „Życie jest podróżą” opub­likowano książkę z udzi­ałem min.: Beaty Paw­likowskiej oraz Jana Meli, z której dochód przez­nac­zony jest w całoś­ci na cele statu­towe. Każdą ogólnopol­s­ką akc­ję kończą finały akcji połąc­zone aukc­ja­mi, które odby­wa­ją się w czterech mias­tach w Polsce.

- Naszym sukce­sem jest fakt, że przez te kil­ka lat ist­nienia orga­ni­za­cji udało nam się skupić wokół siebie liczne grono osób — prawników i biz­nes­menów — które sys­tem­aty­cznie biorą udzi­ał w naszych akc­jach i aukc­jach — doda­je Zarzy­c­ka .

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz