Finaliści konkursu “Przecinek i Kropka”

Finaliści konkursu “Przecinek i Kropka”

by -

"Przecinek i kropka" - to konkurs, w którym liczy się wszystko, co w książkach dla dzieci najważniejsze - jakość literacka, dbałość o ilustracje, innowacyjność i wartość edukacyjna. Kto w tym roku znalazł się w finale? Tu znajdziesz odpowiedź.

Pon­ad sto książek dla dzieci wal­czyło o nom­i­nację do nagrody „Przecinek i Krop­ka”. Jury wybrało pięć najlep­szych. Decyz­ja o tym, kto zdobędzie najbardziej prestiżowy i jeden z najs­tarszych w Polsce lau­rów w kat­e­gorii lit­er­atu­ry dla najmłod­szych należy ter­az do czytel­ników.

Przecinek i Krop­ka” to orga­ni­zowany przez Empik konkurs, w którym liczy się wszys­tko, co w książkach dla dzieci najważniejsze – jakość lit­er­ac­ka, dbałość o ilus­trac­je, innowa­cyjność i wartość eduka­cyj­na. W tym roku jury doceniło pozy­c­je: „Niesamowite przy­gody dziesię­ciu skar­petek”, „Kró­lik i Chopin”, „Pszc­zoły”, „Królew­na” i „Pod wodą/Pod ziemią”. Kole­jny ruch należy do czytel­ników – od 23 mar­ca do 5 kwiet­nia moż­na głosować na najlep­szy tytuł na stron­ie inter­ne­towej przecinekikropka.pl. Zwycięzcę konkur­su poz­namy 23 kwiet­nia na gali, która odbędzie się pod­czas czwartej edy­cji Fes­ti­walu Książ­ki Dziecięcej Tere-Fere. Nagrodę wręczy ambasador­ka „Przecin­ka i Krop­ki” – aktor­ka i mama Mag­dale­na Różcz­ka.

Wśród nomi­nowanych za 2015 rok książek znalazły się dwa niezwykłe albumy: „Pszc­zoły” (Wydawnict­wo Dwie Siostry) Woj­ciecha Gratkowskiego z ilus­trac­ja­mi Pio­tra Sochy o owadach, bez których świat nie mógł­by ist­nieć oraz „Pod wodą/Pod ziemią” (Wydawnict­wo Dwie Siostry) Alek­sandry i Daniela Mizielińs­kich. Autorzy doce­nieni na między­nar­o­dowej are­nie za „Mapy”, tym razem prowadzą małego czytel­ni­ka w głąb plan­e­ty. O ważnych sprawach dysku­tu­ją bohaterowie „Królewny” (Wydawnict­wo Baj­ka). Postaci wymyślone przez Roksanę Jędrze­jew­ską-Wró­bel i narysowane przez Mar­i­an­nę Okle­jak próbu­ją zdefin­iować poję­cia, takie jak szczęś­cie czy samot­ność, o których trud­no roz­maw­ia się nawet dorosłym. „Kró­lik i Chopin” (Wydawnict­wo Rea) por­tu­gal­skiego pis­arza Miguela Sousa Tavere­sa to opowieść, w której kró­lik odkry­wa­jąc świat flo­ry i fauny, poz­na­je jeden z najws­panial­szych wynalazków człowieka – muzykę. Zwierzę zaprzy­jaź­nia się z genial­nym kom­pozy­torem, co owocu­je pow­staniem spec­jal­nego utworu. Finałową piątkę zamy­ka książ­ka, która – jak wskazu­je tytuł – opowia­da „Niesamowite przy­gody dziesię­ciu skar­petek” (Wydawnict­wo Porad­nia K) narysowanych przez Daniela de Latoura. Justy­na Bednarek odkry­wa w niej tajem­niczy świat roz­parowanych i zagin­ionych skar­pet.

Selekcji dokon­ało grono znaw­ców lit­er­atu­ry dla najmłod­szych: Doro­ta Koman – dzi­en­nikar­ka i prezes Fun­dacji Pro­mocji Pol­skiej Książ­ki „Ars Lib­ri”, Ewa Gru­da – dyrek­tor Muzeum Książ­ki Dziecięcej, Ewa Świerżews­ka – tłu­macz i redak­tor naczel­na por­talu Qltur­ka oraz psy­cholog dziecię­ca dr Alek­san­dra Piotrows­ka. Inic­ja­torem i orga­ni­za­torem konkur­su „Przecinek i Krop­ka” jest sieć salonów Empik.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz