Dlaczego po urodzeniu dziecka tracimy włosy

Dlaczego po urodzeniu dziecka tracimy włosy

by -

Prob­lem nad­miernie wypada­ją­cych włosów doty­czy więk­szoś­ci młodych mam. Najczęś­ciej związany jest ze sta­bi­liza­cją poziomu hor­monów, które wraca­ją do stanu sprzed ciąży. Cza­sa­mi jed­nak zdarza się, że inten­sy­w­na utra­ta włosów jest oznaką poważniejszych chorób. O tym, dlaczego tracimy włosy i jak temu prze­ci­wdzi­ałać opowia­da Anna Mack­o­jć, trycholog i ekspert kam­panii „Moja REGEN­er­ac­ja”.

wypadanie_wlosowDlaczego po porodzie tracę włosy?
Piękne, zdrowe, lśniące, a przede wszys­tkim gęste włosy to dom­e­na wszys­t­kich kobi­et, które są w ciąży — szczegól­nie w drugiej połowie. Wów­czas to w kobiecym orga­nizmie inten­sy­wnie wzras­ta poziom estro­genów, które powodu­ją przedłuże­nie fazy ana­genu (wzros­tu). Tuż po porodzie ich stęże­nie spa­da, a miesz­ki włosowe gwał­town­ie prze­chodzą w fazę tel­o­genu (faza spoczynku, kolok­wial­nie określana jako „faza wypada­nia włosa”). Jest to tak zwany pro­ces łysienia tel­ogenowego, w niek­tórych pub­likac­jach medy­cznych nazy­wany także „prze­jś­ciowym łysie­niem poporodowym”.

Poza okre­sem ciąży u prze­cięt­nej kobi­ety część mieszków włosowych — zwyk­le około 80% — jest akty­wowana. Kole­jne 20% pozosta­je w stanie wymi­any. Po urodze­niu dziec­ka następu­je spadek estro­genów, czyli powrót gospo­dar­ki hor­mon­al­nej orga­niz­mu do stanu sprzed ciąży. Efek­tem tego jest równoczes­ny powrót mieszków włosowych do stanu fizjo­log­icznego przed zajś­ciem kobi­ety w ciążę. Oznacza to, że miesz­ki włosowe, które zostały akty­wowane wysoki­mi estro­ge­na­mi w ciąży, prze­chodzą w stan spoczynku — przez co włosy zaczy­na­ją inten­sy­wnie wypadać — komen­tu­je Anna Mack­o­jć, trycholog.

Wpływ na nad­mierne wypadanie włosów ma także pod­wyżs­zone stęże­nie pro­lak­tyny po porodzie. Utrzy­mu­je się tak dłu­go, jak kobi­eta kar­mi pier­sią. W przy­pad­ku zaprzes­ta­nia karmienia, poziom pro­lak­tyny wraca do stanu sprzed ciąży.

Warto pod­kreślić, że pod­wyżs­zony poziom pro­lak­tyny oraz spadek estro­genów po porodzie, nie jest żad­ną dys­funkcją orga­niz­mu. To nor­mal­na i praw­idłowa fizjolo­gia orga­niz­mu - doda­je ekspert.

Wypadanie włosów najczęś­ciej zaczy­na się w trzec­im miesiącu po porodzie. Maksy­mal­nie powin­no trwać nie dłużej niż sie­dem miesię­cy od momen­tu urodzenia dziec­ka. W trak­cie tego okre­su kobi­eta prze­cięt­nie traci około 20% włosów.

Kiedy włosy nie przes­ta­ją wypadać…
Jeśli wypadanie włosów u kobi­ety po ciąży trwa więcej niż 8 do 10 miesię­cy od cza­su poro­du, należy wykon­ać bada­nia w kierunku elim­i­nacji ane­mii i chorób tar­czy­cy. Po zakońc­zonym okre­sie lak­tacji, należy zwró­cić też uwagę na niedobo­ry żywieniowe mikro — i makroele­men­tów w diecie.

- Niedobór mikro- i makroele­men­tów w orga­nizmie kobi­ety może być spowodowany ograniczeni­a­mi w diecie, szczegól­nie z okre­su pier­wszych miesię­cy lak­tacji. W jej początkowym okre­sie, kobi­ety mają na uwadze głównie praw­idłowy rozwój dziec­ka oraz możli­wość wys­tąpi­enia u niego alergii czy nietol­er­ancji pokar­mowej. Dla dobra dziec­ka rezygnu­ją z niek­tórych pro­duk­tów żywieniowych co może odbi­jać się na praw­idłowym funkcjonowa­niu ich orga­niz­mu — komen­tu­je Anna Mack­o­jć.

Pow­strzy­mać nad­mierne wypadanie włosów
Kobi­ety, które planu­ją ciążę zazwyczaj ze sporym wyprzedze­niem przy­go­towu­ją do tego całe swo­je ciało. Zaczy­na­ją stosować praw­idłowo zbi­lan­sowaną dietę, upraw­ia­ją sport, zaży­wa­ją wit­a­miny. Częs­to przys­tosowu­ją całe swo­je otocze­nie do tego ważnego w ich życiu momen­tu. Jed­nakże w wielu przy­pad­kach zapom­i­na­ją o skórze głowy.

Praw­idłowo przy­go­towana i odpowied­nio ukr­wiona skóra głowy, poz­woli na praw­idłowy odrost włosów po ich poporodowej utra­cie. Stosowanie odpowied­nich preparatów przed ciążą przy­go­tu­je również gruc­zoły łojowe i potowe do wahań hor­mon­al­nych zarówno pod­czas jak i po ciąży — komen­tu­je Anna Mack­o­jć, trycholog.

W okre­sie lak­tacji kobi­eta nie ma sze­rok­iego spek­trum dzi­ała­nia, wpły­wa­jącego na poprawę stanu włosów. Dlat­ego niezwyk­le ważny jest dobór praw­idłowego szam­ponu do mycia skóry głowy i włosów. Przed zas­tosowaniem odpowied­nich pro­duk­tów należy jed­nak uważnie przeczy­tać ulotkę bądź skon­sul­tować się ze spec­jal­istą. Należy również pamię­tać, że jakiekol­wiek zabie­gi trycho­log­iczne moż­na rozpocząć dopiero po  gdy kobi­eta zakończy etap karmienia pier­sią.

Kam­pa­nia „Moja REGEN­er­ac­ja” jest ogólnopol­ską kam­panią eduka­cyjną, mającą na celu szerze­nie wiedzy na tem­at prewencji w zakre­sie nad­miernego wypada­nia włosów, ochrony skóry i odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki zdrowot­nej. Założe­niem kam­panii jest kom­plek­sowe pode­jś­cie do tem­atu, obe­j­mu­jące kwest­ie medy­czne, psy­cho­log­iczne i este­ty­czne. Dzi­ała­nia kam­panii mery­to­rycznie wspier­a­ją eksper­ci: dr Ani­ta Tara­jkows­ka — Ole­jnik, Anna Mack­o­jć, Lidia Flis i Woj­ciech Stasi­ak. Orga­ni­za­torem kam­panii „Moja REGEN­er­ac­ja” jest Phar­me­na SA, pro­du­cent dermokos­me­tyków linii Der­me­na.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz