Dotykaj=Wygrywaj i pobij rekord Guinnessa

Dotykaj=Wygrywaj i pobij rekord Guinnessa

by -
Każdego roku w Polsce u ponad 17 tys. kobiet diagnozuje się raka piersi. Niestety, około 35% z nich nie ma szansy na wyleczenie z powodu zbyt późnego wykrycia choroby. Najczęstszym powodem jest późne zgłoszenie się do lekarza oraz brak wiedzy na temat wykonywania samobadania piersi.

Pobij reko­rd Guin­nes­sa!

Czy kiedykol­wiek myślałaś, aby wziąć udzi­ał w ustanowie­niu światowego reko­r­du? Ter­az masz okaz­ję!

1 października rusza 5. edy­c­ja kam­panii DOTYKAM=WYGRYWAM. Tego dnia, orga­ni­za­tor kam­panii, bieliźniana mar­ka Panache, wspólnie ze sto­warzysze­niem Pol­skie Ama­zon­ki Ruch Społeczny oraz z part­nerem — orga­ni­za­c­ją MOTORóżowi, pode­j­mą się PRÓBY POBICIA REKORDU GUINNESSA W SAMOBADANIU PIERSI, które odbędzie się na Bło­ni­ach przy Sta­dion­ie Nar­o­dowym w Warsza­w­ie. Wydarze­nie odbywać się będzie w ramach Nar­o­dowego Dnia Sportu orga­ni­zowanego przez Fun­dac­ję Zwal­cz Nudę.

Dołącz do nas! Bądź częścią tego reko­r­du i pomóż nam pobić wynik, który aktu­al­nie wynosi 2790 kobi­et. Potrze­bu­je­my Ciebie, Twoich pier­si i dłoni! Zabierz swo­ją siostrę, mamę, bab­cię, przyjaciółkę, sąsiadkę i kogo tylko zechcesz, by towarzyszyć nam w tym wydarze­niu. Impreza star­tu­je od godz. 12:00. Zaś bicie reko­r­du rozpocznie się o godz. 14:00. Zbiórka uczestników trwać będzie już od godz. 13:15.

Ambasadorka­mi Dotykam=Wygrywam, które również przyłączą się do bicia światowego reko­r­du są: Bea­ta Sad­ows­ka, Daria Widawska, Elżbieta Romanows­ka, Alek­san­dra Kisio, Katarzy­na Cichopek-Hakiel, Krysty­na Kof­ta, Ilona Felicjańska, Pauli­na Smaszcz-Kurza­jew­s­ka, Anna Popek, Karoli­na Szostak, Ewa Woj­ciechows­ka, Alek­san­dra Mikoła­jczyk, Mag­dale­na Waligórska, Agniesz­ka Wiel­go­sz, Anna Gzyra, Elżbieta Jędrzejewska.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz